Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Általános indokolás

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési beszámolóját.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata gazdálkodását a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint végezte.

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését, melyet az év során kétszer módosított. A módosítások során az eredeti előirányzat 1 183 660 Ft-tal növekedett, melyet elsősorban a Képviselő- testület döntései, valamint a központi támogatások változásai eredményeztek.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2020. évben az önkormányzati törvényben előírt kötelező és a képviselő-testület által vállalt feladatait ellátta.

A költségvetés tervezésekor elsődleges célnak a működőképesség biztosítását és a 2020. évi feladatellátás feltételeinek megteremtését tekintettük.

Eredményként könyveljük el, hogy az önkormányzati gazdálkodás során likviditási gondok nem merültek fel.

A költségvetésben jóváhagyott 71 136 944 Ft előirányzatból

a bevételeknél 70 397 769 e Ft (99,0 %),

a kiadásoknál 55 562 347 Ft (78,1 %) teljesült.

A település intézményt nem működtetett.

Bevételi források és azok teljesítése :

A működési célú támogatások teszik ki az önkormányzati bevételek jelentős részét.

Az önkormányzat működési támogatása 2 015 446 Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Ennek okai elsősorban a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások.

Működés általános támogatása: 121 340 Ft

Áthúzódó bérkompenzáció

Szociális feladatok támogatása : 868 126 Ft

étkeztetés: 5 420 e Ft

szociális ágazati pótlék: 613 706 Ft

-kiegészítő támogatás: 249 000 Ft

Kulturális feladatok támogatása: 206 830 Ft

kiegészítő támogatás

Kiegészítő támogatások: 819 150 Ft

- szociális tüzifa

Egyéb működési célú támogatási bevételek:

Jogcím szerinti részletezését a 3a. melléklet tartalmazza.

Közhatalmi bevételek:

Adónem Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %

Magánszemélyek kommunális adója

4 700 000 Ft 4 700 000 Ft 4 507 902 Ft 95,9 %

Építményadó 1 800 000 Ft 1 800 000 Ft 1 490 972 Ft 82,8 %

Gépjárműadó 1 200 000 Ft

Iparrűzési adó 13 000 000 Ft 13 000 000 Ft 13 243 494 Ft 101,9 %

Összesen 20 700 000 Ft 19 500 000 Ft 19 242 368 Ft 98,68 %

Működési bevételeink előirányzata 7 058 313 Ft. Teljesítése: 7 128 869 Ft. (101,0 %)

Átvett pénzeszközök:

működési célú kölcsönök visszatérülése: temetési kölcsönök.

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele 6 025 640 Ft értékben.

Áh belüli megelőlegezések: 2021. évi működési támogatás előleg: 1 008 797 Ft.

Kiadások alakulása

A kiadási főösszeg 78,1 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Működési kiadások:

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások.

Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként a csatolt mellékletben.

Ellátottak szociális juttatásainak bemutatása 3a. mellékletben!

A felhalmozási kiadások előirányzatai módosításra kerültek az 5. mellékletben.

Finanszírozási kiadások:

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése: 948 058 e Ft.

Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon alakulását az éves beszámolóban szereplő 12/A Mérleg tábla tartalmazza. A mérlegfőösszeg az év végén 422 038 743 Ft volt.

Pénzmaradványok változásának tartalma: Maradványkimutatás: A maradvány számítási módja=bevételek és a kiadások különbözete: 8. mellékletben.

Az önkormányzat alaptevékenységének szabad maradványa 14 835 422 Ft.

Eredménykimutatás: 9. melléklet.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk az elmúlt évre tervezett feladatait teljesítette, mégpedig úgy, hogy a község vagyoni helyzete és gazdálkodása stabilnak mondható.