Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Soponya Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Soponya Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 111/A. § szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy az önkormányzat működése finanszírozható és törvényes legyen.