Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 01

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Általános indokolás

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.tv. 18. §., továbbá az 5/2019. (III.13.) IM. rendelet 20. §-a előírja az önkormányzati rendeletek esetében is – kivételektől eltekintve – a rendeletek indokolását és annak közzétételét.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak hogy az önkormányzat a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultságai feltételei, ellátások megállapításának , fizetésének folyósításának, felhasználás ellenőrzés szabályait megállapítsa. Az arra rászorulónak támogatást biztosítson, továbbá a szociális törvényben meghatározott kötelező személyes gondoskodás formáit biztosítsa.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírja, hogy az önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátásokat állapíthatnak meg, illetve természetbeni ellátásként biztosítják a gyermekétkeztetést – intézményi és szünidei étkeztetést.

A Kormányhivatal is célul tűzte ki ezen rendeletek felülvizsgálatát 2021-évben, ezért az általuk megfogalmazott szempontok szerint is módosításra kerültek a rendeletben a jogosultságra vonatkozó szabályok.

Az önkormányzat ezen kötelezettségeit részben az 2/2015. (II.27.) helyi önkormányzati szociális rendeletében szabályozta eddig, amely most módosításra, illetve új szabályozásra kerül, mivel a rendeletben korábban a gyermekek és fiatal felnőttek adott támogatások felhatalmazó rendelkezése a Gyvt. alapján adható támogatások ezen rendeletben külön megnevezésre kerülnek és minden egyes ellátási formában pontosabban kerül megfogalmazásra a rászorultság fogalma, illetve a beadandó jövedelemigazolások formái

Az önkormányzat a korábbi rendeletében foglalt ellátásokat biztosítja továbbra is, és bővíti a rászorultak körét, a jogosultsági kategóriákat és az adható támogatási összegek is felülvizsgálatra kerültek. Cél az, hogy minden rászorult és jogosult a megfelelő önkormányzati támogatásban részesülhessen

A szociális törvényben és a gyerekvédelmi törvényben is kötelezően biztosítandó személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az önkormányzat társulásban biztosítja, ezért ezen ellátások vonatkozásában a támogatás beadására és a térítési díj megállapítására vonatkozó sajátos szabályokat a társulás gesztor település önkormányzat látja el.

A gyermekétkeztetést az önkormányzat biztosítja a rendeletben meghatározottak és a gyermekvédelmi törvényben meghatározott módon, továbbá szünidei étkeztetést azon kívül is biztosítja a rendeletben meghatározottak szerint.

Az új rendelet június 1-jétől lép hatályba és úgy rendelkezik, hogy a rendeletben megállapított magasabb támogatási összegekre is jogosultságot szerezhet az is, aki január 1-jétől kapott temetési vagy születési támogatást, ha a jövedelemviszonyai alapján a támogatásra jelen rendelet alapján is jogosult.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi szociális rendelet hatályát veszti, tekintettel arra is, hogy a rendeletek kihirdetése április 1-jétől egy teljesen új rendszerben történik, illetve a 2015. évi rendelet már többször módosításra került, ezen módosítás pedig egy egy átfogó, szerkezeti elemeiben is az új – Loclex - rendszer által jobban elfogadható rendelet, amely a jogszabályszerkesztési előírásoknak is inkább megfelel., mint a korábbi rendelet, későbbiek során könnyebben módosítható-

Tekintettel a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre a polgármester fogadja el a rendeletet, amelyhez előzetesen a képviselők véleménye is kikérésre került.