Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 06- 2021. 05. 07

Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemesbük község Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A szociális ellátásokról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület átmeneti segélyt nyújt az Szt. 45. §-ban foglaltak alapján annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud és váratlan esemény, elemi kár vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható, jelentős többletkiadásuk keletkezett vagy várható . A rendelet alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet minősül az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl a lakhatás elvesztése vagy a család jövedelmi viszonyaiban váratlan jövedelemkiesés, a jövedelem elvesztése, vagy betegség. Létfenntartási gondnak tekintendő különösen az étkezés, élelmezés hiánya vagy az áramszolgáltatás korlátozása, megszűnése vagy az ivóvízellátás korlátozása, megszűnése vagy a gázszolgáltatás korlátozása, megszűnése.”

3. § A szociális ellátásokról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A Képviselő-testület a szociális étkeztetést a Nemesbüki Óvoda konyhájáról kiszállítással vagy elvitellel biztosítja az igénylők részére.

(2) A képviselő-testület az étkeztetési feladatát vásárolt élelmezés beszerzésére kötött megállapodás alapján önállóan látja el.

(3) A polgármester és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodás az Szt. 94/C. § (3) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.”

4. § Ez a rendelet 2021. május 6-án lép hatályba, és 2021. május 8-án hatályát veszti.