Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjairól és a gyermekjóléti szolgáltatásról

Hatályos: 2022. 09. 01

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjairól és a gyermekjóléti szolgáltatásról

2022.09.01.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdés és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az általa fenntartott óvodában, valamint a közigazgatási területén a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye által fenntartott nevelési-oktatási intézményben (általános iskola) az intézményi térítési díjakat az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

2. § A képviselő-testület a Gyvt. 21/B. §-ában meghatározott normatív kedvezményeken túl további kedvezményeket nem állapít meg.

3. § (1) Szakmár Község Önkormányzata a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kötelező ellátandó feladatát a Gyvt. 39-40. §-ai szerint a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) keretében biztosítja, társulási megállapodás alapján. Az ellátást biztosító intézmény címe: 6328 Dunapataj, Ordasi út 15.

(2) A Szolgálat feladatellátását térítésmentesen biztosítja.

4. §1

5. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet2

Nyersanyagnorma/térítési díj Ft-ban ÁFA nélkül

Általános iskolai napközinél

598

Tízórai

102

Ebéd

402

Uzsonna

94

Menzánál

402

Napközi otthonos óvodánál

480

Tízórai

94

Ebéd

319

Uzsonna

67

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.