Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 20- 2021. 11. 25

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.

2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

 • a) 1.603.385.235Ft költségvetési kiadással, melyből
  • aa) működési költségvetési kiadás 1.096.828.283 Ft
  • ab) felhalmozási költségvetési kiadás 506.556.952 Ft
  • ac) finanszírozási kiadás 26.225 eFt
 • b) 988.803.359 Ft költségvetési bevétellel, melyből
  • ba) működési költségvetési bevétel 976.066.359 Ft
  • bb) felhalmozási költségvetési bevétel 12.736.000 Ft
 • c) 614.582.876 Ft költségvetési hiánnyal, melyből
  • ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány) 596.975.348 Ft

  - Működési célú 128.482.348 Ft

- Felhalmozási célú 468.490.000 Ft

cb) Belső finanszírozású kiadás 0 Ft

- Működési célú 0 Ft

- Felhalmozási célú 0 Ft

cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel) 50.000.000 Ft

- Működési célú 0 Ft

- Felhalmozási célú 50.000.000 et

cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés) 0 Ft

- Működési célú 0 Ft

- Felhalmozási célú 6.453.562eFt

fogadja el.

(2) Az 614.582.876 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból és hosszútávú felhalmozási célú hitel felvételével történik.

3. A költségvetés mellékletei

4. § A költségvetés mellékletei az alábbiak:

(1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat támogatási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat tartalékait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét (átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát) a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat likviditási-előirányzatfelhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat gördülő tervét a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek hatását évenkénti bontásban a
16. melléklet tartalmazza.

4. Adósságot keletkeztető ügyletek

5. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik olyan fejlesztési célja mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) A költségvetésben a pályázati források kiegészítésére hosszútávú fejlesztési hitel felvétele került tervezésre, melyhez a kormányzati engedélyt 2020. évben kapta meg az önkormányzat és a hitelszerződést is 2020. évben került aláírásra. A hitel felvétele 2021. évben fog megtörténni.

5. A Környezetvédelmi alapról

6. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében
2 millió Ft összeghatárig előirányzatmódosítást hajtson végre. A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 500 ezer Ft összeghatárig előirányzatmódosítást hajtsanak végre.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.

(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelt
50 millió Ft összeghatárig felhasználja, a költségvetésben tervezett kiadásokra.

8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel. A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.

(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.

(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.

9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

10. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.

(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ében foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(3) A költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelent rendeletben foglaltak szerint történhetnek.

(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 46.380 Ft-ban állapítja meg, mely a pótlékok mértékének meghatározására is vonatkozik.

(6) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2020. évben a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési és közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével – 231.900 Ft köztisztviselőnkként.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

9. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2021. évi költségvetésének címrendje

Megnevezés

1

Enying Város Önkormányzat saját

2

Enyingi Polgármesteri Hivatal

3

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

4

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

5

Enyingi Szirombontogató Óvoda

6

Enyingi Városi Bölcsőde

7

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

2. melléklet

2021. évi összevont költségvetési mérlege

Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

2021. eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

BEVÉTELEK

2021. eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)

-120 761 924

0

0

Működési kiadások

1 096 828 283

Működési bevételek

976 066 359

0

0

Személyi juttatások (K1)

493 095 382

Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1)

711 867 584

Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2)

83 837 438

Közhatalmi bevételek (B3)

190 950 000

Dologi kiadások (K3)

316 324 194

Működési bevételek (B4)

73 248 775

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 050 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

198 521 269

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)

-493 820 952

0

0

Felhalmozási kiadások

506 556 952

Felhalmozási bevételek

12 736 000

0

0

Beruházások (K6)

453 812 091

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2)

0

Felújítások (K7)

52 744 861

Felhalmozási célú bevételek (B5)

12 236 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

500 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 603 385 235

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

988 802 359

0

0

FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)

614 582 876

0

0

Finanszírozási kiadások

687 230 654

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 301 813 530

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)

6 453 562

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)

50 000 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112)

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)

0

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914)

25 938 910

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)

596 975 348

Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915)

654 838 182

Államháztartáson belüli megelegzés (B814)

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

654 838 182

Halmozódás miatti levonás

-654 838 182

Halmozódás miatti levonás

-654 838 182

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 635 777 707

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 635 777 707

0

0

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Működési egyenleg:

-120 761 924

0

0

Felhalmozási egyenleg:

-493 820 952

0

0

Finanszírozási egyenleg:

614 582 876

0

0

Összesen:

0

0

0

3. melléklet

2021. évi összevont bevételei és kiadásai

Rovat

Cím

Ered. előir.

K1

Személyi juttatások

493 095 382

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

83 837 438

K3

Dologi kiadások

316 324 194

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 050 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

198 521 269

K6

Beruházások

453 812 091

K7

Felújítások

52 744 861

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 603 385 235

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6 453 562

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

25 938 910

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

654 838 182

K9

Finanszírozási kiadás összesen

687 230 654

K1-K9

Kiadás összesen

2 290 615 889

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 635 777 707

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

711 867 584

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

190 950 000

B4

Működési bevételek

73 248 775

B5

Felhalmozási bevételek

12 236 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

988 802 359

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

596 975 348

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

654 838 182

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 301 813 530

B1-B8

Bevételek összesen

2 290 615 889

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 635 777 707

4. melléklet

2021.évi költségvetés összevont előirányzatai intézményenként

Rovat

Rovat megnevezése

2021. évi
terv

2021. évi
terv

2021. évi
terv

2021. évi
terv

2021. évi
terv

2021. évi
terv

2021. évi
terv

2021. évi
terv

Enying Város Önkormányzat

Enying Város Önkormányzat saját

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Városi Bölcsőde

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

K1

Személyi juttatások

493 095 382

49 954 500

132 411 538

42 636 787

23 443 848

159 694 138

40 792 804

44 161 767

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

83 837 438

7 822 644

25 939 570

4 331 429

3 666 000

28 673 028

6 453 334

6 951 433

K3

Dologi kiadások

316 324 194

204 168 109

30 500 000

38 993 000

12 304 640

16 704 804

6 667 641

6 986 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 050 000

5 050 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

198 521 269

197 462 060

1 059 209

K6

Beruházások

453 812 091

446 857 316

2 500 000

1 486 700

1 470 000

917 121

580 954

0

K7

Felújítások

52 744 861

52 744 861

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 603 385 235

964 059 490

191 351 108

87 447 916

40 884 488

205 989 091

54 494 733

59 158 409

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6 453 562

6 453 562

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

25 938 910

25 938 910

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

654 838 182

654 838 182

K9

Finanszírozási kiadás összesen

687 230 654

687 230 654

0

0

0

0

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

2 290 615 889

1 651 290 144

191 351 108

87 447 916

40 884 488

205 989 091

54 494 733

59 158 409

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 635 777 707

996 451 962

191 351 108

87 447 916

40 884 488

205 989 091

54 494 733

59 158 409

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

711 867 584

707 067 584

4 800 000

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

190 950 000

190 800 000

150 000

B4

Működési bevételek

73 248 775

66 738 000

500 000

4 463 000

630 000

50 000

867 775

0

B5

Felhalmozási bevételek

12 236 000

12 236 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

988 802 359

977 341 584

5 450 000

4 463 000

630 000

50 000

867 775

0

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

50 000 000

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

596 975 348

596 975 348

0

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

654 838 182

195 108 308

89 986 916

40 254 488

214 443 894

53 626 958

61 417 618

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 301 813 530

646 975 348

195 108 308

89 986 916

40 254 488

214 443 894

53 626 958

61 417 618

B1-B8

Bevételek összesen

2 290 615 889

1 624 316 932

200 558 308

94 449 916

40 884 488

214 493 894

54 494 733

61 417 618

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 635 777 707

1 624 316 932

5 450 000

4 463 000

630 000

50 000

867 775

0

5. melléklet

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat

Rovat megnevezése

Enying Város Önkormányzat mindösszesen

Összesen
2011.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

493 095 382

132 411 538

360 683 844

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

83 837 438

25 939 570

57 897 868

K3

Dologi kiadások

316 324 194

30 500 000

285 824 194

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 050 000

5 050 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

198 521 269

78 549 896

119 971 373

K6

Beruházások

453 812 091

2 500 000

451 312 091

K7

Felújítások

52 744 861

0

52 744 861

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 603 385 235

191 351 108

78 549 896

1 333 484 231

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6 453 562

6 453 562

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

25 938 910

25 938 910

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

654 838 182

654 838 182

K9

Finanszírozási kiadás összesen

687 230 654

0

0

687 230 654

K1-K9

Kiadás összesen

2 290 615 889

191 351 108

78 549 896

2 020 714 885

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 635 777 707

191 351 108

78 549 896

1 365 876 703

0

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

711 867 584

4 800 000

67 722 852

639 344 732

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

190 950 000

150 000

190 800 000

B4

Működési bevételek

73 248 775

500 000

72 748 775

B5

Felhalmozási bevételek

12 236 000

12 236 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

988 802 359

5 450 000

67 722 852

915 629 507

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

50 000 000

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

596 975 348

596 975 348

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

654 838 182

195 108 308

459 729 874

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 301 813 530

195 108 308

0

1 106 705 222

B1-B8

Bevételek összesen

2 290 615 889

200 558 308

67 722 852

2 022 334 729

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 635 777 707

5 450 000

67 722 852

1 562 604 855

Rovat

Rovat megnevezése

Enying Város Önkormányzat saját

Összesen
2011.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

49 954 500

49 954 500

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

7 822 644

7 822 644

K3

Dologi kiadások

204 168 109

204 168 109

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 050 000

5 050 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

197 462 060

78 549 896

118 912 164

K6

Beruházások

446 857 316

446 857 316

K7

Felújítások

52 744 861

52 744 861

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

964 059 490

78 549 896

885 509 594

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6 453 562

6 453 562

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

25 938 910

25 938 910

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

654 838 182

654 838 182

K9

Finanszírozási kiadás összesen

687 230 654

0

687 230 654

K1-K9

Kiadás összesen

1 651 290 144

78 549 896

1 572 740 248

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

996 451 962

78 549 896

917 902 066

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

707 067 584

67 722 852

639 344 732

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

190 800 000

190 800 000

B4

Működési bevételek

66 738 000

66 738 000

B5

Felhalmozási bevételek

12 236 000

12 236 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

977 341 584

67 722 852

909 618 732

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

50 000 000

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

596 975 348

596 975 348

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

B816

Központi, irányító szervi támogatás

B8

Finaszírozási bevételek összesen

646 975 348

0

646 975 348

B1-B8

Bevételek összesen

1 624 316 932

67 722 852

1 556 594 080

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 624 316 932

67 722 852

1 556 594 080

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Összesen
2011.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

132 411 538

132 411 538

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

25 939 570

25 939 570

K3

Dologi kiadások

30 500 000

30 500 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

2 500 000

2 500 000

K7

Felújítások

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

191 351 108

191 351 108

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

191 351 108

191 351 108

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

191 351 108

191 351 108

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

4 800 000

4 800 000

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

B3

Közhatalmi bevételek

150 000

150 000

B4

Működési bevételek

500 000

500 000

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

5 450 000

5 450 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

B816

Központi, irányító szervi támogatás

195 108 308

195 108 308

B8

Finaszírozási bevételek összesen

195 108 308

195 108 308

B1-B8

Bevételek összesen

200 558 308

200 558 308

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

5 450 000

5 450 000

Rovat

Rovat megnevezése

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Összesen
2011.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

42 636 787

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

4 331 429

K3

Dologi kiadások

38 993 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

1 486 700

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

87 447 916

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

K1-K9

Kiadás összesen

87 447 916

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

87 447 916

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

4 463 000

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

4 463 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

B816

Központi, irányító szervi támogatás

89 986 916

B8

Finaszírozási bevételek összesen

89 986 916

B1-B8

Bevételek összesen

94 449 916

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

4 463 000

Rovat

Rovat megnevezése

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Összesen
2011.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

23 443 848

23 443 848

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

3 666 000

3 666 000

K3

Dologi kiadások

12 304 640

12 304 640

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

1 470 000

1 470 000

K7

Felújítások

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

40 884 488

40 884 488

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

40 884 488

40 884 488

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

40 884 488

40 884 488

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

630 000

630 000

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

630 000

630 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

B816

Központi, irányító szervi támogatás

40 254 488

40 254 488

B8

Finaszírozási bevételek összesen

40 254 488

40 254 488

B1-B8

Bevételek összesen

40 884 488

40 884 488

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

630 000

630 000

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Összesen
2011.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

159 694 138

159 694 138

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

28 673 028

28 673 028

K3

Dologi kiadások

16 704 804

16 704 804

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

917 121

917 121

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

205 989 091

205 989 091

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

205 989 091

205 989 091

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

205 989 091

205 989 091

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

50 000

50 000

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

50 000

50 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

B816

Központi, irányító szervi támogatás

214 443 894

214 443 894

B8

Finaszírozási bevételek összesen

214 443 894

214 443 894

B1-B8

Bevételek összesen

214 493 894

214 493 894

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

50 000

50 000

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Városi Bölcsőde

Összesen
2011.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

40 792 804

40 792 804

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

6 453 334

6 453 334

K3

Dologi kiadások

6 667 641

6 667 641

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

580 954

580 954

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

54 494 733

54 494 733

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

54 494 733

54 494 733

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

54 494 733

54 494 733

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

867 775

867 775

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

867 775

867 775

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

B816

Központi, irányító szervi támogatás

53 626 958

53 626 958

B8

Finaszírozási bevételek összesen

53 626 958

53 626 958

B1-B8

Bevételek összesen

54 494 733

54 494 733

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

867 775

867 775

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

Összesen
2011.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

44 161 767

44 161 767

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

6 951 433

6 951 433

K3

Dologi kiadások

6 986 000

6 986 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 059 209

1 059 209

K6

Beruházások

0

0

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

59 158 409

59 158 409

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

59 158 409

59 158 409

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

59 158 409

59 158 409

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

0

0

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

B816

Központi, irányító szervi támogatás

61 417 618

61 417 618

B8

Finaszírozási bevételek összesen

61 417 618

61 417 618

B1-B8

Bevételek összesen

61 417 618

61 417 618

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

0

0

6. melléklet

2021. évi támogatási bevételei

Cím, jogcím megnevezése

Eredeti ei.

Enying Város Önkormányzata saját:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

192 183 294

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

173 815 950

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

196 675 854

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

62 594 523

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 710 430

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevétele:

EFOP 3.9.2 Hulán kapacitás bővítés (megelőgzett kiadás megterülése)

13 867 020

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei

47 463 600

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei

5 756 913

Enying Város Önkormányzata saját összesen

707 067 584

Enyingi Polgármesteri Hivatal:

Társulástól átvett pénzeszközök munkaszervezeti feladatokra

4 800 000

Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen

4 800 000

Mindösszesen

711 867 584

7. melléklet

2021. évi közhatalmi bevételei

Feladat megnevezése

Eredeti ei.

Enying Város Önkormányzata saját:

Magánszemélyek kommunális adója bevételei

28 800 000

Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei

156 100 000

Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei

0

Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei

0

Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése

1 500 000

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei

0

Egyéb bírság bevételei

0

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

4 400 000

Enying Város Önkormányzata saját össz.

190 800 000

Enyingi Polgármesteri Hivatal:

Igazgatási díjak

150 000

Enyingi Polgármesteri Hivatal össz.

150 000

Mindösszesen

190 950 000

8. melléklet

2021. évi támogatási kiadásai

Cím, feladat megnevezése

Eredeti ei.

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök:

Helyi önk.-nak, társulásnak átadatott pénzeszköz:

EMSZGYIT int.társ. (állami átadás)

114 152 168

EMSZGYIT int.társ. (közös feladatra saját hjár.)

6 195 669

EMSZGYIT int.társ. (saját feladat nappali hjár)

6 066 263

EMSZGYIT int.társ. (saját feladat bentlakás hjár.)

10 827 054

Civil szervezeteknek átadott

5 700 000

Háztartásonak átadott

550 000

Alsótekeres vizdij kompenzáció (átadott)

1 200 000

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök összesen

144 691 154

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ:

EFOP 3.2.9 visszafizetés

1 059 209

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen

1 059 209

Tartalékok

52770906

Technikai mindösszesen

198 521 269

9. melléklet

2021. évi tartalékai

Eredeti ei.

Tartalék összesen

52 770 906

Általános tartalék

4 000 000

Céltartalék

48 770 906

Víziközmű eszközhasználati díj

25 098 790

beruházáson tervezve

Kincstári számlák:

TOP-5.1.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ENYING JÁRÁSBAN (PAKTUM) maradvány

531 844

TOP-2.1.2-15 ZÖLD VÁROS ENYING maradvány

0

beruházáson tervezve

TOP-5.3.1. HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE ENYING TÉRSÉGBEN maradvány

2 737 676

28571 számla:

Földtulajdonosok

6 910 350

Külterületi utak pályázati pénz

0

beruházáson tervezve

Belterületi utak pályázati pénz

0

beruházáson tervezve

Műv. Ház érdekeltségnövelő tám.

0

beruházáson tervezve

Illegális hulladék pályázat

5 000 000

Talajterhelési díj számla egyenlege

1 492 246

beruházáson tervezve

Pályázati tartalékok:

VP6 pályázatok

2 000 000

Óvadék

1 000 000

Városnap

4 000 000

10. melléklet

2021. évi felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként

Cím, megnevezés

Rovat

Teljes költség

Beruházás kezdete

2021 előtt felhasznált

2021. terv

2021. után felhasználandó

Beruházás
2021.

Felújítás
2021.

Enying Város Önkormányzata:

Rendezési terv módosítás

K61

4 699 000

2021

4 699 000

4 699 000

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

K71

23 874 269

2021

0

23 375 692

0

23 375 692

TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” (opció nélkül tervezve)

K62

582 508 330

2019

144 192 320

438 316 010

0

438 316 010

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (BM-utak)

K71

23 874 269

2021

0

24 369 169

0

24 369 169

VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése

K63

2021

884 598

884 598

VP6-19.2.1-62-8.1.3-17 számú Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, rehabilitációs terek kialakítása, meglévők fejlesztése

K62

2021

1 957 708

1 957 708

Vas Gereben utcai buszmegállók 'felújítása'
Kabókapusztai buszmegállók festése
Alsótekeres buszmegálló a 7. számú út mentén

K62

2021

1 000 000

1 000 000

Gyalogátkelőhely (Balatonbozsok)

K62

2021

5 000 000

5 000 000

Enying Város Önkormányzata összesen

446 857 316

52 744 861

Enyingi Polgármesteri Hivatal:

Szoftver (vírusirtó, office 2019)

K61

2021

1 032 500

1 032 500

Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp)

K63

2021

467 500

467 500

Egyéb tárgyi eszköz (hűtő, klíma, iratmegesemmisítő, szék, kisbútor, irattári polcok)

K64

2021

1 000 000

1 000 000

Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen

2 500 000

0

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága:

K64

Fűnyirók 3db

K64

2021

266 700

266 700

2db 160 l-es gázbojler (sport)

K64

2021

420 000

420 000

Egyéb tárgyi eszköz (irodabutor, szék, mobiltelefon)

2021

800 000

800 000

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen

1 486 700

0

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:

Könyvtári beszerzés

K64

2021

1 470 000

1 470 000

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz.

1 470 000

0

Enyingi Szirombontogató Óvoda:

Informatikai eszköz (KIRA rendszerhez)

K62

2021

342 900

342 900

Egybéb eszköz (bojler, porszivo, ruhaszárito, kultéri játék, laphinta)

K63

2021

574 221

574 221

Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen

917 121

0

Enyingi Városi Bölcsőde

Egyéb eszköz (porszivó, mosógép, vasaló, konyhai kisértékű eszközök)

580 954

580 954

Enyingi Városi Bölcsőde összesen

580 954

0

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ:

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen

0

0

Mindösszesen

453 812 091

52 744 861

11. melléklet

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban

Azonosító, megnevezés

Teljes költség

Beuházás kezdete

2019

2020

2021. előtt felhasznált összesen

2021. terv

2021. után felhasználandó

TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” (opció nélkül tervezve)

582 508 330

2019

144 192 320

582 508 330

0

VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése (beadott)

2021

0

884 598

0

VP6-19.2.1-62-8.1.3-17 számú Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, rehabilitációs terek kialakítása, meglévők fejlesztése (beadott)

2021

0

1 957 708

0

12. melléklet

Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés

Engedélyzett létszám
2021.01.01

Engedélyzett létszám
2021.03.01

Engedélyzett létszám
2021.04.01

Önkormányzat

Polgármester

1,0

1,0

1,0

Védőnők

3,0

3,0

3,0

Háziorvosi aszisztens

1,0

1,0

1,0

Házi gyermekorvosi aszisztens(1)

2,0

2,0

1,0

Pályázatok (2)

1,0

0,0

0,0

Önkormányzat össz.

8,0

7,0

6,0

Polgármestei Hivatal

köztisztviselő (3,4)

30,0

30,0

30,0

mt hatálya alá tartozó

1,0

1,0

1,0

Polgármestei Hivatal össz.

31,0

31,0

31,0

Enyingi Szirombontogató Óvoda

43,0

43,0

43,0

Enyingi Város Bölcsőde

11,0

11,0

11,0

Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ

12,5

12,5

12,5

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

7,5

7,5

7,5

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

13,0

13,0

13,0

Önkormányzat össz.

126,0

125,0

124,0

Közfoglalkoztatott össz

59,0

59,0

59,0

Önkormányzat mindössz.

185,0

184,0

183,0

(1) 2021.03.31-ig 2 fő 2021.04.01-től 1fő

(2) 2020. 03-ig 8 órás TOP-3.5.1. 1 fő

(3) 30 főből 1 fő határozott idejű létszám 2020. november 1-től 2020. március 31-ig
(módosítás 2021 október 31-ről)

(4) 30 főből 1 fő határozott idejű idejű létszám 2020. április 1-től határozatlan

13. melléklet

2021. évi közvetett támogatásai

Megnevezés

Terv

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

kommunális adó

500 000

iparűzési adó

0

pótlék, bírság

500 000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Összesen

1 000 000

14. melléklet

2021. évi likviditási-előirányzatfelhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételek

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

59 322 298

59 322 298

59 322 298

59 322 298

59 322 298

59 322 298

59 322 298

59 322 298

59 322 298

59 322 298

59 322 298

59 322 306

711 867 584

B2

Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

25 000 000

10 000 000

25 000 000

40 000 000

10 000 000

5 000 000

45 950 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

190 950 000

B4

Működési bevételek

6 104 065

6 104 065

6 104 065

6 104 065

6 104 065

6 104 065

6 104 065

6 104 065

6 104 065

6 104 065

6 104 065

6 104 060

73 248 775

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

12 236 000

0

0

0

0

0

0

0

12 236 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

B8131

Maradvány igénybevétele

596 975 348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

596 975 348

Bevételek összesen

662 401 711

65 426 363

90 426 363

75 926 363

102 662 363

155 426 363

75 426 363

70 426 363

111 376 363

80 426 363

75 426 363

70 426 366

1 635 777 707

Kiadások

K1

Személyi juttatások

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 280

493 095 382

K2

Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 345

83 837 438

K3

Dologi kiadások

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 344

316 324 194

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 837

5 050 000

K5

Egyéb működési célú kiadások és tartalék

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 440

198 521 269

K6

Beruházások

0

0

100 000 000

100 000 000

10 000 000

135 316 000

15 000 000

30 000 000

30 000 000

33 496 091

0

0

453 812 091

K7

Felújítások

30 000 000

10 000 000

12 744 861

52 744 861

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

3 226 781

3 226 781

6 453 562

K914

Államháztartáson belüli megel. visszafizetése

25 938 910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 938 910

Kiadások összesen

117 341 277

91 402 367

194 629 148

221 402 367

111 402 367

226 718 367

106 402 367

134 147 228

124 629 148

124 898 458

91 402 367

91 402 246

1 635 777 707

Likviditás:

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Havi egyenleg:

545 060 434

-25 976 004

-104 202 785

-145 476 004

-8 740 004

-71 292 004

-30 976 004

-63 720 865

-13 252 785

-44 472 095

-15 976 004

-20 975 880

Halmozott egyenleg:

545 060 434

519 084 430

414 881 645

269 405 641

260 665 637

189 373 633

158 397 629

94 676 764

81 423 979

36 951 884

20 975 880

0

Likviditás minősége:

gyenge

15. melléklet

Gördülő tervezése 2021-2023

Rovat

Cím

Terv
2021.

Terv
2022.

Terv
2023.

K1

Személyi juttatások

493 095 382

448 223 000

452 705 000

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

83 837 438

76 208 000

76 970 000

K3

Dologi kiadások

316 324 194

287 539 000

290 414 390

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 050 000

5 050 000

5 050 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

198 521 269

125 160 000

125 934 610

K6

Beruházások

453 812 091

50 000 000

50 000 000

K7

Felújítások

52 744 861

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 603 385 235

992 180 000

1 001 074 000

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6 453 562

13 988 000

13 024 000

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

25 938 910

25 939 000

25 939 000

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

654 838 182

595 248 000

601 200 000

K9

Finanszírozási kiadás összesen

687 230 654

635 175 000

640 163 000

K1-K9

Kiadás összesen

2 290 615 889

1 627 355 000

1 641 237 000

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 635 777 707

1 032 107 000

1 040 037 000

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

711 867 584

718 986 000

726 176 000

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

190 950 000

229 140 000

229 140 000

B4

Működési bevételek

73 248 775

73 981 000

74 721 000

B5

Felhalmozási bevételek

12 236 000

10 000 000

10 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

988 802 359

1 032 107 000

1 040 037 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

596 975 348

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

654 838 182

595 248 000

601 200 000

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 301 813 530

595 248 000

601 200 000

B1-B8

Bevételek összesen

2 290 615 889

1 627 355 000

1 641 237 000

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 635 777 707

1 032 107 000

1 040 037 000

16. melléklet

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése:

Fejlesztési hitel 2019

Fejlesztési

Hitelösszeg

50 000 000

hitel
Takarékbank Zrt.

Kamatbázis (negyedévente változik)

0,0015

2020. 08.06-áén érvényes 3M BUBOR

Kamatfelár

0,0240

Lehívás

Hitelállomány

Tőketörlesztés

Kamatfizetés+folyósítási jutalék

Negyedéves adósságszolgálat

Évenkénti adósságszolgálat

2020.03.01

50 000 000

50 000 000

2020.09.30

47 368 500

2 631 500

754 375

3 385 875

3 385 875

2021.03.31

44 737 000

2 631 500

610 659

3 242 159

2021.09.30

42 105 500

2 631 500

579 903

3 211 403

6 453 562

2022.03.31

39 474 000

2 631 500

542 810

3 174 310

2022.09.30

36 842 500

2 631 500

511 682

3 143 182

6 317 492

2023.03.31

34 211 000

2 631 500

474 961

3 106 461

2023.09.30

31 579 500

2 631 500

443 460

3 074 960

6 181 421

2024.03.31

28 948 000

2 631 500

409 349

3 040 849

2024.09.30

26 316 500

2 631 500

375 238

3 006 738

6 047 588

2025.03.31

23 685 000

2 631 500

339 264

2 970 764

2025.09.30

21 053 500

2 631 500

307 017

2 938 517

5 909 280

2026.03.31

18 422 000

2 631 500

271 415

2 902 915

2026.09.30

15 790 500

2 631 500

238 795

2 870 295

5 773 210

2027.03.31

13 159 000

2 631 500

203 566

2 835 066

2027.09.30

10 527 500

2 631 500

170 574

2 802 074

5 637 139

2028.03.31

7 896 000

2 631 500

136 463

2 767 963

2028.09.30

5 264 500

2 631 500

102 352

2 733 852

5 501 815

2029.03.31

2 633 000

2 631 500

67 868

2 699 368

2029.09.30

0

2 633 000

34 130

2 667 130

5 366 498

Összesen:

50 000 000

6 573 881

56 573 881

56 573 881

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése:

Fejlesztési hitel 2020

Fejlesztési

Hitelösszeg

50 000 000

hitel
Takarékbank Zrt.

Kamatbázis (negyedévente változik)

0,0074

2020. 08.03-án érvényes 3M BUBOR

Kamatfelár

0,0190

Lehívás

Hitelállomány

Tőketörlesztés

Kamatfizetés+folyósítási jutalék

Negyedéves adósságszolgálat

Évenkénti adósságszolgálat

2021.06.30

50 000 000

50 000 000

2022.03.31

48 571 000

1 429 000

1 004 667

2 433 667

7 671 259

2022.06.30

47 142 000

1 429 000

324 130

1 753 130

2022.09.30

45 713 000

1 429 000

318 051

1 747 051

2022.12.31

44 284 000

1 429 000

308 410

1 737 410

2023.03.31

42 855 000

1 429 000

292 274

1 721 274

6 843 594

2023.06.30

41 426 000

1 429 000

285 986

1 714 986

2023.09.30

39 997 000

1 429 000

279 487

1 708 487

2023.12.31

38 568 000

1 429 000

269 846

1 698 846

2024.03.31

37 139 000

1 429 000

257 377

1 686 377

6 693 424

2024.06.30

35 710 000

1 429 000

247 841

1 676 841

2024.09.30

34 281 000

1 429 000

240 923

1 669 923

2024.12.31

32 852 000

1 429 000

231 282

1 660 282

2025.03.31

31 423 000

1 429 000

216 823

1 645 823

6 537 597

2025.06.30

29 994 000

1 429 000

209 696

1 638 696

2025.09.30

28 565 000

1 429 000

202 360

1 631 360

2025.12.31

27 136 000

1 429 000

192 719

1 621 719

2026.03.31

25 707 000

1 429 000

179 098

1 608 098

6 384 599

2026.06.30

24 278 000

1 429 000

171 551

1 600 551

2026.09.30

22 849 000

1 429 000

163 796

1 592 796

2026.12.31

21 420 000

1 429 000

154 155

1 583 155

2027.03.31

19 991 000

1 429 000

141 372

1 570 372

6 231 601

2027.06.30

18 562 000

1 429 000

133 407

1 562 407

2027.09.30

17 133 000

1 429 000

125 232

1 554 232

2027.12.31

15 704 000

1 429 000

115 591

1 544 591

2028.03.31

14 275 000

1 429 000

104 798

1 533 798

6 079 754

2028.06.30

12 846 000

1 429 000

95 262

1 524 262

2028.09.30

11 417 000

1 429 000

86 668

1 515 668

2028.12.31

9 988 000

1 429 000

77 027

1 506 027

2029.03.31

8 559 000

1 429 000

65 921

1 494 921

5 925 604

2029.06.30

7 130 000

1 429 000

57 117

1 486 117

2029.09.30

5 701 000

1 429 000

48 104

1 477 104

2029.12.31

4 272 000

1 429 000

38 463

1 467 463

2030.03.31

2 843 000

1 429 000

28 195

1 457 195

4 328 707

2030.06.30

1 414 000

1 429 000

18 972

1 447 972

2030.09.30

0

1 414 000

9 540

1 423 540

Összesen

50 000 000

6 696 140