Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

INDOKOLÁS, ELŐTERJESZTÉS

Tarcal Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

Tarcal Község Önkormányzatához a 2020. évi költségvetés február végi elfogadása, majd a 2020.október 28-i módosítása óta több olyan bevétel érkezett, amelyek az eredeti előirányzatok elfogadása idején még nem voltak ismertek vagy évközben könyvelésük megváltozott, így számbavételük, megtervezésük indokolt, s természetesen a bevételekkel szemben a felmerülő kiadásokat, költségeket is meg kell tervezni, szerepeltetni kell a költségvetésben. Ezen okok miatt teszünk javaslatot a 2020. évi önkormányzati költségvetés második módosítására, amely már a 2020.12.31.állapotot tükrözi.

A rendelettervezetből, illetve annak mellékleteiből látható, hogy a 2020.októberi módosításhoz képest, jelen módosítás eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 17 205 983 Ft -al növekszik, melynek részletezése a következő:

Bevételi előirányzatok

Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatnál - az előirányzat csökkenés és növekedés számbavételét követően -összességében 8 451 836 Ft előirányzat növekedést tervezünk.

növekszik az előirányzat, mert önkormányzatunk kiegészítő támogatást kapott a minimálbér és a garantált bérminimum, - a pedagógusok 2020. július 1-i béremelésére, valamint a bölcsődei kiegészítő pótlékra, melynek könyvelése a 1.1-1.4 sorokon a támogatói okirat szerint történt, valamint növekszik az előirányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás összegével

Működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi jogcím előirányzatként 21 033 893 Ft előirányzat növekedést kell számba vennünk, az önkormányzatnál és az intézményeknél is több munkavállalót foglalkoztattunk támogatással.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” bevétele - az előirányzat csökkenés és növekedés számbavételét követően -összességében 18 613 965 Ft csökkenést mutat, mert több beruházásunk, felújításunk folyamatban van és még nem kaptuk meg a teljes támogatási összeget.

A „Közhatalmi bevételek „előirányzata -már az első költségvetés módosításnál is - és év közben számottevő csökkenést mutat - jelentősen az idegenforgalmi adó csökkent, a gépjárműadó bevétellel pedig teljes egészében nem számolhatunk a járványügyi intézkedések miatt.

Működési bevételek” előirányzata csökkenést mutat, mert a költségvetés tervezésekor ide terveztük a minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatását, de könyvelése átkerült az önkormányzatok működési támogatásai közzé.

Felhalmozási bevételek” -nél az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó összeg szerepel, mint bevételi előirányzat.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzat átkönyvelés miatt már az első módosítás alkalmával 4 200 000 Ft csökkenést mutat, mert ezt a bevételt a könyvelés szerint az egyéb működési célú támogatások között kell szerepeltetni, ez a bevétel a Közös Hivatalnál jelenik meg a Tiszatardos Önkormányzatától kapott működési hozzájárulásként. A Kikelet Napköziotthonos Óvoda kapott 507 000 Ft működési támogatást (adományt kapott), valamint az Országos Magyar Vadászkamara is támogatta a vadászati kiállítást.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzata jelentősen megemelkedik, mert a Magyar Államkincstár rendelkezései szerint a 2019. évi beszámolóban szereplő teljes összegű pénzmaradványt le kell könyvelni. Az eredeti előirányzatban 2021. évben felhasználandó Kerékpárút hálózatra elnyert támogatást is - annak ellenére, hogy tényleges felhasználására nem kerül sor- 2020.évi igénybevételként le kell könyvelni, de természetesen a fel nem használt pénzeszközök a 2020.évi pénzmaradvány részét képezik.

Kiadási előirányzatok

Működési költségvetés kiadásai” előirányzat - csökkenés és növekedés számbavételét követően összeségében- 26 667 163 Ft csökkenést mutat, ez a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, hiszen a dologi kiadások előirányzatánál értünk el jelentős előirányzat csökkenést.

Felhalmozási költségvetés kiadásai” előirányzatnál -összességében- 43 416 396 Ft növekedést tervezünk, melynek a részletezése a 3. és 4. számú mellékletben megtalálható.

Az egyéb felhalmozási kiadás sor növekedését a támogatások elszámolása után fel nem használt támogatások visszafizetése eredményezi.

Tisztelt Képviselőtestület!

Javasoljuk az önkormányzat 2020. évi költségvetésének fentiek szerinti módosítását.

Tarcal, 2021.május 5.

Butta László Dr. Kovács Zoltán

polgármester jegyző