Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 18- 2021. 05. 05

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

A Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászfényszaru Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Jászfényszaru Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban Közös Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) címrendet az 1. Melléklet határozza meg.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

2.439.847.388 Ft

Költségvetési bevétellel

4.507.470.728 Ft

Költségvetési kiadással

-2.067.623.340 Ft

-326.738.014 Ft
- 1.740.885.326 Ft

Költségvetési egyenleggel - ebből
működési
felhalmozási

állapítja meg.

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2. Melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.

(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.6. Mellékletek szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között 1.721.272.000 Ft céltartalékot állapít meg a 7. Mellékletben részletezettek szerint.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az intézményeknél foglalkoztatottak cafetéria és béren kívüli juttatások kerete együttesen bruttó 400.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.

(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság elnökének véleményének kikérésével gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Jászfényszaru Város Címrendje

1_mell.pdf

2. melléklet

2021. évi költségvetés összevont mérlege

2_mell. összevont mérleg

2.1. melléklet 2.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1_mell.I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet 2.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2_mell.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet

Jászfényszaru Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3_mell.Jászfényszaru Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Jászfényszaru Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

4_mell.Jászfényszaru Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Jászfényszaru Városi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5_mell. Jászfényszaru Városi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

6_mell. Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

7. melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási céltartaléka

7_mell. Jászfényszaru Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási céltartaléka

8. melléklet

EU-s projektek

8_mell. Eu-s projektek

9.1. melléklet 9.

Önkormányzati bevételek és kiadások

9.1_mell. önkormányzati bevételek és kiadások

9.2. melléklet 9.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal - Összes bevétel, kiadás

9.2_mell. Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal - Összes bevétel, kiadás

9.3. melléklet 9.

Jászfényszarui Napfény Óvoda- Összes bevétel, kiadás

9.3_mell. Jászfényszarui Napfény Óvoda- Összes bevétel, kiadás

9.4. melléklet 9.

Jászfényszaru Város Gondozási Központja- Összes bevétel, kiadás

9.4_mell. ászfényszaru Város Gondozási Központja- Összes bevétel, kiadás

9.5. melléklet 9.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru- Összes bevétel, kiadás

9.5_mell. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru- Összes bevétel, kiadás

9.6. melléklet 9.

Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ- Összes bevétel, kiadás

9.6_mell. Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ- Összes bevétel, kiadás

10. melléklet

tartozásállomány

10_mell.tartozásállomány

1. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

1_Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Jászfényszaru Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2021

2. Jászfényszaru Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2021

3. tájékoztató tábla

Likviditási terv

3. Likviditási terv

4. tájékoztató tábla

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

4. A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

5. a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

6. tájékoztató tábla

Szociálpolitikai feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai

6. Szociálpolitikai feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai

7. tájékoztató tábla

Jászfényszaru Város önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

7. Jászfényszaru Város önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

8. tájékoztató tábla

a 2021 és az azt követő három év várható bevételi és kiadási tendenciája

8. a 2021 és az azt követő három év várható bevételi és kiadási tendenciáját

9. tájékoztató tábla

2019-2020-2021. évi költségvetésének összevont mérlege

9.1_tájékoztató tábla.pdf

9.2_tájékoztató tábla.pdf

10.tájékoztató tábla

Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évet érintő, támogatással megvalósuló projektjeiről kimutatás

10. a 2021. évet érintő, támogatással megvalósuló projektjeiről kimutatás