Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Általános indokolás

Indoklás

Tárgy: Helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet MEGALKOTÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az Áht. 87. § b) pontja szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. §(1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Önkormányzat az Áht. 87. § a) pontja szerinti és a zárszámadás alapját képező, a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót elkészítette.

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Uppony Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetését a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendeletében alkotta meg.

2. A bevételi források és azok teljesítése, kiemelve a helyi adókból, illetve az államháztartás más alrendszereiből, továbbá az EU-ból származó bevételeket a rendelet tervezet 1.sz. melléklete tartalmazza.

A települési Önkormányzat összes tárgyévi bevétele 77.268.290.-Ft, ebből

a költségvetési bevétel 70.134.880.-Ft;

a finanszírozási bevételek 7.133.410.-Ft

A rendelet-tervezetből megállapítható, hogy az Önkormányzat bevételeinek legnagyobb részét az állami támogatások adják. 2020. évben az önkormányzatok működési támogatásai összesen 32.271.941.- Ft volt,

egyéb működési célú támogatás ÁH.belülről 12.082.415-Ft, melyből közfoglalk.támog. 11.516.763.-Ft.

Közhatalmi bevételünk 3.328.169.-Ft. működési bevétel 5.999.167.-Ft.

3. A kiadások alakulása (folyó működési és fejlesztési kiadások, a fejlesztési kiadások megbontva EU és hazai forrásokból, ez utóbbiból kiemelten címzett és céltámogatással megvalósuló beruházásokra)

Az Önkormányzat összes tárgyévi kiadása 69.737.150.-Ft ebből a költségvetési kiadás: 68.321.297.- Ft, a finanszírozási kiadások 1.415.853- Ft (részletesen a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet 2. számú mellékletében).

4. Maradványok változásának tartalma és okai

A rendelet-tervezet 9. számú mellékleteként csatolt kimutatás tartalmazza a 5.670.816.-Ft maradványt.

5. Az önkormányzat munkajogi zárólétszáma 17 fő, melyből 8 fő közfoglalkoztatott.

6. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány:

A Képviselő testület az éves költségvetés elfogadásával döntött 5.400.000.-Ft likvid felvételéről, melyből 98.600.-Ft -ot vettünk igénybe. A teljes hitel összege év végig visszafizetésre került.

Az Önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik, ÉRV-nél lévő részvény értéke 28.500.-Ft, Nyugat Borsodi

Területfejl.tanácsnál lévő induló tőke hozzájárulás 100.000.-Ft, 1.790.000.-Ft közvilágítás részvény.

A fentiek alapján és a kiküldött mellékletek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Község 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.