Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

INDOKOLÁS, ELŐTERJESZTÉS

Tiszatardos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

Tiszatardos Község Önkormányzatához a 2021. évi költségvetés februári elfogadása óta több olyan bevétel érkezett, amelyek az eredeti előirányzatok elfogadása idején még nem voltak ismertek vagy évközben könyvelésük megváltozott, így számbavételük, megtervezésük indokolt, s természetesen a bevételekkel szemben a felmerülő kiadásokat, költségeket is meg kell tervezni, szerepeltetni kell a költségvetésben. Ezen okok miatt teszünk javaslatot a 2021. évi önkormányzati költségvetés első módosítására, amely már a 2021.06.30. állapotot tükrözi.

A rendelettervezetből, illetve annak mellékleteiből látható, hogy a módosítás eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 22 334 841 Ft -tal növekszik, melynek részletezése a következő:

Bevételi előirányzatok

Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatnál 129 720 Ft előirányzat növekedést tervezünk. Önkormányzatunk kiegészítő támogatást kapott a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés kiegészítésére.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi jogcím előirányzatként 376 650 Ft előirányzat növekedést kell számba vennünk, a nyári diákmunkásokra kapott támogatás összegével.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” bevételek előirányzata 21 828 471 Ft növekedést mutat.

Az „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzat emelkedik a Magyar Falu Program pályázaton elnyert Temető kerítés beruházás 5 000 000 Ft, védőnői feladatellátáshoz eszközbeszerzés 1 989 973 Ft, valamint a meglévő falugondnoki szolgálathoz régi gépjármű cseréjére 14 838 498 Ft támogatási összeggel.

Kiadási előirányzatok

Működési költségvetés kiadásai” előirányzat 506 370 Ft-tal emelkedik, melynek részletezése a 1.1 mellékletben található.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás” sor a nyári diákmunkában résztvevők (3 fő) bérével és járulékával emelkedik.

Ellátottak pénzbeli juttatásai „sor megemelkedik 1 069 000 Ft-tal, melynek részletezése az 1. számú tájékoztató táblában található.

Egyéb működési célú kiadások” előirányzata is emelkedést mutat, mert az orvosi ügyelet ellátás díja 160Ft/fő/hó összegről 230 Ft/fő/hó összegre megemelkedett.

Tartalék” előirányzata –csökkenést mutat, 1 150 120 Ft-tal csökken az általános tartalék összege.

Felhalmozási költségvetés kiadásai” előirányzatnál 21 828 471 Ft növekedést tervezünk, melynek a részletezése a 3. számú mellékletben megtalálható.

Tisztelt Képviselőtestület!

Javasoljuk az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fentiek szerinti módosítását.

Tiszatardos, 2021. augusztus 25.

Kiss István Dr. Kovács Zoltán

polgármester jegyző