Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Általános indokolás

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2020. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önálló költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.

Az Önkormányzati Képviselő-testület 1/2020.(II.19.) rendeletével jóváhagyta a 2020. évi költségvetést. Módosításáról a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 138/2020. (XII.14.) határozatával fogadta el.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

Bevételeink az alábbiak szerint alakultak:

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatinak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

Helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásai:

működés általános támogatása címen 19.591.880 Ft

szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális étkeztetés, szünidei étkeztetés, falugondnoki szolgálat, szociális ellátások) címen 12.398.599 Ft

kulturális feladatok támogatása címén 2.045.960 Ft

működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatása címen 1.016.000 Ftot kaptunk, mely a szociális tűzifavásárlás támogatását tartalmazza.

Működési bevételekre befolyt bevételünk 11.492.578 Ft. Itt számoljuk el a szociális étkeztetés térítési díjait, a bérleti díj bevételeket, a visszatérített költségeket, valamint a készletértékesítés ellenértékét. Bontott járdalap és tűzifa értékesítésből 1.790.400 Ft bevételünk származott. A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivataltól év végi elszámolásként 1.795.000 Ft bevételt könyvelhettünk el. 888.000 Ft bevételünk származott a vanyolai 051/1 hrsz. terület bérleti díjából.

Önkormányzatunk a helyi adók közül az iparűzési adót vezette be. A tervezett bevétel összege 4.755.000 Ft volt, ténylegesen befolyt adó összege 4.280.396 Ft.

Gépjárműadó bevételünk a 2020-as évben nem volt, a teljes adóbevétel összegét a Magyar Államkincstárnak tovább kellett utalni. Ez kb. 1.000.000 Ft kiesést jelentett az önkormányzat költségvetéséből.

Bevételünk származott a pótlékokból, bírságokból 117.261 Ft összegben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összege 10.828.292 Ft. E főkönyvön került elszámolásra a társadalombiztosítástól kapott támogatás a védőnői szolgálat finanszírozására és az iskola egészségügyi szolgáltatás támogatására 6.182.700 Ft összegben, a közfoglalkoztatás költségeinek (bér, járulék) megtérítése 4.135.592 Ft összegben, valamint az EFOP pályázat időközi elszámolásának támogatása 510.000 Ft összegben.

Működési célú pénzeszköz-átvételként könyvelhettünk el 115.835 Ft-ot, mely lakossági adományként jelentkezett kereszt felújításának támogatására, valamint a falugondnoki szolgálat támogatásaként.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként 8.703.413 Ft bevételt könyvelhettünk el, melyet BM. pályázat útján nyert az önkormányzat a belterületi járdák felújítására. E projekt keretében a Vajda Péter utca páratlan oldal járdaburkolata kerül térkövezésre.

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről bevételként könyvelhettük el a Magyar Falu Program keretében benyújtott

orvosi eszköz beszerzésre

szóló pályázati támogatást 1.691.234 Ft értékben

önkormányzati tulajdonban lévő úthíd felújítás

pályázati támogatást 9.837.420 Ft értékben, melyből a Vanyola 0197/11 és a 0198 hrsz. út kerül felújításra

óvodai tornaszoba felújítására

szóló pályázati támogatást 9.861.150 Ft értékben.

Kiadásaink az alábbiak szerint alakultak:

Az önkormányzat személyi juttatásokra 26.164.415 Ft kiadást teljesített. Ez az összeg tartalmazza a polgármester és képviselők tiszteletdíját, a falugondnok és irodai alkalmazott munkabérét, a védőnő illetve a közfoglalkoztatottak illetményét is. Munkaadókat terhelő járulékokra 3.688.916 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásokra 26.469.376 Ft kiadásunk keletkezett. Itt számoljuk el az üzemeltetési anyagok beszerzését, a közüzemi díjakat, a kommunikációs szolgáltatásokat, a vásárolt élelmezést, a karbantartási, kijavítási kiadásokat, az egyéb szolgáltatásokat, a kiküldetési kiadásokat valamint az általános forgalmi adót.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre illetve kívülre kiadásunk összesen 5.404.889 Ft, amely a civil szervezetek (Vanyolai Sportegyesület, Medicopter Alapítvány Vanyolai Evangélikus Egyházközösség, háziorvos, temetési kölcsön) támogatását tartalmazza 1.298.700 Ft összegben, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadott pénzeszközt 1.546.719 Ft összegben, a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket (működési hozzájárulás, útiköltség, temetési segély) 2.200.282 Ft összegben tartalmazza. Itt került elszámolásra a 2019. évi költségvetési beszámoló elszámolásakor keletkezett befizetés 234.756 Ft összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatására 4.734.230 Ft-ot fizettünk ki. Az általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak beiskolázási segélyt fizettünk, valamint hozzájárultunk a tankönyvek megvásárlásához. A faluban élő 60 éven felüli idősek egyszeri támogatást kaptak. Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesítettük a főiskolás hallgatókat. Temetési segélyt, létfenntartási támogatást fizettünk a rászorulóknak. A járványhelyzet miatt egyszeri krízistámogatásban részesítettük a háztartásokat.

A 2020-as évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be az illetékes szervekhez:

Kripta pályázat (élhető települési környezet kialakítása)

Pályázat I. világháborús emlékmű felújítása (elszámolás)

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Óvoda udvarhoz eszközök (MFP elszámolás)

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása (MFP)

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

Közétkeztetés fejlesztése pályázat (elszámolás)

Hosszú távú közfoglalkoztatás

Feladatellátást szolgáló fejlesztések elszámolása (BM.)

EFOP1.5.3-16-2017-00096 pályázat elszámolása

Roma Nemzetiségi Kulturális Kezdeményezések pályázat (elszámolás)

Magyar Falu Program: orvosi műszer beszerzése

Magyar Falu Program: úthíd felújítás

Magyar Falu Program: játszótér kerítés felújítása

Magyar Falu Program: művelődési ház gázfűtés felújítása

Magyar Falu Program: óvodai tornaszoba fejlesztés

Beruházásként az alábbi kiadásaink keletkeztek:

orvosi notebook készülék vásárlása (Magyar Falu Program) 602.234 Ft

labdarugó kapu, háló 539.970 Ft

orvosi műszer vásárlás (Magyar Falu Program) 1.010.320 Ft

térfigyelő kamera 160.945 Ft

játszótéri eszközök (Magyar Falu Program) 3.308.350 Ft

Felújítási kiadásként az alábbi munkálatokat végeztük el:

kerítésépítés (zártkert, szőlőhegy 0154, 1533 hrsz. út) 1.525.270 Ft

járda felújítás, térkövezés (Vajda Péter utca, Árpád utca) 9.600.800 Ft

útfelújítás 0154, 1533 hrsz. út 10.241.026 Ft

konyha átalakítás, akadálymentes wc építés 6.300.988 Ft