Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Büssü Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2020. (II.18) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 190.392.398 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 134.878.380 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 55.514.018 Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 190.392.398 Ft-ban,
  • ba) működési költségvetési kiadását 134.878.380 Ft-ban,
  • bb) személyi jellegű kiadások 15.934.891 Ft-ban,
  • bc) munkaadókat terhelő járulékok 2.029.607 Ft-ban,
  • bd) dologi jellegű kiadások 36.895.477 Ft-ban,
  • be) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.478.580 Ft-ban,
  • bf) speciális célú támogatások 0 Ft-ban,
  • bg) támogatási kölcsön nyújtása 0 Ft-ban,
 • c) Felhalmozási költségvetési kiadását 50.857.003 Ft-ban,
 • d) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
  • da) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
  • db) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
 • e) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 69.480.331 Ft-ban,
  • ea) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 36.677.224 Ft-ban,
  • eb) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 32.803.107 Ft-ban,
 • f) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 0 Ft-ban,állapítja meg.

2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól a felújítási kiadásokat tartalmazó 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14. és 17. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti

2020. évi módosított I.

2020. évi módosított II.

BEVÉTELEK

Támogatás

80 298 315

76 047 368

1

Költégvetési bevételek

76 298 315

75 658 601

1.1

Települési önkormányzatok működésének ált. tám.

17 109 165

20 364 679

1.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása

786 600

10 005 480

1.3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. fa. támogatása

9 398 980

9 947 842

1.4

Falugondnoki szolgálat támogatása

4 250 000

4 250 000

1.5

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

1 800 000

2 000 000

1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

1.7

Polgármesteri illetmény támogatása

1 908 900

1.8

Kiegészítő támogatás

5 842 515

2 378 600

1.9

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám.

30 202 155

26 712 000

2

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.

4 000 000

388 767

Támogatás értékű bevétel

300 000

6 592 042

3

központi költségvetési szervtől

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

1 228 000

5

TB pénzügyi alapjaiból

6

Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap

5 325 557

7

helyi önkormányzattól

300 000

38 485

7.1

többcélú kistérségi társulástól

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

300 000

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

38 485

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

5 329 740

7 562 327

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek

0

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

9

átengedett központi adók

400 000

400 000

9.1

gépjárműadó

400 000

400 000

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

2 550 000

2 550 000

10.1

építményadó

300 000

300 000

10.2

telekadó

0

10.3

kommunális adó

250 000

250 000

10.4

iparűzési adó

2 000 000

2 000 000

10.5

idegenforgalmi adó

10.6

bírság és pótlék

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

2 379 740

2 679 740

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

2 379 740

2 679 740

12.4

intézményi ellátási díjak

12.5

alkalmazottak térítései

12.6

alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

13

Egyéb saját bevétel

0

1 932 587

14

Hozam és kamatbevételek

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

4 937 125

15

vállalkozásoktól

16

háztartásoktól

4 937 125

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

34 077 980

39 739 518

20

Államháztartáson belűli megelőlegezés

3 062 294

21

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

32 650 139

32 650 139

22

Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 427 841

4 027 085

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

15 801 942

0

23

központi költségvetési szervtől

24

fejezeti kezelésű előirányzattól

15 801 942

25

TB alapból

26

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

27

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

0

27.1

többcélú kistérségi társulástól

27.2

egyéb önkormányzati társulástól

0

27.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

27.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

31 243 268

55 514 018

28

Felhalm.célú önkormányzati bevételek

22 710 911

29

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány

31 243 268

32 803 107

Felhalmozási célú egyéb bevételek

0

0

30

vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj

31

lakásértékesítés

32

építési telek és ingatlaneladás

33

részvények, értékpapírok értékesítése

34

privatizációs bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

167 051 245

190 392 398

0

0

2. melléklet

Az önkormányzat egyesített kiadásai

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti

2020. évi módosított I.

2020. évi módosított II.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

32 154 489

34 791 533

0

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

32 154 489

34 791 533

0

1.1

személyi juttatás

21 152 076

20 753 533

1.2

munkaadót terhelő járulékok

3 649 113

3 635 258

1.3

dologi jellegű kiadás

7 353 300

10 402 742

1.4

ellátottak pénzbeni juttatása

Támogatásértékű működési kiadás

11 283 944

14 753 532

0

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

1 704 554

14 753 532

0

2.1

egyéb önkorm. támogatás

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

1 704 554

1 704 554

2.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

2.4

háztartásnak

3

non-profit szervezetnek

9 579 390

9 997 125

4

Államháztartáson belűli megelőlegezések

3 051 853

Önkormányzati működési kiadások

81 369 544

89 887 494

0

5

személyi juttatás

9 409 112

15 934 891

6

munkaadót terhelő járulékok

1 464 435

2 029 607

7

dologi jellegű kiadás

52 310 417

36 895 477

8

ellátottak pénzbeni juttatása

10 185 580

11 478 580

9

Államháztartáson belűli megelőlegezések

10

folyószámla hitel törlesztése

11

működési célú általános tartalék

8 000 000

23 548 939

12

működési célú céltartalék

13

előző évi támogatás visszafizetése

102 836

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

14

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

0

14.1

többcélú kistérségi társulásnak

14.2

egyéb önkormányzati társulásnak

14.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

42 243 268

50 857 003

0

15

Fejlesztési kiadások

13 781 607

12 481 607

16

Felújítás

28 461 661

38 375 396

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

167 051 245

190 392 398

0

0

3. melléklet

Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásai

Fejlesztési feladatok

ALCÍM

Ft

Beruházás összesen

Európai Uniós támogatásból megvalósuló

Nem európai uniós támogatásból megvalósuló

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi tény.

évi előirányzat

További évi számított előirányzat

1.

TOP pályázat

2 781 607

2 781 607

2.

Magyar Falu Program/Óvoda/

28 461 661

30 593 789

3.

Sárrázó építés

5 000 000

5 000 000

4.

Tájház nyílászáró csere

6 000 000

12 481 607

Beruh. kiad. össz.:

42 243 268

50 857 003

4. melléklet

Mérleg

BEVÉTEL

KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Települési Önkormányzatok Működésének Tám.

20 364 679

Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ.

14 753 532

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

9 947 842

Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs.

34 791 533

Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok

2 000 000

Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szerv.

Falugondnoki szolgálat támogatása

4 250 000

Személyi juttatások

15 934 891

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad. Tám.

26 712 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 029 607

Egyéb önkormányzati feladat

5 000 000

Dologi jellegű kiadások

36 998 313

Kiegészítő támogatás

5 842 515

Ellátottak pénzbeni juttatása

11 478 580

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

786 600

Tartalékok: - működési célú általános tartalék

23 548 939

Helyi adók, bírságok, pótlékok

2 950 000

Államháztartáson belűli megelőlegezések

Egyéb saját bevétel

10 050 769

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

139 535 395

Megelőlegezés Áht

3 062 294

Polgármesteri illetmény támogatása

1 908 900

Átvett pénzeszközök Nemz.Közf.Alap

5 325 557

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

98 201 156

Felújítási kiadások

12 481 607

Beruházás

38 375 396

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ezer Ft

Felhalmozási célú céltartalék

0

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

22 710 911

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

50 857 003

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22 710 911

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

190 392 398

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

120 912 067

A költségvetés egyenlege (hiány):

-69 480 331