Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 18 - 2021. 05. 06

Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, majd a 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében a város önkormányzatának polgármestere a kormányrendelet által a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1 421 602 856 Ft költségvetési bevétellel, 1 724 835 208 Ft költségvetési kiadással, 303 232 352 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 174 994 510 működési (hiány, többlet), 128 237 842 Ft felhalmozási (hiány, többlet), 338 458 595 Ft finanszírozási bevétellel, 35 226 243 Ft felhalmozási kiadással, 303 232 352 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 1.760.061.451 Ft-ban állapítom meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határom meg.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A hiány finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, illetve hosszúlejáratú beruházási hitel felvételét rendelem el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti beruházási hitel összege az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot nem meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet, melyhez a Kormány hozzájárulása nem szükséges.

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítom meg:

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1 - 9.6. mellékletek tartalmazzák.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 7.000.000 Ft általános, 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően, az illetményalapot 50.000.- Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek, egyéb előirányzatok átcsoportosításához fenntartói engedély szükséges.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás alapján az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzése útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § 8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Önkormányzati összevont, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok mérlege

1 melléklet.pdf

2. melléklet

Működési, illetve felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2 melléklet.pdf

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

3 melléklet.pdf

4. melléklet

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

4 melléklet.pdf

5. melléklet

2021. évi adósságot keletkeztető célok

5 melléklet.pdf

6. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

6 melléklet.pdf

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7 melléklet.pdf

8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

8 melléklet.pdf

9. melléklet

Megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati és költségvetési szervek és feladatonkénti bontásban, éves engedélyezett létszámadatok

9 melléklet.pdf

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

10 melléklet.pdf

1. tájékoztató tábla

Tájékoztató tábla a 2019. évi tény, a 2020. évi várható és a 2021. évi terv számokról

1 tájékoztató.pdf

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2 tájékoztató.pdf

3. tájékoztató tábla

Önkormányzat által adott közvetlen támogatások

3 tájékoztató.pdf

4. tájékoztató tábla

Előirányzat felhasználási terv

4 tájékoztató.pdf

5. tájékoztató tábla

2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5 tájékoztató.pdf

6. tájékoztató tábla

2021. évben céljelleggel juttatott támogatások

6 tájékoztató.pdf

7. tájékoztató tábla

A 2021. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

7 tájékoztató.pdf