Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeni és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 06. 26

Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeni és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeni és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról – a következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ófehértó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 4.-6.§ tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 3.§ tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, a 7-8.§ tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, a 13. § (3) beekzdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, a 10.-13. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ezen rendelet hatálya az Ófehértó Község Önkormányzata közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.”

3. § A pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújtható postai küldeményként, elektronikus küldeményként vagy személyesen az Ófehértói Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (a továbbiakban: Eljáró hatóság).”

4. § A pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hatáskört gyakorló szerv döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Eljáró hatóságon benyújtott, postai vagy elektronikus úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.”

5. § A pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A rendkívüli települési támogatás összegének meghatározásakor a döntéshozó a kérelmező által leírt váratlan élethelyzet és a kérelmezett összeg figyelembevételével, a kialakult élethelyzet súlyosságának arányában dönt.”

6. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet

  • a) 11. § (4) bekezdése,
  • b) 18. §-a.

7. § Ez a rendelet 2021. június 25-én lép hatályba, és 2021. június 26-án hatályát veszti.