Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Damak község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Damak község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. előírja továbbá, hogy a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat a hivatkozott törvény 91. § (2) bekezdése tartalmazza.

A Magyar Államkincstár az önkormányzat 2020. évi beszámolóját 2021. május 9-én jóváhagyta, azonban az éves beszámolóra vonatkozó jelentését az előterjesztés elkészítéséig nem küldte meg.

A beszámoló űrlapjai az ASP rendszerben kerültek összeállításra.

Damak Község Önkormányzata 2020. évben csatlakozott az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

Jelen előterjesztés a 2020. évi gazdálkodás éves szintű összesített adatait tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei 55.556.407 Ft-ban, a finanszírozási bevételek 6.916.770 Ft-ban, a költségvetési kiadások 54.134.551 Ft-ban, a finanszírozási kiadások 759.522 Ft-ban realizálódtak.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén az önkormányzat 2020. évben 10.320.257 Ft összegű támogatásban részesült. Az eredeti előirányzathoz képest év elején a falugondnok foglalkoztatásához kapcsolódóan 12.807 Ft bérkompenzáció átvételére került sor.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén 7.882.368 Ft összegű támogatás átvétele valósult meg, mely a falugondnoki szolgálat működtetésével, a szünidei gyermekétkeztetéssel, az egyéb szociális feladatok ellátásával, a szociális ágazati pótlékkal kapcsolatos kiadásokat finanszírozta.

Az eredeti előirányzathoz képest a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan 6.840 Ft, a falugondnoki szolgálathoz a 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendeletalapján további 229.000 Ft támogatás átvételére került sor. A szociális ágazati pótlék bevétele eredeti előirányzatként nem került tervezésre, az a költségvetés módosítása során épült be az előirányzatokba, mely 2020. évben 765.918 Ft-ot jelentett.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása címen a központi költségvetés eredetileg 1.800.000 Ft-ot, majd év közben a 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelettel további 200.000 Ft kiegészítő támogatást biztosított.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímén 2020. évben összesen 2.584.804 Ft-ban részesült az önkormányzat, mely a szociális célú tüzelőanyag 533.400 Ft-os, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 973.600 Ft-os támogatásából, valamint a 2020. évben két alkalommal benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás 277.804 Ft-os és 800.000 Ft-os összegéből adódott.

Az elszámolásból származó bevételek 18.810 Ft-ban realizálódtak, mely a 2019. évi elszámolásból adódott.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímen 8.103.362 Ft pénzeszközátvétel teljesült. Ebből 43.706 Ft az EFOP-3.7.3-16-2017-00127 azonosítószámú pályázathoz, 580.304 Ft a Magyar Falu Program keretén belül megvalósult útfelújítási pályázathoz, 249.556 Ft az Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása pályázathoz, 680.847 Ft a Kormányhivataltól a TOP-os program keretében foglalkoztatott dolgozó személyi jellegű kiadásaihoz, 6.270.017 Ft a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a közfoglalkoztatási programok megvalósításához, míg 278.932 Ft a diákok nyári foglalkoztatásához kapcsolódóan került átvételre.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az eredeti előirányzathoz képest kedvezően, 103%-ban teljesültek, azonban ez az önkormányzat számára mindössze 498.143 Ft-ot jelent.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen az eredetileg tervezett 300.000 Ft helyett 328.133 Ft folyt be.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. A rendelet hatályba lépéséig beszedett gépjárműadót 10 napon belül át kellett utalni a központi költségvetés javára, ezután pedig havonta utalásra került. Mindez az önkormányzatra vonatkozóan kb. 1.100.000 Ft bevételkiesést jelentett.

A képviselő-testület az önkormányzat kieső bevételei, nehéz anyagi helyzete, valamint az állami támogatások jövőbeni magasabb összegének reményében 2020. június 1. napjától bevezette a helyi iparűzési adót, melyből 2020. évben 164.317 Ft folyt be.

Egyéb közhatalmi bevételként eredetileg 70.000 Ft-tal kalkuláltunk, mely mindössze 5.693 Ft-ban realizálódott.

Működési bevételek

A működési bevételek 2020. évben 130.790 Ft-ban teljesültek, mely az eredeti 476.000 Ft-os előirányzatnak csak a közel harmadát jelenti.

2020. évben a bolthelyiség bérleti szerződése megszűnt, mely bevételkiesést jelentett az önkormányzat számára mind a bérleti díj, mind a közüzemi költségek tekintetében. A bérleti díjból 25.000 Ft, a bérlő felé továbbszámlázott szolgáltatásokból 81.855 Ft teljesült.

Az önkormányzatnak 18 Ft kamatbevétele keletkezett.

Egyéb működési bevételekből az önkormányzatnak 23.917 Ft bevétele származott.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 23.627.873 Ft teljesült, melyből 18.763.132 Ft a Magyar Falu Program keretében megvalósuló útfelújítás pályázat felhalmozási részét, 4.750.441 Ft az Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása pályázat felhalmozási részét képezte, míg 114.300 Ft a közfoglalkoztatási programok felhalmozási kiadásainak forrásául szolgált.

Átvett pénzeszközök

2020. évben a lakosságtól 390.000 Ft működési célú pénzeszköz átvétele valósult meg.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi maradvány igénybevétele, valamint a 2021. évi állami támogatás megelőlegezése. A 2019. évi költségvetési maradvány az eredeti előirányzathoz képest 183.506 Ft-tal kevesebb lett, mely korrekcióról a képviselő-testület korábban tájékoztatást kapott.

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások

Ezen a jogcímen belül a legjelentősebb összeget a személyi juttatások és a munkaadót terhelő adók és járulékok képezik.

A személyi juttatások előirányzata 92%-ban teljesült. Itt került elszámolásra a polgármester, a falugondnok, a TOP-os program keretében foglalkoztatottak, a közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka keretén belül foglalkoztatottak, a képviselő-testület tagjainak személyi jellegű kifizetései, továbbá a cafetéria juttatás és a megbízási díjak.

A szociális hozzájárulási adó 95%-ban teljesült. Az adó mértéke 2020. július 1-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent, továbbá 2020. évben a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget nem terhelte szociális hozzájárulási adó.

Dologi kiadások:

A működési kiadásokon belül a dologi kiadások 27%-os arányt képviselnek.

A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb tételt az üzemeltetési anyagok és közüzemi díjak, valamint az egyéb szolgáltatások kiadásai jelentették, ezen kívül csak a legszükségesebb kiadások teljesültek. Az üzemeltetési anyagok között a legjelentősebb tételt a közfoglalkoztatási programok lebonyolításához, a falugondnoki szolgálat működtetéséhez és a szociális célú tűzifa beszerzéséhez kapcsolódó dologi kiadások képezték.

Ellátottak juttatásai:

Az önkormányzat 2020. évben összesen 2.262.693 Ft-ot költött ezen a jogcímen, melyből 50.000 Ft a 2019. évi Bursa Hungarica keretén belül megállapított ösztöndíj volt.

Egyéb működési célú kiadások között megkülönböztetjük az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli kiadásokat.

Államháztartáson belülre történő pénzeszköz átadás 3.582.988 Ft-ban teljesült. Ebből 3 millió forint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal felé fenntartási hozzájárulásként, Edelény Város Önkormányzata részére 554.928 Ft az orvosi ügyelet működtetéséhez, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása részére 6.100 Ft működési hozzájárulásként, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Társulás részére 15.860 Ft, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére 6.100 Ft pénzügyi hozzájárulás került átadásra.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása címén az ÉRV Zrt. részére átutalt 973.600 Ft jelentkezett.

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat felhalmozási kiadásokra 19.303.398 Ft-ot fordított, melynek tételes kimutatását a 9-10. számú mellékletek mutatják be. A beruházások többnyire a falugondnoki szolgálat támogatásából és a kulturális feladatok támogatásából, valamint a közfoglalkoztatás keretében valósultak meg. A felújítási kiadásokat a Magyar Falu Program keretében megvalósult útfelújítás jelentette.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként kell elszámolnunk azt az állami támogatás megelőlegezést, melyet év végén a következő évi állami támogatás terhére biztosítanak. A 2019. december hónapban utalt összeg 759.522 Ft volt.

A zárszámadási rendelet-tervezet 1. melléklete az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét, a 2-3. melléklete a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be.

Az önkormányzat engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatás, valamint a pályázat keretében foglalkoztatottak létszámának alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 6. melléklet tartalmazza, míg a hitelfelvételi korlát meghatározásához figyelembe vehető bevételi jogcímek alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet mutatja be.

A kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bevételek és kiadások meghatározását a 8. melléklet mutatja be.

A beruházási kiadások, illetve a felújítási kiadások feladatonkénti részletezettségét a 9., illetve a 10. melléklet mutatja be.

Az államháztartáson kívülre átadott támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással nem valósított meg projektet 2020. évben.

A pénzeszköz 2020. évben a 12. melléklet szerint alakult.

Damak Község Önkormányzata vagyonmérlegének bemutatását a 13. melléklet, a vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 1%-os csökkenést mutat, mely a tárgyi eszközök értékének változásával azonos. A befektetett pénzügyi eszközök között a KBFT Nonprofit Kft-ben (10.000 Ft) vásárolt üzletrész szerepel.

A pénzeszközök állománya az előző évhez 23%-kal nőtt, melynek oka főként, hogy a pályázati pénzeszközök leutalt összege 2020. évben még nem került felhasználásra.

A követelések állománya 54%-kal csökkent az előző évhez képest, mely jórészt a közhatalmi bevételek követelésállományának csökkenéséből származik. A felhalmozott eredmény -90.032.710 Ft, mely az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye. A mérlegszerinti eredmény -15.327.400 Ft, mely a tevékenységek eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből adódik.

A kötelezettségek év végi összege a 2020. decemberben átutalt állami megelőlegezés összegéből adódik. Összességében a mérleg főösszege 4%-os csökkenést mutat.

A 2020. évi maradvány alakulását a 15. melléklet mutatja be.

Damak Község Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása a 16. melléklet szerint alakult.

Az önkormányzat 2020. évben közvetett támogatást nem biztosított.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2020. évi zárszámadás főösszegeit mutatja be, valamint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, a költségvetési mérleget, továbbá az Áht. által előírt mérlegek és kimutatások jóváhagyását.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását, a maradvány összegét, az eredménykimutatást mutatja be.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.