Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 10. 01

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2022.10.01.

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános szabályok

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Somogyzsitfa Község önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

2. §1 A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt:

a) a rendelet 9. §-a szerinti települési temetési támogatása

b) a rendelet 11. §-a szerinti újszülötti támogatása

c) a rendelet 15. §-a szerinti települési lakásfenntartási támogatása

d) a rendelet 18. §-a szerinti étkeztetés ügyében.

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást:

a) a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Önkormányzati hivatal szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet

megindítani.

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani. (1. sz. melléklet)

(6) A jövedelemvizsgálat során a Szt. 4. § (1) bekezdését, valamint a Szt. 10. §-át megfelelően kell alkalmazni.

(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell tenni.

4. § A pénzbeli ellátások kifizetése utalással vagy házipénztáron keresztül történik.

5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

6. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Szt. 17. §-24. §-ai az irányadóak.

II. Fejezet

A települési támogatások formái

7. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület az Szt.-ben, illetve a rendeletben meghatározott feltételek szerint a (2)-(3) bekezdésben megállapított pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja.

(2) Az önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) települési temetési támogatás,

c) települési letelepedési támogatás,

d) újszülötti támogatás,

e) tanulmányokhoz kapcsolódó támogatás,

f) karácsonyi támogatás,

g) hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás,

h) települési lakásfenntartási támogatás.

(3) Az önkormányzat természetbeni ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

a) köztemetés

b) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése

c) természetben nyújtott tűzifa támogatás.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti természetbeni ellátást lehetőség szerint közvetlenül az ellátó intézménynek, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.

III. Fejezet

Pénzbeli ellátások

Rendkívüli települési támogatás

8. § (1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli települési támogatás nyújtható azon szociálisan rászoruló személy részére, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján rendkívüli települési támogatást elsősorban azoknak a személyeknek kell nyújtani:

a) akinek lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnésének esete áll fenn,

b) akinél önmaga vagy közeli hozzátartozója betegsége, kezelése miatt váratlan kiadásai merülnek fel,

c) aki hosszabb ideig történő kórházi gyógykezelés, tartós betegség, baleset miatt jelentős jövedelem kiesése keletkezett,

d) akinek a családjában haláleset történt.

(3) Rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át.

(4) A rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 50.000 Ft lehet.

(5) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a rendkívüli települési támogatásra való rászorultságát.

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként jelentkező többletkiadás felmerülését igazoló iratokat.

Települési temetési támogatás

9. § (1) Települési támogatásként települési temetési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló személy részére, akinek elhunyt hozzátartozója vonatkozásában a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem. (2) Temetési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12-szeresét,

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15-szörösét.

(2) A temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség számlákkal igazolt összegének 50%-a, de legfeljebb 30.000 Ft.

(3) A kérelemhez – a szükséges jövedelemigazolások mellett- a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről, a kérelmező nevére kiállított számla másolt példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

Települési letelepedési támogatás

10. § (1) A támogatás igényelhető

a) lakásvásárlás esetén a lakcímbejelentést követő 60 napon belül

b) lakóingatlan építés esetén az építési engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő lakcímbejelentéstől számított 60 napon belül, feltéve, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapig folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, illetve rendszeres pénzellátásban részesül.

(2) Települési letelepedési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12-szeresét,

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15-szörösét.

(3) A kérelemhez csatolandó:

- kérelmezővel együtt költöző hozzátartozók jövedelemigazolása
- vagyonnyilatkozat
- házassági anyakönyvi kivonat, élettársi együttélésről nyilatkozat, bírósági ítélet/végzés
- adásvételi szerződés
- jogerős építési/használatbavételi engedély
- rendszeres pénzellátásról igazolás
(4) A letelepedési támogatás mértéke 100.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
(5) A kérelmező a letelepedési támogatást a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben köteles visszafizetni az önkormányzat részére, amennyiben a kérelem elbírálását követő 5 éven belül az ingatlant - amelyre tekintettel a letelepedési támogatást megítélték számára – elidegeníti, birtokából kikerül. Az ingatlan tulajdonjogának változását annak megtörténtétől számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzatnak bejelenteni.

Újszülötti támogatás

11. § (1) Települési támogatásként újszülötti támogatás a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott egyösszegű hozzájárulás.

(2) Újszülötti támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szociálisan rászoruló törvényes képviselő, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 12-szeresét, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a mindenkori nyugdíjminimum 15- szörösét.

(3) Az újszülötti támogatást egy gyermek után születését követően csak egyszer és csak egyik törvényes képviselője igényelheti.

(4) Újszülötti támogatásra jogosult az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott feltételek alapján a gyermeket örökbefogadó szülő is, akinek örökbefogadott gyermekét a születését követően ideiglenes hatállyal náluk, mint örökbefogadó szülőknél helyezték el.

(5) az újszülötti támogatás gyermekenkénti összege 30.000 forint. Ikerszülés esetén gyermekenként kell a támogatást megítélni.

(6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a védőnő által készített környezettanulmányt, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli és örökbefogadott gyermek esetében a gyermek ideiglenes elhelyezéséről szóló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a jövedelemigazolásokat.

Tanulmányokhoz kapcsolódó támogatás

12. § (1) Települési támogatásként tanulmányokhoz kapcsolódó támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki alap-, közép-, felsőoktatási tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A 18. életévét betöltött somogyzsitfai lakóhellyel rendelkező tanuló saját jogán is kérheti a támogatást.

(2) A tanulmányokhoz kapcsolódó támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
(3) Tanulmányokhoz kapcsolódó támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 12 -szeresét, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a mindenkori nyugdíjminimum 15-szörösét.
(4) A támogatás gyermekenkénti összege legfeljebb 20.000 Ft.
(5) A kérelmet tárgyév augusztus 1-től szeptember 30-ig, felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat folytatók kérelmét pedig október 31. napjáig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az iskolai jogviszonyról szóló igazolást(közép -és felsőfokú tanulmányok esetén) , a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint a jövedelemigazolásokat.

Karácsonyi támogatás

13. § (1) Települési támogatásként karácsonyi támogatás nyújtható azon szociálisan rászoruló személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 12-szeresét, egyedül élő esetében a mindenkori nyugdíjminimum 15-szörösét.

(2) A karácsonyi támogatást a háztartás minden tagja igényelheti.
(3) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, jogosultanként legfeljebb 10.000 Ft összegben állapítható meg.
(4) A karácsonyi támogatás iránti kérelmet tárgyév november 1-jétől december 15-ig terjedő időszakban lehet benyújtani.
(5) Nem részesülhet karácsonyi támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli települési támogatásban karácsonyra hivatkozva.
(6) A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

A hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás

14. § (1) Települési támogatásként hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás nyújtható azon szociálisan rászoruló személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 12-szeresét, egyedül élő esetében a mindenkori nyugdíjminimum 15-szörösét.

(2)2 Hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatást egy évben ugyanazon személy részére legfeljebb legfeljebb 1 alkalommal (május hónapban) lehet megállapítani.

(3)3 Hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás mértéke 1 fős háztartás esetén legfeljebb 14.500 Ft, 2 fős háztartás esetén legfeljebb 19.500 Ft, 3 vagy több fős háztartás esetén 29.000 Ft.

(4)4

15. § (1) Települési támogatásként lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló személyeknek, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

(2) A rendszeres települési lakásfenntartási támogatás

a) összege 5.000 Ft, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

b) összege 3.000 Ft, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, és a tüzelőanyag ára.

(4) A települési lakásfenntartási támogatást egy év időtartamra kell megállapítani.

(5) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.

(6) A támogatás megállapítására irányuló kérelem mellé a kérelem beadását megelőző hónap költségeit a (3) bekezdésben meghatározott kiadásokat igazoló, befizetett számlák közül kell csatolni.

(7) A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása:

a) tiszta legyen
aa)) a ház udvara, kertje,
aa) a ház kerítéssel - kívül - határos területe, a járda,
b) a ház állag megőrzése biztosítva legyen,
c) a ház olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerű használhatóságot,
d) a ház vonatkozásában biztosítva legyen a higiénikus állapot.
(8) A (7) bekezdés aa) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra rendszeresített tárolóban található, és
b) az udvar, kert zöldfelülete karbantartott, mely alatt évente rendszeres kaszálást kell érteni
(9) A (7) bekezdés ab) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) szilárd kommunális hulladéktól mentes a házzal érintett ingatlan (továbbiakban: ingatlan) kerítéssel - kívül - határos területe és a járda, és
b) a kerítés és a járda közötti terület, járda hiányában a közútig tartó terület karbantartott, mely alatt évente rendszeres kaszálást kell érteni, és
c) a téli hónapokban megtörténik a járda síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása.
(10) A települési lakásfenntartási támogatás megszűnik:
a) a jogosultság lejártával,
b) a jogosult lakóhelyének megváltozásával,
c) a jogosult büntetés-végrehajtási intézetbe kerülésével jogerős ítélet alapján,
d) a jogosult halálával.
IV. Fejezet

Természetben nyújtott ellátások

Köztemetés

16. § (1) Természetbeni ellátásként a köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A köztemetést a képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester rendeli el.

(2) Hagyaték hiányában, illetve ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll a képviselő-testület a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül benyújtott kérelemre a köztemetés költségének megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt az alábbiak szerint:

a) A köztemetés költségeinek felét elengedheti, ha az eltemettetésre köteles személycsaládjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem éri el.

b) Mentesítheti a köztemetés költségeinek megfizetése alól az eltemettetésre köteles személyt, ha vagyona nincs és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.

Természetben nyújtott tűzifa támogatás

17. § (1) Természetben nyújtott tűzifa támogatásban részesíthető a szociálisan rászoruló személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 5-szörösét.

(2) A természetben nyújtott tűzifa támogatás során előnyt élvez,

a) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

b) egyedülálló nyugdíjas

(3) Jogosultanként és alkalmanként legfeljebb 3 köbméter tűzifa juttatás állapítható meg.

V. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások

18. § (1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében

a) étkeztetés

b) a családsegítés, és

c) a házi segítségnyújtás

szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.
Étkeztetés

19. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg. A térítési díjakat az 2. melléklet tartalmazza.

(2) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) 62 év feletti életkoruk,

b) háziorvosi javaslattal igazolt egészségi állapotuk,

c) szakorvosi igazolás alapján kiállított háziorvosi javaslattal igazolt fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(3) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről másképpen gondoskodni.

(4) Az étkeztetés biztosítása az ellátottak szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:

a) elvitelének lehetővé tételével,

b) koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére lakásra szállításával.

(5) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetést az Önkormányzat a Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ (továbbiakban: Bernáth Aurél ÁMK) Konyhán keresztül biztosítja.

(6) Az étkeztetésre vonatkozó kérelmet erre rendszeresített nyomtatványon az Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával lehet kérelmezni. A nyomtatvány átvehető a fenti Hivatalban.

(7) A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól részletesen nyilatkozni. A kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást, illetve nyilatkozatot.

(8) A térítési díjat az ellátott, gyermek esetében, pedig a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles megfizetni.

(9)5 Annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 350 %-át, egyedül élő esetén a 700 %-át, az étkezés térítési díját 150 Ft/nap összeggel támogatja az önkormányzat.

(10) A személyi térítési díjat a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester határozatban állapítja meg. Az igénylő és a polgármester az étkeztetés igénybevétel egyéb feltételeiről megállapodást köt. A megállapodás szövegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(11) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.

(12) A koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére az ebéd házhozszállításáról az önkormányzat falugondnoki szolgálat útján gondoskodik.

20. § (1) A személyi térítési díj megfizetésének elmulasztása esetén a polgármester a kötelezettet írásban felszólítja a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a polgármester negyedévenként összesítésben jelenti a hátralékosok nevét, a hátralék összegét az Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.

21. § (1) Az étkeztetés ellátása megszűnik:

a) az ellátott, vagy törvényes képviselője kérelme alapján,

b) az ellátott halálával,

c) 2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén.

Házi segítségnyújtás

22. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakó-környezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtásról az Önkormányzat – Intézményi Társulás keretében működtetett – Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik.

(3) A Társulás tevékenységi körét az Szt. 63. §. (2) bekezdése, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak határozzák meg.

(4) A Társulás által nyújtott szolgáltatások díját a Társulási Megállapodás tartalmazza.

Családsegítés

23. § (1) A családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett személyek és családok preventív- és krízisellátása, melyről az Önkormányzat – Intézményi Társulás keretében működtetett Társulás útján gondoskodik.

(2) A Társulás tevékenységi körét az Szt. 64. §. (4) bekezdése, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 30. §-a, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak határozzák meg.

(3) A Társulás által nyújtott szolgáltatások térítésmentesek, igénybevételük önkéntes, a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatottak együttműködési kötelezettsége miatt nyújtott szolgáltatás kivételével.

VI. Fejezet

Egyéb rendelkezések

24. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2021. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

KÉRELEM
Települési támogatás megállapításához
Kérelmező adatai:
Név: ………………………………………Lánykori név: ….……………………………
Szül. hely, idő:…………………………………………………………………………….
Anyja neve:………………………………………………………………………………..
Lakóhely:…………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………..
Munkahely:………………………………………………………………………………..
Telefonszám (vezetékes/mobil): …………………………….……………………………
TAJ szám: …………………………………………………………………………………
Adószám: ………………………………………………………………………………….
Kérelmezővel együtt élő családtagok száma: ……………
Adataik:
1./ Név: ……………………………………anyja neve ..……………………
szül. hely. idő: ………………………………………………………………………
rokoni kapcsolat: ……………………………………………………………………...
tanintézet/munkahely neve, címe:……….………………………………………………..
2./ Név: ……………………………………anyja neve ..……………………
szül. hely. idő: ………………………………………………………………………
rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....
tanintézet/munkahely neve, címe:……….………………………………………………..
3./ Név: ……………………………………anyja neve ..……………………
szül. hely. idő: ………………………………………………………………………
rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....
tanintézet/munkahely neve, címe:……….………………………………………………..
4./ Név: ……………………………………anyja neve ..……………………
szül. hely. idő: ………………………………………………………………………
rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....
tanintézet/munkahely neve, címe:……….………………………………………………..
5./ Név: ……………………………………anyja neve ..……………………
szül. hely. idő: ………………………………………………………………………
rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....
tanintézet/munkahely neve, címe:……….………………………………………………..

1. Rendkívüli élethelyzetre/letelepedéshez/tanulmányokhoz kapcsolódó/újszülötti támogatásra/hulladékszállítási közszolgáltatási díjra való tekintettel benyújtott kérelem esetén a települési támogatás igénylésének indoklása:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

2. Temetésre való tekintettel benyújtott kérelem esetén:

Az elhunyt neve: ..........................................................................................................................................

Halotti anyakönyvi kivonat száma: …………………………………………………….

Csatolni kell:

· Halotti anyakönyvi kivonatot.

· A kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított temetési számlák eredeti példányát.

Jövedelmi adatok:

A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

Kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb hozzátartozó jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem, táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, bérbeadásából származó jövedelem

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozá-sához kapcsolódó támogatások
( GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás )

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás7. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

8. Egyéb jövedelem

9. A család összes nettó jövedelme:

10. A család összes nettó jövedelmét csökkentő fizetett tartásdíj összege:

11. Egy főre jutó havi nettó jövedelme:

3. Települési lakásfenntartási támogatásra benyújtott kérelem esetén

Lakásfenntartási költségek igazolására benyújtott számlák:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

A támogatás összegét: postai úton,

a mellékelt számlaszámra

(igazolására egyenlegértesítő vagy számlaszerződés másolatának csatolása szükséges)

………………………….…………… szolgáltatóhoz kérem utalni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő aláhúzandó)

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim személyes adatait a jogosultság elbírálása, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások, bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, nyilvántartsák.

Kelt: ..…….év ……………………hó …………nap.

……………………………………

aláírás

Figyelem, a kérelemhez minden esetben kötelező mellékelni:

- a család jövedelem igazolását (benyújtást megelőző 3 hónap nettó átlagjövedelmére vonatkozó munkáltatói igazolás, egyéni vállalkozók esetén NAV igazolás, nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat stb…)

- a kérelem indokolását alátámasztó iratok másolatát.

Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén a fellebbezési jogomról lemondok.

Kelt: ..…….év ……………………hó …………nap.

……………………………………

aláírás

2. melléklet

Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak
Étkeztetés Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK Konyha

Szolgáltatás

Intézményi térítési díj
(Ft/ellátási nap)

Étkezés

1090 Ft

Az intézményi térítési díj alapadatai:
Étkeztetés Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK Konyha

Normatív állami
hozzájárulás
(Ft/fő/év)

Támogatás mértéke
(Ft/fő/nap)

Szolgáltatási költség
(Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség -
Normatíva (Ft/fő/nap)

73.810

290

1090

800

3. melléklet

Megállapodás
Szociális étkeztetés igénybevételére
Amely létrejött egyrészről Somogyzsitfa Község Önkormányzata, mint ellátást biztosító – képviseletében eljáró személy: polgármester, másrészt:
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
TAJ szám:
Telefonszám:
(továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő,
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel:
A szolgáltatás igénybevételéről
Az Ellátott illetve törvényes képviselője által, 20 …...év ………………..hó ……. napján beadott kérelme alapján a Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK biztosítja a kérelmező részére az étkeztetést nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét.
A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja:
Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 20 _ év _________ hó _____ napjáig.
Az ellátás időtartama határozatlan idejű.
A szolgáltatást munkanapokon hétfőtől péntekig biztosítjuk.
Térítési díj fizetéséről
Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni.
Az étkeztetés intézményi térítési díja:_______________Ft/nap
Az Ön által fizetendő személyi térítési díj:__________Ft/nap
Az ellátást a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24) SzCsM rendelet szerint, személyes kérelem alapján lehet igényelni, amelyről a polgármester dönt.
A térítési díj fizetésének helye, időpontja, módja: Minden hónap 20-ig személyesen vagy az ebéd kihordónál (falugondnok).
A személyi térítési díj mértékét a Képviselő-testület határozatban évente állapítja meg az erre vonatkozó jogszabályok alapján. A szociális rászorultság feltételeit a helyi rendelet szabályozza.
A polgármester a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az Ellátott részére, melyet az ellátott köteles megfizetni.
Adatváltozások bejelentéséről
Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül a polgármestert értesíteni.
Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről
Jelen megállapodás alapján az ellátás megszűnik:
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik, ha:
- határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
- a szolgáltatást igénybe vevő halálával,
- ha felszólítás ellenére sem fizet, akkor 2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén.
A megállapodás megszüntetésének feltételei
Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.
A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás
nélkül kezdeményezheti.
A polgármester a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:
- a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
- a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a polgármester felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti,
- a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről.
A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási idővel szűnik meg.
Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.
A jogviszony megszüntetéséről a polgármester írásos értesítés küld. A felmondási idő 15 nap, kivéve ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését.
Ha a polgármester által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez fordulhat.
Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosított, amíg a jegyző, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magába foglalja a térítési díj fizetését.
Panaszok kezeléséről
Az igénylő (vagy törvényes képviselője) panaszával a polgármesterhez fordulhat. Amennyiben a polgármester a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő az Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez fordulhat.
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.
Személyes adatok kezeléséről
A szolgáltató az ellátott adatait az Szt. rendelkezései alapján nyilvántartja. A személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi XII. törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli.
Egyéb rendelkezések
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az Szt. és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 3 példányban írják alá.
Somogyzsitfa, 20 _………………………….
Ellátott / Ellátott törvényes képviselője Polgármester
P.H.
1

A 2. § a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 14. § (2) bekezdése a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 14. § (3) bekezdése a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 14. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg. A 14. § (4) bekezdését a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 19. § (9) bekezdése a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.