Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 05- 2021. 09. 20

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bodmér Község Önkormányzata Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

  • a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 57.576.374 Ft-ban állapítja meg, melyből a felhalmozási célú bevétel 7 500 000 Ft, a működési célú bevétel 1 622 000 Ft, finanszírozási bevétel 9 172 889 Ft.
  • b) az önkormányzat összes kiadását 57 576 374 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 56.811.115 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 25.841.852 Ft, a működési célú kiadások összege 30.969.263 Ft, finanszírozási kiadás 765.259 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

  • a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 48.403.485 Ft
  • b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 56.811.115 Ft
  • c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 765.259 Ft
  • d) a hiány (pénzmaradvány) összege: 9.172.889 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 12. melléklet, a költségvetési hiány külső finanszírozását a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 212.776 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 212.776 Ft.

5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. § (1) Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát 263.450 Ft-ban határozza meg.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § Bodmér Község Önkormányzatának, bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.).

8. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

9. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat zavartalan működése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2021. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

K1. Személyi juttatások

13 497 650

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 974 986

K3. Dologi kiadások

11 487 519

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 783 106

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 226 002

K6. Beruházási kiadások

14 056 852

K7. Felújítások

11 785 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

56 811 115

K9. Finanszírozási kiadások

765 259

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

57 576 374

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 131 485

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B3. Közhatalmi bevételek

20 150 000

B4. Működési bevételek

1 622 000

B5. Felhalmozási bevételek

7 500 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7. Költségvetési bevételek

48 403 485

B8. Finanszírozási bevételek

9 172 889

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

57 576 374

2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 981 400

0

8 981 400

Normatív jutalmak

K1102

263 450

263 450

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9 244 850

0

9 244 850

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 992 800

2 992 800

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

360 000

360 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

900 000

900 000

Külső személyi juttatások

K12

4 252 800

0

4 252 800

Személyi juttatások

K1

13 497 650

0

13 497 650

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 974 986

0

1 974 986

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 080 000

1 080 000

Készletbeszerzés

K31

1 080 000

0

1 080 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

70 000

70 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

160 000

160 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

230 000

0

230 000

Közüzemi díjak

K331

1 110 000

0

1 110 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 770 000

0

1 770 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 074 188

1 074 188

Egyéb szolgáltatások

K337

3 481 102

3 481 102

Szolgáltatási kiadások

K33

7 435 290

0

7 435 290

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 442 229

2 442 229

Egyéb dologi kiadások

K355

300 000

300 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 742 229

0

2 742 229

Dologi kiadások

K3

11 487 519

0

11 487 519

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 783 106

1 783 106

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 783 106

0

1 783 106

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 813 229

1 813 229

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

0

200 000

Tartalékok-általános

K513

212 773

212 773

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 226 002

0

2 226 002

Működési költségvetés előirányzat csoport

30 969 263

0

30 969 263

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

7 318 860

7 318 860

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

240 000

240 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 585 000

3 585 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 912 992

2 912 992

Beruházások

K6

14 056 852

0

14 056 852

Ingatlanok felújítása

K71

8 900 709

8 900 709

Egyéb tárgyi eszkök felújítása

K73

500 000

500 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 384 291

2 384 291

Felújítások

K7

11 785 000

0

11 785 000

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

K84

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

25 841 852

0

25 841 852

Költségvetési kiadások

K1-K8

56 811 115

0

56 811 115

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

765 259

0

765 259

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

765 259

0

765 259

Finanszírozási kiadások

K9

765 259

0

0

765 259

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

57 576 374

0

0

57 576 374

3. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 911 485

9 911 485

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 950 000

6 950 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19 131 485

19 131 485

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19 131 485

0

19 131 485

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

150 000

Közhatalmi bevételek

B3

20 150 000

20 150 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

40 000

40 000

Tulajdonosi bevételek

B404

1 082 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

500 000

500 000

Kamatbevételek

B408

0

Működési bevételek

B4

1 622 000

0

1 622 000

háztartásoktól

B64

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

7 500 000

7 500 000

Felhalmozási bevételek

B5

7 500 000

0

0

7 500 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

48 403 485

0

48 403 485

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

9 934 222

0

0

9 934 222

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-18 341 852

0

0

-18 341 852

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9 172 889

9 172 889

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

9 172 889

0

9 172 889

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

57 576 374

0

57 576 374

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

közfoglalkoztatott

0

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

2

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

4

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Árok, járda, urnafal, fásítás, kerítés, záportározó

7 318 860

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

7 318 860

Informatikai eszk. vásárlása

240 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

240 000

Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése (eszközbeszerzés+játszótér

K64

3 585 000

Beruházási célú áfa

K67

2 912 992

Beruházások

K6

14 056 852

Urnafal,kerítés+fásítás

K71

4 570 000

záportározó+kaszálás

K71

4 330 709

Ingatlanok felújítása

K71

8 900 709

Gördülő fejl.terv alapján szennyvíz fejlesztések

K73

500 000

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

K73

500 000

Felújítási célú áfa

K74

2 384 291

Felújítások

K7

11 785 000

6. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Nemleges!

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.)

2019. évi kifizetés

2020. évi kifizetés

2021. évi kifizetés

2022. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

7. melléklet

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Nemleges

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

K61

K62

K63

K67

Beruházások

K6

K71

K74

Felújítások

K7

8. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Saját bevételek
2021

Saját bevételek
2022

Saját bevételek
2023

Saját bevételek
2024

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

20 000 000

20 000 000

20 500 000

20 500 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

1 655 000

1 700 000

1 700 000

1 750 000

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

3 585 000

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

150 000

150 000

150 000

150 000

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

25 390 000

21 850 000

22 350 000

22 400 000

saját bevétel 50 %-a

12 695 000

10 925 000

11 175 000

11 200 000

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke,
egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is
– a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

9. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: Urnafal. Fásítás, Kerítés

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

5 650 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

5 650 000

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: Záportározó

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

5 500 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

5 500 000

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: Árok+Járda felújítás

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

9 235 552

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

9 235 552

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: Eszközbeszerzés+játszótér végszámla

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

4 516 500

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

4 516 500

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Nemleges!

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovatszám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovatszám

eredeti ei.

települési támogatás [Szoctv. 45. §]

K48

1 783 106

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 783 106

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 783 106

12. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovatszám

eredeti ei.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

1 813 229

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 813 229

egyéb civil szervezetek részére

K512

200 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

egyéb civil szervezetek részére

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

13. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Nemleges!

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovatszám

eredeti ei.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

egyéb civil szervezetektől

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

0

14. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovatszám

eredeti ei.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

20 000 000

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a
helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

egyéb települési adók (talajterhelési díj)

B36

egyéb bírság

B36

Késedelmi pótlék

B36

150 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

15. melléklet

Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei és kiadásai (Ft)

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi

Jogcím szerinti összeg

jogcímek

3

4

5

6

Bevételek összesen

7

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

8

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások

Jogcím szerinti összeg

jogcímek

9

virágosítás a községben

50 000

10

11

12

13

14

15

Kiadások összesen

50 000