Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 20
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Végső előterjesztői indokolás
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján)
A Belügyminisztérium a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott pályázat alapján Csanádpalota Városi Önkormányzatot 4.686.300. - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A jóváhagyott tüzelőanyag 246 erdei köbméter keménylombos tűzifa.
A támogatás igénylésének feltétele volt, hogy az önkormányzat legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit akként, hogy:
1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
1. háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
1. vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.