Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Karácsonyi támogatásban részesítheti a képviselő-testület - az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletében meghatározott összeg erejéig – az

  • a) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, egyszemélyes háztartásban élő személyt,
  • b) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, családjában 1-2 fő 18 évnél fiatalabb gyermekeket – utolsó alkalommal abban az évben, amelyikben a 18. életévét betölti -, nevelő személyt,
  • c) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, családjában 3 vagy több 18 évnél fiatalabb gyermekeket – utolsó alkalommal abban az évben, amelyikben a 18. életévét betölti -, nevelő személyt,
  • d) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, az a) – c) pont alá nem tartozó - háztartásonként kizárólag egy fő - személyt

feltéve, hogy az a) és d) pont esetében háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, a b) és c) pont esetében családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.”

2. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.