Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.22.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 24

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Csákberény község közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

 • 1. hozzátartozó: a Polgári törvénykönyv 8:1. § 2. pontjában meghatározottak szerint,
 • 2. háztartás: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak szerint,
 • 3. lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1. pontjában meghatározottak szerint,
 • 4. vagyon: Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint,
 • 5. jövedelem: Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint,
 • 6. jövedelemszámításhoz irányadó időszak: havonta mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap,
 • 7. egy főre számított jövedelem: a háztartásban élők összes jövedelme elosztva a háztartásban élők számával,
 • 8. rezsiköltség: a víz- és csatornahasználat, a villanyáram- és gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a szemétszállítás díja, a lakbér és a közös költség, egyéb fűtésköltség,
 • 9. adósság: rezsiköltségből vagy bámely más fizetési kötelezettségből fennálló, lejárt tartozás,
 • 10. tartós betegség: orvosi dokumentummal igazolt, előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényló egészségügyi állapot,
 • 11. környezettanulmány: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti szemle.

II. FEJEZET Települési támogatások

3. Általános eljárási szabályok

3. § (1) A rendkívüli települési támogatás kivételével, a települési támogatással kapcsolatos eljárás kérelemre indulhat.

(2) Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos eljárás a Szoctv. 45. § (5) bekezdésének megfelelően kérelemre és hivatalból is indulhat.

(3) Kérelmet az érdekelt természetes személy terjesztheti elő és az, aki a rászoruló helyzetéről tudomást szerez.

(4) A támogatás iránti kérelmeket a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségéhez kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon.

(5) A kérelmező a kérelem benyújtásakor minden esetben köteles saját maga, és a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló – a jövedelemszámításhoz irányadó időszaknak megfelelően – igazolást csatolni.

(6) A kérelmező a formanyomtatványon szükség szerint köteles igazolni vagy a kérelem formanyomtatványhoz csatolni a munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, rezsiköltségként elismerhető kiadásokra, a kérelmezővel együtt élő hozzátartozók adataira, családi állapotra, valamint az ellátás érdemi elbíráláshoz szükséges egyéb adatra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

(7) Ha a jövedelem más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy a jövedelem nem mérhető, akkor erre vonatkozóan az érintett köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.

4. § Az elbírálás során a döntés előkészítője megvizsgálja a kérelmet, szükség szerint környezettanulmányt végez vagy végeztet, és megkeresheti a kérelmező által benyújtott igazolást kiállító szervet az igazolás valódiságának és tartalmának ellenőrzése érdekében.

5. § (1) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.

(3) A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, rászorultságát egységben kell vizsgálni és a nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy az ténylegesen elősegítse a család, létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

6. § A települési támogatásra jogosultság kezdő napja, amennyiben a döntésre jogosult másképpen nem rendelkezik, a kérelem benyújtása hónapjának első napja.

7. § (1) A települési támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles tájékoztatni az önkormányzatot.

(2) A tájékoztatási kötelezettség megszegése, illetve a támogatás rosszhiszemű és jogtalan igénybevétele esetén a döntésre jogosult megszünteti az érintett valamennyi települési támogatását.

8. § A települési támogatással kapcsolatos érdemi döntés ellen a kérelmező jogosult fellebbezést benyújtani, melyet a Képviselő-testület bírál el.

9. § (1) A jegyző jelzése alapján a képviselő-testület az e rendeletben meghatározott feltétel hiányában, vagy e rendelet szabályainak megsértésével nyújtott ellátás összegének és kamatainak a visszatérítését rendelheti el a kérelmező szociális helyzetének vizsgálatát követően.

(2) Ha a visszatérítés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, kérelemre a visszatérítendő összegre vonatkozóan a Képviselő-testület részletfizetést engedélyezhet.

10. § E rendelet alkalmazásában különös méltánylást érdemlő esetnek minősül különösen:

 • a) elemi kár elszenvedése,
 • b) baleset elszenvedése,
 • c) mozgásképtelenség,
 • d) tartós betegség,
 • e) gyermek szempontjából felmerülő egyéb krízishelyzet bekövetkezte és az abból adódó jelentős többletkiadás,
 • f) bűncselekmény elszenvedéséből adódó többletkiadás keletkezése.

11. § A rendkívüli települési támogatás kivételével a Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetekben az e rendeletben meghatározott jogosultsági jövedelemhatároktól az igénylő javára, 200 %-kal felfelé eltérhet.

12. § A szociális háló működőképességének biztosítása érdekében az Önkormányzat, az önkormányzat közigazgatási területén működő köznevelési, egészségügyi intézmények, civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.

4. Települési támogatások típusai

13. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására Szoctv. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként e rendeletben meghatározott feltételek szerint települési támogatás formájában szociális ellátás állapítható meg.

(2) Az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a jogosult számára

 • a) rendkívüli települési támogatás,
 • b) kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás,
 • c) lakhatást elősegítő települési támogatás,
 • d) temetési települési támogatás,
 • e) iskolakezdési települési támogatás,
 • f) gyermekétkeztetési célú települési támogatás,
 • g) születési települési támogatás,
 • h) letelepedési települési támogatás

állapítható meg.

5. Rendkívüli települési támogatás

14. § (1) A rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakos vagy tartós létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére nyújtható támogatás.

(2) Létfenntartás veszélyeztető élethelyzet különösen

 • a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentkező jelentős jövedelemkiesés,
 • b) az adós önhibáján kívül keletkezett legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátralék, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,
 • c) keresőképtelenné válás, nyugdíj vagy társadalombiztosítási ellátás kifizetésének a jogosultság megállapítására irányuló eljárás elhúzódása miatti késedelme,
 • d) válsághelyzetben lévő anya gyermekének megtartása,
 • e) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások finanszírozása,
 • f) nagyobb összegű kiadások jelentkezése, melyet az adós önerőből nem tud kiegyenlíteni.

15. § A rendkívüli települési támogatásra jogosult az a természetes személy, aki

 • a) létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben van,
 • b) önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud és
 • c) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

16. § A rendkívüli települési támogatás összege a kérelemben megjelölt összeg, mely nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.

17. § Különös méltánylást érdemlő esetekben, a kérelem elbírálásakor a polgármester a 15. §-ban megjelölt jövedelemhatártól az igénylő javára 200 %-kal felfelé eltérhet, azonban a támogatás összege ekkor sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

18. § A rendkívüli települési támogatás folyósítása a támogatott részére az általa kérelemben megjelölt módon

 • a) egy összegben, bankszámlára történő utalással, vagy
 • b) egy összegben, készpénzben történő kifizetéssel történik.

6. Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás

19. § Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a természetes személy,

 • a) aki 14. §-ban részletezetteknek megfelelő létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben van,
 • b) aki önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud,
 • c) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és
 • d) aki a települési támogatás folyósítását kamatmentes kölcsön formájában kéri.

20. § (1) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás összege a kérelemben megjelölt összeg, melynek mértéke azonban nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.

(2) A visszafizetés futamideje legfeljebb 12 hónap lehet.

21. § (1) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás megállapításáról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a kérelmező köteles kölcsönszerződést kötni az önkormányzattal.

(2) A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell

 • a) a szerződő felek adatait,
 • b) a kölcsön összegét, a visszafizetés módját és idejét,
 • c) az ügyfél kötelezettségvállalását fizetési kötelezettségének teljesítésére,
 • d) a kölcsönszerződés megszegésének következményeit,
 • e) engedményezési nyilatkozatot a visszafizetési kötelezettség jövedelemből történő közvetlen levonhatóságáról,
 • f) a szerződő felek és tanúk aláírását.

(3) A kölcsönszerződés aláírására az önkormányzat részéről a polgármester jogosult.

22. § A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás folyósítása a kölcsönszerződés aláírását követő 10 napon belül, a támogatott részére az általa kérelemben megjelölt módon

 • a) egy összegben, bankszámlára történő utalással, vagy
 • b) egy összegben, készpénzben történő kifizetéssel történik.

7. Lakhatást elősegítő települési támogatás

23. § A lakhatást elősegítő települési támogatás szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtható hozzájárulás.

24. § Települési támogatásként lakhatást elősegítő települési támogatás állapítható meg annak a természetes személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

25. § (1) A lakhatást elősegítő települési támogatás havi összege 2.500,-Ft.

(2) A támogatás legfeljebb egy éves időtartamra juttatható.

26. § (1) Az egy háztartásban elő természetes személyek közül kizárólag egy személy részesülhet lakhatást elősegítő települési támogatásban.

(2) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra

 • a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;
 • b) az olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki az ingatlanban tartózkodásra nem jogosult;
 • c) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn;
 • d) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be.

27. § A lakhatást elősegítő települési támogatás folyósítása a támogatott részére az általa kérelemben megjelölt módon

 • a) havonta azonos összegben, bankszámlára történő utalással, vagy
 • b) havonta azonos összegben, készpénzben történő kifizetéssel történik.

8. Temetési céllal nyújtott települési támogatás

28. § A temetési céllal nyújtott települési támogatás az elhunyt hozzátartozója által történő eltemettetésével kapcsolatos kiadásainak csökkentésére biztosítható támogatás.

29. § Temetési céllal nyújtott települési támogatásra jogosult a csákberényi lakcímmel rendelkező személy, aki elhunyt csákberényi hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

30. § A kérelmet a temetést követő egy hónapon belül lehet benyújtani, melyhez csatolni kell az eltemettető nevére kiállított temetés költségeiről szóló számlát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

31. § A támogatás mértéke 25.000,-Ft.

32. § A temetési céllal nyújtott települési támogatás folyósítása a támogatott részére az általa kérelemben megjelölt módon

 • a) egy összegben, bankszámlára történő utalással, vagy
 • b) egy összegben, készpénzben történő kifizetéssel történik.

9. Iskolakezdési települési támogatás

33. § Az iskolakezdési települési támogatás a gyermeket nevelő háztartások iskolakezdéssel kapcsolatos költségeinek enyhítését hivatott elősegíteni.

34. § Iskolakezdési települési támogatásban részesíthető az a természetes személy,

 • a) akinek a háztartásában nevelt gyermek köznevelési intézmény alsó vagy felső tagozatán, vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul,
 • b) aki a tanuló gyermekre vonatkozóan rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és
 • c) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

35. § (1) A támogatási kérelem minden év július és augusztus hónapjában nyújtható be, melynek kötelező mellékletét képezi a gyermek tanulói jogviszonyának igazolása a diákigazolvány fénymásolatával vagy iskolalátogatási igazolással.

(2) A támogatás összege kizárólag tanszer, tankönyv vagy iskolai segédeszköz megvásárlására használható fel. A felhasználás célja tekintetében a kérelmezőt minden év szeptember 15. napjáig elszámolási kötelezettség terheli, melyet a megvásárolt eszközökről kapott számlák másolatának Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségéhez történő benyújtásával teljesíthet.

36. § A támogatás összege gyermekenként 10.000,-Ft.

37. § Az iskolakezdési települési támogatás folyósítása a támogatott részére az általa kérelemben megjelölt módon

 • a) egy összegben, bankszámlára történő utalással, vagy
 • b) egy összegben, készpénzben történő kifizetéssel történik.

10. Gyermekétkeztetési célú települési támogatás

38. § A gyermekétkeztetési célú települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartásokban nevelt gyermekek rendszeres étkeztetéséhez kíván támogatást nyújtani, térítési díj befizetése céljából juttatott támogatással.

39. § Gyermekétkeztetési célú települési támogatásban részesíthető az a természetes személy,

 • a) aki háztartásában olyan gyermeket nevel, aki Csákberény község közigazgatási területén feladatot ellátó köznevelési intézményben óvodai vagy iskolai nevelésben részesül,
 • b) aki a gyermek után étkezési térítési díj kedvezményre nem vagy csak részben jogosult,
 • c) akinek gyermekétkezési térítési díjhátraléka nem áll fenn, és
 • d) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

40. § A támogatás összege

 • a) étkezési térítési díjkedvezményre nem jogosult iskolai tanuló esetében havi 7.000,-Ft,
 • b) étkezési térítési díjkedvezményre részben jogosult iskolai tanuló esetében havi 3.500,-Ft,
 • c) óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén havi 9.000,-Ft,
 • d) intézményi gyermekétkeztetést egészségi állapotára tekintettel igénybe venni nem képes gyermek esetén havi 9.000,-Ft.

41. § A gyermekétkeztetési célú települési támogatás szeptember 1. napjától következő év június 30. napjáig terjedő időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy térítési díj tartozás felhalmozása esetén a tartozás fennállásának idejére a települési támogatás folyósítása szünetel.

42. § A gyermekétkeztetési célú települési támogatás folyósítása a támogatott esetlegesen fennálló díjhátralékának ellenőrzését követően, a támogatott által a kérelemben megjelölt módon

 • a) havonta azonos összegben, bankszámlára történő utalással, vagy
 • b) havonta azonos összegben, készpénzben történő kifizetéssel történik.

11. Születési települési támogatás

43. § A születési települési támogatással az önkormányzat az újszülött gyermekek gondozásához szükséges anyagi terhek enyhítéséhez kíván hozzájárulni.

44. § (1) Születési települési támogatásban részesíthető az a csákberényi lakóhellyel rendelkező természetes személy szülő, akinek gyermeke születik és akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) A kérelem benyújtásának feltétele, hogy mindkét szülő csákberényi lakcímmel rendelkezzen.

45. § A kérelem a gyermek születését követő hat hónapon belül nyújtható be, melynek kötelező melléklete a születési anyakönyvi kivonat másolata, a gyermek és a szülők lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata.

46. § A születési települési támogatás összege 50.000,-Ft.

47. § A születési települési támogatás folyósítása a támogatott részére az általa kérelemben megjelölt módon

 • a) egy összegben, bankszámlára történő utalással, vagy
 • b) egy összegben, készpénzben történő kifizetéssel történik.

12. Letelepedési települési támogatás

48. § A letelepedési települési támogatás az első lakáshoz jutás és a saját ingatlanban történő lakcím létesítés költségeit hívatott enyhíteni a szociálisan rászoruló családok számára.

49. § Letelepedési települési támogatásban részesíthetőnek minősül

 • a) az a 40 év alatti, házasságban vagy regisztrált élettársi kapcsolatban élő, első lakásához jutó pár, vagy gyermekét egyedülállóként nevelő szülő,
 • b) aki Csákberény község közigazgatási területén ingatlant vásárol, vagy építkezik, amelynek eredményeképpen lakóházas ingatlanban legalább ½-ed arányú tulajdonossá válik,
 • c) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegénke 400 %-át, és
 • d) aki Csákberény község közigazgatási területén a kérelem benyújtásának időpontjáig lakcímet létesít.

50. § (1) A kérelem a tulajdonjog megszerzésének tényét igazoló ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés vagy a felépítmény jogerős használatbavételi engedélyének kiadását követő hat hónapon belül nyújtható be, mely kérelemben a kérelmező nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az ingatlan öt éven belül nem áll szándékában elidegeníteni.

(2) A kérelem kötelező mellékletét képezi ingatlan vásárlás esetén az adásvételi szerződés, a hiteles tulajdoni lap másolata és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata; lakóingatlan építése esetén a véglegesített használatbavételi engedély másolata és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata.

51. § A támogatás összege 100.000,-Ft.

52. § A letelepedési települési támogatás folyósítása a támogatott részére az általa kérelemben megjelölt módon

 • a) egy összegben, bankszámlára történő utalással, vagy
 • b) egy összegben, készpénzben történő kifizetéssel történik.

53. § Amennyiben az ingatlan elidegenítése a nyilatkozattételt követő 5 éven belül megtörténik, a döntéshozó a települési támogatás egy összegben történő visszafizetését rendelheti el.

13. A települési támogatások ellenőrzés

54. § A települési támogatások ellenőrzésére a jegyző jogosult, melynek eredményéről tájékoztatja a döntéshozót és a képviselő-testületet a képviselő-testülethez címzett intézkedési javaslattal együtt.

55. § A jegyző ellenőrizheti

 • a) utólagosan a jogosultság fennállását,
 • b) a támogatás felhasználásának körülményeit,
 • c) a változásbejelentési kötelezettség teljesítését.

56. § A jegyző az ellenőrzés során

 • a) nyilatkozat-tételre hívhat fel,
 • b) környezettanulmányt végezhet,
 • c) már szervtől az ellenőrzéshez szükséges iratokat kérhet be.

III. FEJEZET Köztemetés és mentesülés a köztemetés költségeinek megtérítése alól

57. § A Szoctv. 48. §-ban meghatározott köztemetés feltételeinek fennállása esetén a polgármester hozza meg a döntést a köztemetés elrendeléséről, és határidő kitűzésével kötelezi az eltemettetésére köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére.

58. § A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésre irányuló kérelmet a köztemetést követő hat hónapon belül nyújthat be az eltemettetésre köteles személy. A határidő jogvesztő.

59. § (1) Kérelemre és különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a Képviselő-testület dönt a köztemetés költségeinek megtérítése alóli részben vagy teljes egészében történő mentesülésről vagy a teljes összeg részletekben történő megfizethetőségéről.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény lehet különösen:

 • a) a kérelmező hivatalosan igazolt tartós munkanélkülisége,
 • b) három vagy több gyermek nevelése,
 • c) tartós beteg vagy fogyatékos gyermek nevelése,
 • d) a kérelmező súlyos betegsége vagy fogyatékossága,
 • e) a kérelmező alacsony jövedeleme.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

60. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

61. § [1]


[1] A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.