Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

általános indokolás és előzetes hatásvizsgálat

a 2020. évi költségvetési rendelet módosításához

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet.

A jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem jelentős

környezeti, egészségi következménye: nincsen

adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jogszabályi változások miatt új adminisztrációs követelményeket határoz meg.

jogszabály megalkotásnak szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradás az állami finanszírozás megvonását eredményezi és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi feltételeken nem változtat, az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi feltételeit és eljárás szabályait határozza meg.

Pápadereske Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletet a kapott központi működési és felhalmozási bevételek, saját bevételek és kiadások miatt kell módosítani.

Bevételek alakulása:

A bevételek főösszege a módosítások miatt 46.003.976 Ft-ról 65.019.745 Ft-ra változik.

Kiemelt bevételi előirányzatok változása:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzaton 21.099.956 Ft-ról 21.939.616 Ft-ra emelkedik.

Az emelkedés oka a falugondnok szociális pótléka, szociális célú tűzifa beszerzésére, valamint a közművelődési állami támogatás kiegészítésére kapott állami támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 177.328 Ft-ról 1.449.082 Ft-ra változik.

A költségvetés tervezésekor a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatánál csak előzetes adatok álltak rendelkezésre. A pályázat benyújtása és elfogadása csak a költségvetés elfogadását követően valósult meg.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a módosított előirányzat összege 16.010.579 Ft, ami a Magyar Falu pályázati támogatás összege, mezőgazdasági eszközbeszerzés, valamint elhagyott lakóingatlan önkormányzati tulajdonban történő vásárlása.

Közhatalmi bevételek előirányzata 2.170.000 Ft-ról 1.505.253 Ft-ra változik a gépjárműadó bevétel önkormányzati bevételként történő törlése miatt.

Működési bevételek előirányzata 1.630.000 Ft-ról 1.529.735 Ft-ra változott a önkormányzati tulajdonosi bevételek elmaradása miatt.

Felhalmozási bevételek előirányzata 618.400 Ft-ra változott, mivel az önkormányzat 2 db építési telket értékesített.

Előző évi költségvetési maradvány összege 20.489.898 Ft-ra változott.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata 1.477.182 Ft-ra változik. A változás a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék megelőlegezése miatt változott.

Kiadások alakulása:

A kiadások főösszege a módosítások miatt 46.003.976 Ft-ról 65.019.745 Ft-ra változik.

Kiemelt kiadási előirányzatok változása:

Személyi juttatások előirányzata 7.439.180 Ft-ról 9.360.362 Ft-ra emelkedik. A változás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és nyári diákok foglalkoztatásból jelentkezett.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege a kifizetett bérek után az eredeti összegéhez viszonyítva is emelkedett.

Dologi kiadások előirányzata 13.585.000 Ft-ról 14.856.776 Ft-ra változik az önkormányzati épületek karbantartási, működtetési kiadásainak emelkedése, valamint a szociális célú tűzifa kifizetése miatt.

Az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat 2.432.000 Ft-ról 2.615.080 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés települési támogatás összegének emelkedése miatt adódott.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.451.133 Ft-ról 1.452.628 Ft-ra változik, az állami támogatás visszafizetése utáni kamat összege miatt.

Beruházás előirányzata 7.924.800 Ft-ról 23.407.500 Ft-ra emelkedik. A változás a Magyar Falu program keretében elnyert kommunális eszközbeszerzés és az elhagyott ingatlan megvásárlására fordított pályázati támogatás összege.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 843.998 Ft-ról 1.429.737 Ft-ra változik a közfoglalkoztatottak bére utáni járulékbefizetés kiadási megelőlegezésének rendezése miatt.

Tartalék előirányzata a módosítások miatt 8.552.922 Ft-ról 7.917.492 Ft-ra változik.