Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 26- 2021. 08. 27

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.08.26.

Nagyrada Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2021.(III.27.) 8/2020 (VIII.19,); 5/2020. (V.22.); 12/2019. (XII.03.); 8/2019. (VIII.28.) ; 11/2018. (XII.05.), 9/2018. (XI.07.); 7/2017. (VII.31.) , 3/2017. (V.04.), 4/2016. (XI.22.), 3/2016. (IX.21.), 10/2015. (XII.01.), 4/2015. (III.30.) rendelettel módosított 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A Szt.-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint a Nagyrada Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt:]

„c) a rendelet 14.§.(2) bekezdés e) pontjában szereplő támogatásról (a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó halála következett be). ”

3. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás összege gyermekenként 80.000 Ft, amely a született gyermek szülője részére készpénzben vagy átutalással kerül kifizetésre.”

4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 26-án lép hatályba.