Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2021. 07. 07

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Az általános rendelkezések között kell meghatározni az önkormányzat hivatalos megnevezését és székhelyét, működési területének megnevezését. Amennyiben az önkormányzat önálló hivatallal rendelkezik, annak megnevezése szükséges ( Mötv. 84. § (2) bek.). Itt kap helyet az önkormányzat szerveinek megnevezése is. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. ( Mötv. 41. § (2) bek.) Az általános rendelkezések között lehet meghatározni az önkormányzat jelképeit, társadalmi kapcsolatait.

A 4–8. §-hoz

A képviselő-testület – az Mötv. 42. §-ában meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át.

A 9–12. §-hoz

Az Mötv. 44. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület szükség szerint, az SZMSZ-ben meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart, így az SZMSZ-ben meghatározásra került az ülések gyakorisága.

Az SZMSZ rendelkezik a képviselő-testület összehívásának módjáról ( Mötv. 45. §). A szóbeli meghívás kivételes, ennek feltételei szintén rögzítésre kerültek.

Az ülések előkészítésével összefüggésben meghatározásra került a testületi ülésre meghívandók köre. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein ( Mötv. 53. § (3) bek.).

A 13. §-hoz

Az Mötv. 52. §-a alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart. E paragrafus tartalmazza a közmeghallgatásra vonatkozó szabályokat.

A 14. §-hoz

Az átgondolt működés érdekében célszerű megtervezni a testületi üléseket, ezért az SZMSZ tartalmazza a munkatervre vonatkozó részletszabályokat.

A 15–18. §-hoz

E paragrafus tartalmazza a képviselő-testület ülésének összehívásával kapcsolatos legfőbb kötelezettségeket. Ez alapján tartalmazza a meghívó formai és tartalmi követelményeit, annak kötelező mellékleteivel a képviselők számára történő megküldés módját.

Az Mötv. 47. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános és mely esetben tartandó, illetve tartható zárt ülés. Az SZMSZ tartalmazza a képviselő-testület tagján kívül az ülésen résztvevő meghívottakat nyílt, elletve zárt ülés esetében

A 19. §-hoz

Meghatározásra került a vita részletes menete. Az egyes napirendek feletti vita megnyitásától a vita lezárásáig terjedő időszakban a képviselők, a tanácskozási joggal meghívottak, illetve az ülést vezető elnök jogosítványait tartalmazza a tervezet ezen rendelkezése.

A 20. §-hoz

A napirend tervezetét a munkatervben meghatározottak alapján a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Ezen napirend változtatását, új napirend felvételét, elhagyását, elnapolását vagy a javasolt sorrend megváltoztatását kezdeményezhetik a képviselők és a polgármester.

A 21. §-hoz

A napirendek előterjesztőit és annak benyújtásának szabályait tartalmazza.

A 22. §-hoz

A Képviselő-testület tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz vagy a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság elnökéhet interpellációt intézhetnek önkormányzati feladatkörbe tartozó minden ügyben. Az interpellált válaszadási kötelezettségéről, annak elfogadásáról vagy el nem fogadásáról szóló döntést szabályozza.

A 23. §-hoz

A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében teendő intézkedések ismertetése mind a polgármester, mind a képviselő-testület hatáskörét tekintve.

A 24–26. §-hoz

Az SZMSZ rögzíti a szavazás menetének részletszabályait. Az Mötv. 50. §-ában foglalt felhatalmazás alapján meghatározásra kerültek azon tárgykörök, amelyekhez a képviselő-testület minősített többsége szükséges.

Az Mötv. 48- 49. §-ai alapján a név szerinti szavazás eseteiről, a titkos szavazás módjáról és a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről az SZMSZ rendelkezik.

A 27. §-hoz

Az Mötv. 52. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni e törvényben meghatározott tartalommal. Az SZMSZ kiegészíti a jegyzőkönyv szükséges tartalmát és mellékleteit. Az Mötv. 52. § (2) bekezdése értelmében a zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

A 28–30. §-hoz

Az SZMSZ-be rögzítésre került a rendeletek megalkotására vonatkozó eljárási szabályok: a tervezet elkészítésére, a rendelet megalkotására és hatályosulásának vizsgálatára vonatkozóan. Az előzetes hatásvizsgálat és az indokolási kötelezettséget a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet tartalmazza.

Az SZMSZ szabályozza az önkormányzat döntéseivel kapcsolatos formai követelményeket és az Mötv. 51. § (2) bekezdése alapján rendelkezik a rendeletek kihirdetésének módjáról (helyben szokásos mód meghatározása).

A 31. §-hoz és a 32. §-hoz

Az Mötv. 57. §-a értelmében a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát. E paragrafus tartalmazza a bizottságokra vonatkozó szabályozásokat

A 33–35. §-hoz

Az Mötv. 64. §-a értelmében a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül a polgármester egyetértésével az SZMSZ egyidejű módosításával megváltoztathatja. Az SZMSZ ezen kívül tartalmazza a polgármester főbb tevékenységét, feladatát, a polgármesterre átruházott hatáskörök eseteit, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását vele szemben.

Az SZMSZ rögzíti az alpolgármesteri tisztséget, valamint feladatát.

A 36. §-hoz

Az Mötv. 53. § (1) bekezdés d./ pontja felhatalmazást ad arra, hogy az SZMSZ-ben kerüljenek meghatározásra az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok, az ülés rendjének fenntartása és az annak érdekében hozható intézkedések.

A 37–39. §-hoz

A Közös Hivatalra vonatkozó szervezeti felépítést, valamint a munka- és ügyfélfogadási rendet a Képviselő-testület által jóváhagyott „Szervezeti és Működési Szabályzata” tartalmazza.

Az Mötv. 81-83. §-ai tartalmaznak rendelkezéseket a jegyzőre és az aljegyzőre, amelyek az SZMSZ-ben meghatározásra kerültek.

A 40. §-hoz

Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat, tudnivalókat részletezi.

A 41. §-hoz, a 42. §-hoz és a 44. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket, a mellékleteket tartalmazza, valamint a korábbi SZMSZ hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.