Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 10- 2021. 04. 11

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró

- Állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A3. pontjában

- Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a 9. melléklet táblázatának A4. pontjában- Nemzeti Park Igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A5. pontjában

- Területi vízvédelmi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A6. pontjában

- Területi vízügyi hatóság a 9. melléklet táblázatának A7. pontjában

- Országos vízügyi főigazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A8. pontjában

- Területi vízügyi igazgatási szervnek a 9. melléklet táblázatának A9. pontjában

- Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A10. pontjában

- Népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A11. pontjában

- Budapesti Fővárosi Kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A12. pontjában

- Közlekedésért felelős miniszternek a 9. melléklet táblázatának A13. pontjában

- Légiközlekedési hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A14. a) pontjában

- Katonai légügyi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A 14. b) pontjában

- Közlekedési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A15. pontjában

- Kulturális örökség védelméért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A16. pontjában

- Örökségvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A17. pontjában

- Ingatlanügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A18. pontjában

- Megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala a 9. melléklet táblázatának A19. pontjában

- Honvédelemért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A20. pontjában

- Megyei rendőr-főkapitányságnak a 9. melléklet táblázatának A21. pontjában

- Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a 9. melléklet táblázatának A22. pontjában

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A23. pontjában

- Országos Atomenergia Hivatal a 9. melléklet táblázatának A24. pontjában

- Budapesti Főváros Kormányhivatala a 9. melléklet táblázatának A25. pontjában biztosított jogkörben

-valamint, a szomszédos települések önkormányzatainak (Sárospatak, Vajdácska, Alsóberecki, Felsőberecki, Alsóregmec) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat,

- valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2017. (III.14.) számú rendeletében rögzített partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Rendelet belterületi és külterületi szabályozási terve az e rendelet mellékletét képező,

  • a) T-32/2019. projektszám alatt készített S-1/A-B és S-1/D-E jelű, a T-64/2020 projektszám alatt készített S-1/C-2 jelű, a T-78/2020 projektszám alatt készített S-1/A jelű szabályozási fedvényterven lehatárolt tervezési területen belül a tervlapon ábrázoltak szerint módosul;
  • b) a T-32/2019 projektszámú S-1/A-B és S-1/D-E jelű, a T-64/2020 projektszámú S-1/C-2 jelű fedvényterv, valamint a T-78/2020 projektszámú S-1/A jelű fedvényterv a Rendelet 7/A. mellékletét képezi.”

2. § A Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. április 10-én lép hatályba.

1. melléklet

7/A. melléklet

7/A. Melléklet a 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelethez

kép: /download/EJR_151604-1.jpg

kép: /download/EJR_151607-2.jpg

kép: /download/EJR_151610-3.jpg

kép: /download/EJR_151613-4.jpg

kép: /download/EJR_151617-5.jpg

kép: /download/EJR_151619-6.jpg

kép: /download/EJR_151623-7.jpg

kép: /download/EJR_151625-8.jpgkép: /download/EJR_151627-9.jpg

kép: /download/EJR_151629-10.jpg