Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 07

a gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

„Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 4. pontja határozza meg az építtető fogalmát, amely alapján építtető: a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, a 33/A. § szerinti építési tevékenység bejelentője az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.

Magasabb szinten már szabályozott fogalmat nem lehet másként értelmezni alacsonyabb szintű jogszabályban, ezért a Rendelet 1. §-át módosítani szükséges.

A Rendelet 2. § (1) bekezdését „az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet(a továbbiakban: OTÉK) 42. § (2) bekezdését, míg a Rendelet 4. § (1) bekezdése az OTÉK 42. § (1) bekezdése azonos tartalmú rendelkezéseket tartalmaz.

„A jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-a alapján az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű.

Fentiekre tekintettel a Rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 4. § (1) bekezdése hatályát veszti.

Rendelet 2. § (2) bekezdésének második fordulatában található „szilárd burkolattal építhető” előírás és „Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről” szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) parkolókra vonatkozó előírása közötti összhang megteremtése érdekében a Rendelet 2. § (2) bekezdése módosításra kerül, valamint a rendelet kiegészül az 1. melléklettel.

A Jat. 2. § (1) bekezdése értelmében a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.

A Rendelet 2. § (3) bekezdésének, valamint a 3. § (1) bekezdésének módosítása szükséges mivel olyan megfogalmazásokat tartalmaznak, amelyek nem egyértelmű magatartási, viselkedési szabályokat, kötelezettségeket rónak a norma címzettjére. Ezek a normaszövegben rögzített szabályok nem fogalmazzák meg a norma címzettjei részére egyértelműen a magatartási szabályokat, így nem felelnek meg a normavilágosság alaptörvényi követelményének.