Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 30

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Szigliget Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátás (a továbbiakban: települési támogatás) megállapítása iránti eljárás kezdeményezésével, lefolytatásával, kérelmező és családja jövedelmi- és vagyoni helyzetének vizsgálatával, az ellátás folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és a jogorvoslati eljárással kapcsolatban az Szt., a Gyvt., a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. § A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza.”

3. § A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Vissza nem térítendő támogatásban részesíthetők azok a családok, akik megszerzendő első lakásuk építéséhez vagy vásárlásához (a továbbiakban: Első lakás) kívánják azt felhasználni, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő személy esetében a 600%-át.

(3) Szigligeten bővíteni vagy felújítani kívánt lakáshoz, vagy családi házhoz, első lakáshoz visszatérítendő kamatmentes támogatás igényelhető, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő személy esetében a 600%-át. A támogatás megállapítása egy család részére egy esetben 300.000 Ft-ig terjedhet.”

4. § (1) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Újszülöttek támogatására jogosult a szigligeti lakóhellyel rendelkező újszülött vele azonos lakcímen lakó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át, egyedül élő személy esetében a 600%-át.”

(2) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az újszülöttek támogatása a gyermek születéséről kiállított eredeti anyakönyvi kivonat bemutatásával, a születés anyakönyvezését követő 90 napon belül fizethető ki.”

5. § A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület képzésre, versenyeztetésre fordított költségekhez történő hozzájárulás céljából támogatást állapíthat meg a sportban, művészetben kimagasló teljesítményt nyújtó gyermeknek és fiatalnak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át.”

6. § A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Temetési támogatásra jogosult, az a személy, aki szigligeti lakos eltemettetéséről gondoskodott, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő személy esetében a 600%-át.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.