Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletmódosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Szántód Község Önkormányzat a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.

Szántód Község Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, emellett jelentős fejlesztésekre is sor került.

A feladatok ellátásához 454 315 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 638 942 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 190 384 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 185 342 ezer Ft.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 5 042 ezer Ft-ban teljesült, melyből 2 348 ezer Ft a Magyar Falu Program keretében járdafelújításokra, 2 694 ezer Ft pedig a Kisfaludy2030 pályázatban a Juhász Gy. utcai strand fejlesztésére.

A finanszírozási bevételek összege 254 023 ezer Ft-ban teljesült, melyből 252 767 ezer Ft az előző évi maradvány és 1 256 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 27 407 ezer Ft.

A közhatalmi bevételek összege 142 482 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Építményadó

71 000

77 100

75 415

Telekadó

1 100

1 100

1 046

Iparűzési adó

80 000

70 985

64 420

Kommunális adó

Összesen:

152 100

149 185

140 881

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 246 351 ezer Ft, ezen belül 147 256 ezer Ft a működési célú, 99 095 ezer Ft pedig a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A 2019. évben nyertes Magyar Falu Program pályázat megvalósítására 2020-ban került sor, úgymint a falugondnoki busz beszerzésére. Az önkormányzat önerőből járdákat, utakat újított fel. Mindezek mellett forrást biztosított ingatlan vásárlásra, parkoló építésre és egyéb beszerzésekre is: hulladékgyűjtők, erőgép, permetező, valamint telefon beszerzése.

A finanszírozási kiadások összege 753 ezer Ft-ban teljesült, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (23 536 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2020. évi maradványa 197 303 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 208 925 ezer Ft.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2019. évben 1 212 030 ezer Ft a 2020. évben pedig 1 199 993 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2020. évben 942 611 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az előirányzatok szerinti gazdálkodásra, mind a működés, mind a fejlesztések terén.

Összefoglalva megállapítható, hogy Szántód Község Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta mindemellett jelentős fejlesztések megvalósítására is sor kerülhetett.