Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló

Hatályos: 2022. 10. 13

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló

2022.10.13.

Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy Mátraszele Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat), a rászoruló személyek, gyermekeket nevelő családok, időskorúak szociális biztonságának megteremtése és megőrzése, lakhatással kapcsolatos kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, valamint az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében – a helyi sajátosságoknak megfelelően és az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével – meghatározza a szociális ellátás helyi rendszerét, az egyes ellátási formák igénybevételének feltételeit, valamint a jogosultság érvényesítésének garanciáit.

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Mátraszele Község közigazgatási területén – a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján – bejelentett lakóhellyel, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén él, tartózkodási hellyel (továbbiakban együtt: lakóhely) rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározottak szerinti személyekre.

(2) E rendelet hatálya a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az ellátást nyújtó szervezetre és az általa nyújtott ellátásokra terjed ki.

3. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használatos fogalmak meghatározására az Szt. 4. §, 41. § (3) bekezdés b) pontja, a Gyvt. 5. § a), p) és q) pontja, valamin a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 2. pontja az irányadóak.

4. § (1) A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint - pénzbeli és természetbeni ellátás (továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható.

(2) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:

a) települési támogatás

aa) lakhatási kiadáshoz kapcsolódó támogatás

ab) tanévkezdési támogatás

ac) idősek napi támogatása

b) rendkívüli települési támogatás

(3) Szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások:

a) élelmiszer támogatás

b) köztemetés

(4) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére – e jogszabályban foglaltak szerint – személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít.

5. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítása iránti kérelem a Mátraszelei Község Önkormányzati Hivatalánál (a továbbiakban: hivatal), a személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelem – a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott - Egészségügyi-Szociális Központnál nyújtható be.

(2) Az pénzbeli és természetben nyújtott ellátások igényléséhez szükséges, és törvénnyel, kormányrendelettel, miniszteri rendelettel nem szabályozott kötelező beadványmintákat az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt támogatástól függően – a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá az adott kérelemre vonatkozó formanyomtatványon felsorolt igazolásokat – illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.

(3) A jogerősen megállapított pénzbeli támogatást, ha törvény, illetve kormányrendelet másként nem rendelkezik – nyolc napon belül kell kifizetni. Az elemi kár enyhítésére nyújtott támogatás azonnal kifizethető, de legfeljebb három napon belül kifizetendő.

(4) A támogatás kifizetését átutalással kell teljesíteni.

(5) A jogosult, a véglegessé vált határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől számított hat hónapon belül érvényesítheti.

(6) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a rendelkezések megsértésével nyújtott szociális ellátást – ha jogszabály másként nem rendelkezik – meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére;

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére (az a)-c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: megtérítés).

6. § (1) A képviselő-testület az Sztv. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként – pénzbeni és természetbeli formában - települési támogatást nyújt e rendeletben meghatározott feltételek szerint. A települési támogatás keretében nyújtható támogatás a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával kapcsolatos (azaz lakhatási kiadáshoz kapcsolódó támogatás) rendszeres kiadások viseléséhez.

(2) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás akkor nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.

(3) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatást három hónap időtartamra kell megállapítani, a kérelem benyújtásának hónapja 1. napjától. A támogatást havi rendszerességgel kell fizetni, a havi támogatás összege 5000.- Forint. A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás iránti kérelem az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be. A támogatás iránti kérelmeket átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.

7. § (1) A képviselő-testület a gyermekek, tanulók beíratásának, beiskolázásának segítése érdekében, tanévkezdési támogatást nyújt az alábbi feltételek szerint.

(2) Az a szülő, akinek gyermeke a helyi óvoda, vagy a helyi általános iskola beíratott gyermeke, tanulója, egyszeri, tanévkezdési támogatásra jogosult.

(3) A támogatás iránti kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be. A kérelmet az iskolás tanulmányokat folytató gyermekkel azonos lakóhellyel rendelkező szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám nyújthatja be, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát. A kérelmet minden év augusztus 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani. A kérelmeket a polgármester bírálja el. A támogatás egy gyermek után egyszer vehető igénybe. A támogatásnak nem feltétele a mátraszelei lakcím megléte. A támogatás összege óvodás gyermek esetén 10.000 Forint/gyermek/nevelési év, általános iskolai tanuló esetén 30.000 Forint/tanuló/tanév.

(4) A támogatás iránti kérelmet év közben történő beiratkozás, átiratkozás esetén, a beiratkozás, átiratkozás napját követő 30 napon belül lehet benyújtani. A támogatás összege, ha a beiratkozás január 31-ig megtörtént óvodás gyermek esetén 10.000 Forint/gyermek/nevelési év, általános iskolai tanuló esetén 30.000 Forint/tanuló/tanév.

(5) Amennyiben a beiratkozás a január 31. után történt, a támogatás összege óvodás gyermek esetén 5.000 Forint/gyermek/nevelési év, általános iskolai tanuló esetén 15.000 Forint/tanuló/tanév.

8. §1 Az önkormányzat az időskorúak szociális helyzetének javítása céljából valamennyi, mátraszelei 67. életévét betöltött lakos részére, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének tízszeresét természetbeni ellátásként, évente egy alkalommal, idősek napi támogatást biztosít. A támogatás összege 13.000 Ft/fő/ év. E támogatás iránti kérelem az e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be. A kérelmet a polgármester bírálja el.

9. § (1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre – az e rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatvány alapján - és hivatalból is megállapítható. A rendkívüli települési támogatás egyszeri támogatás, összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(4) Amennyiben a kérelmező települési támogatást elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként (a továbbiakban: temetési támogatás) kéri a családi jövedelemhatárt nem kell vizsgálni. Temetési támogatás esetben a települési támogatás összege egyszeri 20.000 Forint.

(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben a kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított, a temetési költségekről szóló számlát, és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. A temetési támogatás iránti kérelmet a polgármester bírálja el.

(6) A rendkívüli települési támogatás elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

10. § (1) A képviselő-testület az Sztv. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként - természetbeni formában - élelmiszer támogatást nyújt e rendeletben meghatározott feltételek szerint a szociálisan rászorultak részére.

(2) A kérelmező szociálisan akkor rászorult, amennyiben az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. Az élelmiszer támogatást az önkormányzat természetbeni formaként étkezési csekk utalvány formájában nyújtja, az utalvány beváltható az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt üzletekben levásárlással, illetve étkeztetés szolgáltatást nyújtónál napi egyszeri étkezés, ebéd megrendelésére

(3) Az élelmiszer támogatás iránti kérelem, valamint a lakhatási kiadáshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem, az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be. A kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.

(4) A szociálisan rászoruló részére nyújtható élelmiszer támogatás egyszeri támogatás, amely a tárgyév folyamán legfeljebb három alkalommal állapítható meg, és annak együttes összege a 15.000 forintot nem haladhatja meg. A támogatás alkalmankénti összegét 3.000-5.000.- forint között lehet megállapítani.

(5) Az élelmiszer támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat.

11. § Az önkormányzat - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, amennyiben nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

12. § (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.

(2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

(3) Az alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

(4) Az önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások:

a) étkeztetést,

b) házi segítségnyújtást,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) közösségi ellátások

e) támogató szolgálat,

f) nappali ellátást nyújtó szociális intézmény,

g) családsegítés,

h) szünidei gyermekétkeztetést.

13. § Az önkormányzat a 14. § (4) a-g) pontjában meghatározott ellátásokat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása keretében biztosítja.

14. § (1) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdése alapján kérelemre, ingyenes szünidei gyermekétkeztetést biztosít azon a mátraszelei lakcímmel rendelkező

a) hátrányos helyzetű kiskorú gyermek és a

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermek részére.

(2) A szünidei gyermekétkeztetésre irányuló nyilatkozat a szülő, vagy más törvényes képviselő e rendelet 4. számú mellékletével rendszeresített formanyomtatványon nyújthatja be.

(3) Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés természetbeni ellátásként nyújtott déli meleg főétkezés.

(4) Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

a) őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben a nappali rendszerű intézmények – bölcsőde, óvoda, iskola – zárva tartásának időtartama alatti munkanapok,

b) nyári tanítási szünetben a nappali rendszerű intézmények – bölcsőde, óvoda, iskola – zárva tartásának időtartama alatt legalább 43 munkanap.

15. §2

16. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

KÉRELEM
a) lakhatási kiadáshoz kapcsolódó támogatás
b) tanévkezdési támogatására
c) élelmiszer támogatásra
d) idősek napi támogatása
A megfelelő bekarikázandó!
Az igénylő adatai:
Kérelmező neve: ……………………………………………………………………
Születési neve: ……………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………
Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………...
Lakóhelye: ………..……………………………………………………………………
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele…………………………………………………...
Állampolgársága: …………………………… Családi állapota: …………………...
Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………..
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek
(A megfelelő rész aláhúzandó)
Nyilatkozatok:
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Mellékletek:
- jövedelemigazolások
Mátraszele, ……………………………………
……………………………………….
kérelmező aláírása
Jövedelemnyilatkozat az önkormányzat által nyújtott támogatás igénybevételéhez
Név: ..........................................................................................................................................
Születési név: .............................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................................................
A támogatást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa

Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

A kérelmezővel közös háztartásban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

A család létszáma: .................... fő

Munka-
viszonyból
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó

Társas és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
szellemi és
más önálló
tevékeny-
ségből
származó

Táppénz,
gyermek-
gondozási
támogatások

Önkormányzat
és munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások

Nyugellátás
és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jöve-
delem

A közeli
hozzátartozók neve,
születési ideje

Rokoni
kapcsolat

1)

2)

3)

4)

ÖSSZESEN:

(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A támogatási jogosultság megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.
Dátum:
…………………………….
kérelmező

2. melléklet

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatásra
Az igénylő adatai:
Kérelmező neve …………………………............................................................
Születési neve: …………………………...........................................................
Anyja neve: …………………………...........................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………….....................................
Lakóhelye: …………………………...........................................................
Tartózkodási helye: …………………………...........................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………….................................
Állampolgársága: …………………………… Családi állapota: ……………………
Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................
Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri:………………………………
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: …………………………………………….
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek.
(A megfelelő rész aláhúzandó)
A krízishelyzet leírása, a támogatás igénylésének indokai: **
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók:

Név:
Születési név:

Születési hely.idő:

Anyja neve:

TAJ:
A

B

C

D

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

Nyilatkozom, hogy a rendkívüli települési támogatást haláleset miatt kérem, az elhunyt neve, haláleset ideje:
……………………………………………………………………………………………
Mellékletek:
- esetén a kérelmező nevére a temetési költségekről kiállított számla, elhunyt halotti anyakönyvi kivonata.
Nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Mátraszele, ……………………………………
……………………………………….
kérelmező aláírás
Mellékletek:
- jövedelemigazolás

3. melléklet

Üzletek
Üzletek:
„eGyenesen Önnek” Mátraszele, Szabadság út 77.
Szelei Élelmiszerbolt, Mátraszele, Szabadság út 81.
Szolgáltató:
Bohács Miklós és Társa Kft, Mátraterenye, Kossuth út 196.
1

A 8. § a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.