Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásokról

Hatályos: 2021. 08. 17

a települési támogatásokról

Általános indokolás

Általános Indokolás

A helyi önkormányzatokat érintő jogszabályi változások, az alkotmánybíróság határozatai és felsőbírósági döntések indokolttá tették, hogy az önkormányzati rendeletalkotásra feladat- és hatáskörrel rendelkező képviselő-testület Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális juttatások rendszeréről szóló 5/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendeletét revízió alá vegye, és a fentebb említettek figyelembevétele mellett új rendeletet alkosson a települési támogatásokról.

A szabályozni kívánt terület – helyi szociális ágazat, települési támogatások rendszere – természete miatt a rendelet módosítása helyett, célszerű egy új, egységes szerkezetű rendelet megalkotása, amely elősegíti a hatékonyabb jogalkalmazást.

A rendelet-tervezet eleget tesz a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2-5. §-ában foglalt követelményeknek, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározottaknak és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában foglaltaknak.

A tervezet öt fejezetre tagolódik.

Az első fejezetben a tervezet célja, területi, és személyi hatálya, és egyes értelmező rendelkezések kerültek rögzítésre.

A második fejezet a települési támogatások formáiról, hatásköri szabályokról, a támogatások folyósításának rendjéről, az ellátások ellenőrzésének szabályairól, és a jogosulatlanul igénybe vett ellátásokra vonatkozó eljárásjogi rendelkezéseket rögzíti.

A harmadik fejezet az egyes pénzbeli támogatásokról szóló szabályokat határozza meg. A pénzbeli települési támogatások szabályai egységes logika mentén kerültek megfogalmazásra. Elsőként a támogatás definíciója, a támogatás formája és célja, a támogatásra jogosultak köre, illetve a támogatás összege, és az egyes speciális rendelkezések kerültek meghatározásra.

A negyedik fejezetben a természetben nyújtott szociális támogatások egyes részletszabályai kerültek rögzítésre. E fejezet tartalma megegyezik az Ör. rendelkezéseivel. E terület szabályozása a korábbi gyakorlatnak megfelelően a magasabb ágazati jogszabályok rendelkezéseire, illetve a területet érintő egyéb önkormányzati rendeletekre való utalással került megfogalmazásra.

Az ötödik fejezet rendelkezik a hatályba lépésről és a vegyes rendelkezésekről.