Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pápadereske Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Pápadereske Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

I.

BEVEZETŐ

Pápadereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 26-án fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került.

Pápadereske Község lakosainak száma 2020. január 1-jén 286 fő volt.

Az önkormányzat 2020 évben felhalmozásra és beruházásra összességében 18.228.650 Ft-ot fordított.

A 2020. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indokolások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 21.563.986 Ft volt. Bevételként 44.313.638 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 44.809.436 Ft kifizetését követően a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 21.068.188 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 12.150 Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

TÖOSZ 7.150 Ft

VM katasztrófavédelmi Igazg. 5.000 Ft

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én. 239.653.490 Ft, mely 8.271.368-tal növekedett az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 217.713.989 Ft volt, mely 9.193.418 Ft növekedést mutat, melynek oka, hogy a Magyar Falu program keretében nyert pályázati támogatások összege magasabb volt mint a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció.

A pénzeszközök állománya a mérleg fordulónapján 21.068.188 Ft, mely 495.798 Ft-tal, kevesebb az előző évhez képest.

A Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

A 2020 évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2020-ban több polgármesteri döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe:

vagyonrendelet módosítása,

csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2019-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések,). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2020. évben megvalósult a Magyar Falu program keretében megvalósult mezőgazdasági gépek beszerzése, ezáltal a település komfortosabbá és a környezet tisztántartása jobban megvalósul..

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentett a költségvetési szerv számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.