Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 10/2019 (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 10/2019 (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Nagycserkesz Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) értelmében törvényi kötelezettségének eleget téve megalkotta a Nagycserkesz Község településképének védelméről szóló 13/2017. (XII.19.) önkormányzati rendeletet önkormányzati rendeletet (továbbiakban: településképvédelmi rendelet).
A Tktv. módosításai értelmében a településkép védelmi hatósági ügyekben a polgármesteri hatáskör önkormányzati (képviselő-testületi) hatáskörbe került. A Tktv. 8/A. §-a és 16/C. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a 8. §-ban foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket 2021. október 31-ig ruházhatja át a polgármesterre, a bizottságára, a társulásra vagy a jegyzőre.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően javasolt, hogy a hatályban lévő településképvédelmi rendelettel összhangban a helyi védelem alá helyezés és a helyi védelem megszűnésének szabályaival, a védett érték megjelölésével, az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségekkel, a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultációval, a településképi bejelentési eljárással, a településképi kötelezés és a településkép-védelmi bírsággal kapcsolatos – napi szintű ügyintézést igénylő – önkormányzati hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lássa el.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg, melyben többek között rendelkezik a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet bevezető részének módosítását tartalmazza.
2. §-hoz
A polgármesterre átruházott hatáskörök és feladatok módosítását tartalmazza.
3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Nagycserkesz, 2021. október 26.
Szatlóczkiné Diszházi Katalin s.k.
jegyző