Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pápakovácsi Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Pápakovácsi Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–8. melléklethez

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt - bemutatni: a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet (pénzeszközök változása), a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Tekintettel arra, hogy a rendelet tárgya az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása, illetve arra, hogy a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét törvény írja elő, ezért a fent hivatkozott törvényi előíráson és a központ jogszabályokban meghatározottakon túl nem jelölhető meg külön társadalmi, gazdasági, szakmai cél és ok a rendeleti szabályozás szükségességével és várható hatásaival kapcsolatban.

A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.