Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08 - 2021. 09. 08

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) rendelet módosításáról1

2021.09.08.

Tiszatardos Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:)

„a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 130.659.113,- Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 142.188.161,- Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:)

„e) bevételi főösszegét 142.851.902,- Ft-ban

f) kiadási főösszegét 142.851.902,- Ft-ban”

(állapítja meg.)

2.  § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 1.426.125,- Ft általános tartalékot állapít meg.”

3.  § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 9. napjával.