Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 30

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerta Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

 • a) bevételi fő összegét 170.231.433 forintban
 • b) kiadási fő összegét 170.231.433 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat működési célú bevételeit 118.791.869 forintban,
 • b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 51.439.564 forintban,
 • c) az önkormányzat működési célú kiadásait 166.750.260 forintban, ebből:
  • ca) a személyi juttatásokat 28.775.812 forintban,
  • cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.217.365 forintban,
  • cc) a dologi kiadásokat 33.928.314 forintban,
  • cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 900.000 forintban,
  • ce) az egyéb működési célú kiadásokat 59.135.564 forintban,
  • cf) a beruházási kiadásokat 635.000 forintban,
  • cg) a felújítási kiadásokat 39.158.205 forintban,
 • d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 3.481.173 forintban”

3. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek2.pdf

2. melléklet

Kiadások2.pdf