Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09- 2021. 06. 09

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése és a 6. §-a szerinti személyekre, akik Keszőhidegkút község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.”

3. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeletben szabályozott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Keszőhidegkúti Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni.”

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át, kivéve a 8. § (6) bekezdésében szabályozott esetet.

(4) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a rendszeres pénzbeli ellátásokat minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. Ha bármely okból a folyósítás megszüntetésre kerül, akkor a tárgyhónap utolsó napjáig jár a megítélt támogatás.

(5) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát és a települési támogatás felhasználását – ha jogszabály másként nem rendelkezik – évente, egy ízben felül kell vizsgálni.”

4. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy családban, illetve egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, továbbá a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról köteles nyilatkozni. Ezzel egyidejűleg a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat köteles becsatolni.”

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„d) vállalkozó esetében az illetékes adóhatóság által kiállított jövedelem igazolást;

e) egyéb jövedelmek esetében a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.”

(3) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kérelmező köteles adatainak és jövedelmi-vagyoni helyzetének megváltozását a Hivatalnál 15 napon belül bejelenteni, a jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni.”

5. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A jogosultsági feltételek fennállása esetén

  • a) rendkívüli települési támogatás,
  • b) köztemetés,
  • c) rendszeres települési támogatás

állapítható meg az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.”

6. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható

  • a) temetési támogatás,
  • b) eseti támogatás

formájában.”

7. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás annak a Keszőhidegkút községben lakóhellyel rendelkező személynek folyósítható, aki

  • a) olyan hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott, aki halálakor Keszőhidegkút községben lakóhellyel rendelkezett,
  • b) olyan személy eltemettetéséről gondoskodott, aki halálakor Keszőhidegkút községben lakóhellyel rendelkezett és annak ellenére gondoskodott az eltemettetéséről, hogy arra nem volt köteles.”

8. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek az alábbi feltételek legalább egyike fennáll.

  • a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülése érdekében,
  • b) Keszőhidegkút község közigazgatási területén lévő ingatlant ért elemi kár esetén,
  • c) önhibáján kívül átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából.”

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdés szerinti rendkívüli méltánylást érdemlő eset minden olyan esemény, mint például fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, különösen tűz, robbanás, vihar miatt kialakult élethelyzet, amely csak a (3) bekezdés szerinti legmagasabb adható támogatási összegnél magasabb támogatással javítható.”

9. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 9./B § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Keszőhidegkút községben bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén, 45 Ft/nap összegű támogatás nyújtható.

Az (1) bekezdés szerinti rendszeres települési támogatásra jogosult az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő személy.

Az (1)-(2) bekezdés szerinti rendszeres települési támogatás megállapítása során a jövedelmi viszonyok vizsgálatától el kell tekinteni.”

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 9./B § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendszeres települési támogatás a (4) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötésétől, az adott év december 31. napjáig állapítható meg. A támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti támogatási összeg és az ellátó intézmény által leigazolt ellátotti nap számának a szorzata. A támogatást a kérelmező részére az intémény által az ellátotti napok számát tartalmazó számla kiállításától számított 5 napon belül kell folyósítani.”

10. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap ellátási formák közül saját fenntartásában a falugondnoki szolgáltatást biztosítja.”

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) ,,A (2a) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtás igénylése iránti kérelmet a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki gondoskodik az Szt. 63. § (5) bekezdés szerinti gondozási szükséglet vizsgálatáról. A szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a személyi térítési díj mértékét az Intézménnyel kötött megállapodás tartalmazza.”

11. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete.”

12. § Hatályát veszti a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdése.

13. § Ez a rendelet 2021. június 9-én lép hatályba.