Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2021. 11. 30

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról

2021.11.30.

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Böhönye Község Önkormányzat Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében e rendelet területi hatálya Böhönye Község Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 3. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében

a) étkeztetés Böhönye községre terjed ki,

b) házi segítségnyújtás az alábbi községekben ellátást igénylőkre terjed ki:

ba) Böhönye,

bb) Nemesdéd,

bc) Vése.
c)családsegítés az alábbi községekben ellátást igénylőkre terjed ki:
ca)Böhönye,
cb)Nemeskisfalud,
cc)Szenyér.
d)idősek nappali ellátása az alábbi községekben ellátást igénylőkre terjed ki:
da)Böhönye,
db)Nemeskisfalud,
dc)Nemesdéd,
dc) Szenyér,
de)Vése,
df)Varászló.
e)gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés az alábbi intézményeknél ellátást igénylőkre terjed ki:
ea)Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde,
eb)Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
f)gyermekjóléti szolgáltatás az alábbi községekben ellátást igénylőkre terjed ki:
fa)Böhönye,
fb)Nemeskisfalud,
fc)Szenyér.
(4)E rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:
a)Pénzbeli és természetbeni ellátások,
b)Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások.
(5)A (4) bekezdés a) pontja szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások:
a)1 települési támogatások:
aa)lakhatáshoz kapcsolódó támogatás;
ab)tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásához nyújtott támogatás
ac)gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó támogatás
ad)születési támogatás
ae)tüzifa természetbeni támogatás
af)egyéb természetbeni, pénzbeli támogatás
ag)gyermekétkeztetés támogatása
ah)rendkívüli települési támogatás
b)2
c)3 Felsőoktatási ösztöndíj támogatás és iskolakezdési támogatás
d)Szociális földprogram.
(6)Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások:
a)étkeztetés,
b)házi segítségnyújtás,
c)jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d)családsegítés,
e)támogató szolgálat,
f)idősek nappali ellátása ,
g)gyermekek ellátásával kapcsolatban gyermekjóléti szolgáltatás,
h)gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés,
i)bölcsődei ellátás,
j)gyermekek átmeneti gondozása.
(7)A Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulása (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ) biztosítja a (6) bekezdés a), b), d), f), g,) pontjaiban megnevezett ellátásokat.
(8)A Társulás által fenntartott Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) biztosítja a (6) bekezdés h) és i) pontjaiban megnevezett ellátásokat.
(9)Az Önkormányzat (6) bekezdés c) és e) pontjaiban meghatározott ellátásokat a Marcali Egészségügyi Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Marcali SZESZK) intézmény biztosítja.
(10)Az Önkormányzat (6) bekezdés j) pontjában foglalt ellátás a Magyar Vöröskereszttel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja.

Általános eljárási rendelkezések

1. § (1) A pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban Hivatal) lehet benyújtani.

(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása a Társulás keretében fenntartott intézmények (Alapszolgáltatási Központ, Intézmény) vagy a Marcali SZESZK útján történik, az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az igénybevételt biztosító intézmény vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(3) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban lévők jövedelemviszonyairól szóló igazolásokat, melynek irányadó időszakára az Szt. 10. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell figyelembe venni.

3. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó, (2) bekezdés szerinti igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.

(2) A jövedelem igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással (amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni);

b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén a az ellátást megállapító hatóság által kiállított igazolással;

c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával;

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával;

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a NAV által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással;

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;

g) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal;

h) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával;

i) ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával;

j) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül;

k) az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással;

l) amennyiben a c), d) és i) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.

(3) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek Szt. 18. §-ának a-e) és g) pontjában szereplő adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, valamint az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat igazolni. A kérelemben továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget is.

(4) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.

(5) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.

(6) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél helyszíni szemle tartható.

(7) Nem kell helyszíni szemlét tartani az igénylőnél, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

4. § A képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátás esetén, a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.

5. § (1) A havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm.rend. 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján történik.

(2) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére vagy hivatalból, a (5) bekezdésben meghatározottakon túl házipénztárból is kifizethető. Erről a határozatban rendelkezni kell.

6. § A települési támogatások egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújthatók. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

7. § A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét – azaz a tovább folyósíthatóságot – az ügyiratban rögzíteni kell.

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

8. § (1) Az Önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódóan az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére vonatkozó települési támogatás,

b) lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek települési támogatása.

(2) A települési támogatásra az jogosult, aki lakókörnyezete rendezettségét biztosítja, ennek során a kérelmezőnek vagy jogosultnak kötelezettsége, hogy a tulajdonában vagy használatában álló lakóépületet és annak udvarát, kertjét a kerítésen kívül határos területet, a járdát folyamatosan tisztán tartja, valamint az ingatlan állagának fenntartásáról gondoskodik, lakókörnyezete; kertje, udvara, háza tiszta és higiénikus. Az ingatlan rendezettségének megállapításáról az eljáró ügyintéző gondoskodik.

(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és a közüzemi költségei (villanyáram, víz, gáz, csatornadíj) havi rendszeres kiadása meghaladja a háztartás jövedelmének az 10%-át. 65 év feletti egyedül élő esetén a jövedelem határ 70.000 Ft/hó.

(4) A támogatás mértéke havonta az összes közüzemi költség 50%-át nem haladhatja meg, de maximális összege legfeljebb 5.000.-Ft lehet. A támogatást legfeljebb egy évre, pénzbeli támogatás formájában lehet megállapítani.

(5) Az Önkormányzat évente legfeljebb két alkalommal pénzbeli támogatás formájában legfeljebb 10.000.-Ft összegű lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek részére támogatást adhat, amennyiben a kérelmező a nevén lévő közműóra adóssága meghaladja az 25.000.-Ft-ot és a fennálló tartozás legalább 3 havi.

(6) E rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség kiterjed valamennyi támogatásra azzal a kitétellel, hogy tegye ezt a tőle elvárható gondossággal.

Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás

9. § Tartósan betegnek minősül e rendelet alkalmazásában, aki előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. A tartósan beteg állapot igazolására a háziorvos jogosult.

10. § Ápolásra jogosult az a személy, aki a tartósan beteg 18 év feletti hozzátartozóját gondozza.

11. § A támogatás mértéke havonta legfeljebb 10.000. forint.

12. § Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha jövedelemmel rendelkezik, vagy rendszeres pénzellátásban részesül. A támogatás legfeljebb egy évre, kizárólag pénzbeli támogatás formájában állapítható meg.

Gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás

13. § Gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatást nyújt az Önkormányzat, ha a kérelmező havi gyógyszerkiadása vagy gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át.

14. § Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

15. § Az igazolt havi gyógyszerköltségekről a háziorvos, szakorvos által kiadott igazolást szükséges benyújtani. A támogatás mértéke havonta legfeljebb 3.000.-Ft. Támogatás legfeljebb egy évre, kizárólag pénzbeli támogatás formájában állapítható meg. Nem jogosult támogatásra, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.

Születési támogatás

16. §4 (1) Születési támogatásra jogosult az anya vagy a gyermeket nevelő apa, a gyermeke születését követő három hónapon belül, akinek legalább egy éve bejelentett állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye van Böhönyén és a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) A születési támogatás iránti kérelmet a Hivatalhoz lehet benyújtani, melyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A kérelmet a szülést követően 30 napon belül lehet benyújtani.

(3) A támogatás mértéke gyermekenként 10.000 forint egyszeri támogatás.

(4) A (2) bekezdésben megállapított határidő jogvesztő.

Tűzifa természetbeni támogatás

17. § (1) Tűzifa természetbeni támogatásban részesülhet az a Böhönye községben állandó lakóhellyel rendelkező személy, akinek jövedelmi helyzete miatt aránytalan nehézséget okoz lakásának fűtése.

(2) Jövedelmi helyzete miatt rászorult az, ahol a közös háztartásban élők 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 65 év feletti egyedül élő esetén a 70.000 forint/hó összeget.

(3) A tűzifa természetbeni támogatás mértéke alkalmanként legfeljebb 1 m3. Ugyanazon lakásra tűzifa támogatás kizárólag egy jogosultnak állapítható meg.

(4) A támogatás a fűtési szezonban október 15. és április 15. között állapítható meg.

(5) A tűzifa természetbeni támogatás évente legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg azzal, hogy a két kérelem beadása között legalább 45 napnak el kell telnie.

Egyéb természetbeni vagy pénzbeli támogatás5

17/A. § (1) Egyéb természetbeni vagy pénzbeli támogatás adható évente legfeljebb két alkalommal a növekvő anyagi terhekre tekintettel (pl: karácsonyra, húsvétra) a Böhönye községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő 3személyeknek, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) A támogatás háztartásonként csak egy személy részére állapítható meg.

(3) A támogatás összegét a szociális bizottság határozza meg, a támogatásra jogosultság elbírálásáról, a támogatás mértékének megállapításáról átruházott hatáskörben a szociális bizottság dönt.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat, valamint a helyben lakást lakcímkártyával igazolni szükséges.

Gyermekétkeztetési támogatás

18. §6 Gyermekétkezetési támogatásra jogosult az a Böhönye községben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a böhönyei óvodába, vagy általános iskolába járó gyermek, akik teljes vagy 50%-os árú étkezési díjat fizet. Az étkezési díjak és e rendelet 2018. június 30-i állapotát megelőző és hatályos étkezési díjak különbözetét hivatalból állapítja meg a döntéshozó természetbeni támogatásként. Az utólagos elszámolásnál az étkezési napok figyelembevételével kell az élelmezést biztosítónak a támogatásról elszámolni a döntéshozó felé.

Rendkívüli települési támogatás

19. § (1) Az Önkormányzat egyéb rendkívüli települési támogatást nyújt a fentieken kívül a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére. E támogatás keretében tűzifa természetbeni támogatás nem adható.

(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, nem várt kiadásokhoz – kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

20. § A rendkívüli települési támogatás mértéke egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő szülőknél alkalmanként legfeljebb 20.000. forint, egyéb esetekben legfeljebb 10.000. forint.

21. § Egyéb rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet háztartásonként évente legfeljebb 5 alkalommal lehet benyújtani és két kérelem beadása között legalább 60 napnak el kell telnie.

22. § Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények esetén lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén az Önkormányzat legfeljebb 100.000.-Ft-ig terjedő összegű támogatást is megállapíthat jövedelemhatártól, és már folyósított támogatásoktól függetlenül. A kérelmet fotókkal és helyszíni szemlével kell alátámasztani.

23. § (1) Rendkívüli települési támogatás az Szt. 45. § (5) bekezdése alapján hivatalból is megállapítható.

(2) Hivatalból történő megállapítás esetén a jogosultak körét a hatáskörrel rendelkező szerv, határozatban állapítja meg.

Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás és iskolakezdési támogatás7

24. § (1) Böhönye Község Önkormányzata a felsőoktatásban nappali tagozaton BSc/BA, illetve MSc/MA tanulmányokat folytató böhönyei fiatalok számára a lakóhelyükhöz történő kötődés erősítése, valamint a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségeik enyhítése céljából felsőoktatási ösztöndíjat alapít.

(2) A támogatás összege 5.000.-Ft/hó.

(3) A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1-június 30. közötti 5 hónapjára szól.

(4) A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként havonta kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig.

(5) Az ösztöndíjra félévenként újra lehet kérelmet beadni.

(6) A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók minden év október 15-ig, valamint március 31-ig nyújthatják be kérelmüket Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottságához címezve.

(7) A kérelemhez csatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az előző félévről a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát. A felsőfokú oktatási intézményben tanulmányait kezdő kérelmezőnek a hallgatói jogviszony igazolását kell benyújtani.

(8) A felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató köteles bejelenteni, ha hallgatói jogviszonya év közben bármely okból megszűnt.

24/A. §8 (1) Az Önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Böhönyén állandó lakóhellyel rendelkező – az óvodai nevelésben, az általános iskola, középiskola és felsőfokú nappali rendszerű oktatásában résztvevő - tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján egyszeri természetben nyújtott iskolakezdési támogatásban részesíti, amennyiben a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) Az iskolakezdési támogatás összege:

a) óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén: 3.000.-Ft/gyermek,

b) általános iskolai nevelésben részt vevő gyermek esetén: 5.000.-Ft/ gyermek,

c) középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén: 5.000.-Ft/gyermek,

d) felsőfokú nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermek esetén: 5.000.-Ft/gyermek

(3) A támogatás megállapításának feltétele a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása, (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott gyermek esetén a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása vagy a szülő tanulói jogviszony fennállására vonatkozó nyilatkozata és az egy főre számított havi nettó jövedelemről tett nyilatkozat.

(4) A kérelem minden év július 15-től szeptember 15. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Az iskolakezdési támogatásról átruházott hatáskörben a Szociális bizottság dönt.

A szociális földprogram

25. § (1) Az Önkormányzat szociális földprogramot működtet. A program célja a településen lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorult családok és személyek élelmiszerszükségletét részben kielégítő gazdálkodás (növénytermesztés) segítése és ehhez települési támogatásként természetbeni szociális támogatás biztosítása.

(2) A támogatás célja, hogy a kedvezményezett családok növénytermesztés alapjainak elsajátításával és az ehhez nyújtott természetbeni támogatással önellátóvá váljanak, illetve ebbe az irányba mozduljanak.

(3) Támogatásban részesíthetők - a javak megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állása esetén – az alábbi személyek:

a) a legalább három gyermeket nevelő személyek,

b) az időskorúak járadékában,

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban,

d) az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban,

e) az ápolási díjban részesülő személyek.

f) a gyermekét egyedül nevelő szülő, melyet családi pótlék folyósítással tud igazolni;

g) a 11. §-ban meghatározott tartósan beteg 18 év alatti gyermeket nevelő szülő;

h) az a szülő, akinek a közös háztartásában élő nagykorú gyermeke iskola által kiadott igazolás alapján felsőoktatási intézményben tanul;

i) az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.

(4) A kérelmekről a képviselő-testület átruházott hatáskörében a Szociális Bizottság dönt.

(5) A szociális földprogram keretében nyújtott természetbeni támogatás, a rászorulók legfeljebb 5.000.- Ft értékben vetőmaggal, és műtrágyával, és 5000.- Ft értékben bogyós gyümölcs cserjetővel történő ellátása évente egy alkalommal.

(6) A beszerzésről és az elosztásról az Önkormányzat „Kommunális Csoportjának” közreműködésével a Szociális Bizottság gondoskodik. A kérelmeket az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez lehet benyújtani, aki javaslatával együtt továbbítja a kérelmeket a Szociális Bizottság elnökének.

Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

26. § (1) Az alábbi szociális ellátásokat az Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosítja:

a) családsegítés,

b) gyermekjóléti szolgáltatás,

c) idősek nappali ellátása,

d) házi segítségnyújtás,

e) étkeztetés.

(2) Az alábbi szociális ellátásokat az Önkormányzat a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja:

a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

b) támogató szolgálat.

(3) A (2) bekezdésben foglalt ellátásokra vonatkozó rendeleti szabályozás Marcali Városi Önkormányzat vonatkozó rendeleteiben található.

Az ellátások igénybevétele

27. § (1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások esetében, az ellátást biztosító intézménybe történő felvételt, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani. A gyermekek szülei vagy törvényes képviselői az étkeztetési igényt az oktatási intézmény szervezeti szabályzat szerinti rendben nyújtják be, az oktatási intézményben.

(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője, egyes esetekben annak hatáskörrel rendelkező munkatársa dönt. A gyermekétkeztetés biztosításáról az Intézmény vezetője dönt.

(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Indokolt akkor az ellátás, ha a településen lakcímmel rendelkező személy átmenetileg saját ellátásáról gondoskodni nem tud. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

(5) Étkeztetés megállapítása a kérelmező rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével történik. Térítésmenetesen kell biztosítani a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásokat, a fenntartó térítésmentesen biztosítja az időskorúan nappali ellátását, és a házi segítségnyújtást.

Szociális étkeztetés

28. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a 18 éven felüli rászorultaknak, legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a) jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján azok a rászorultak, akiknek a jövedelme nem haladja meg a havi 50.000.-Ft-ot;

b)9

c) egészségi állapotuk miatt rászorulóknak kell tekinteni azokat a személyeket, akik a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaguk ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tudnak;

d) fogyatékosságukat, pszichiátriai betegségüket dokumentációval igazolják,

e) szenvedélybetegségük, vagy

f) hajléktalanságuk miatt.

(2) Étkeztetésben részesíti az Önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3) Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez lehet benyújtani.

(1) Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője, vagy az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott esetekben hatáskörrel rendelkező dönt.

(4) A térítési díjak számításának módját és mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az (5) bekezdésben írt térítési díjon felül keletkező csomagolási, dobozolási és házhozszállítási költséget az Önkormányzat átvállalhatja a térítési díj megfizetésére kötelezettől. Az átvállalásról a hatáskörrel rendelkező szerv dönt.

Házi segítségnyújtás

29. §10 (1) Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez lehet benyújtani.

(2) Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője, vagy az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott esetekben hatáskörrel rendelkező személy dönt.

(3) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.

(4) A gondozási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

30. § Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének intézkedése alapján, az Sztv. Szt. 93. §. - 94/A. §. rendelkezéseinek megfelelően történik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

31. § (1) Böhönye Község Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodása alapján, a szociális feladatokat ellátó Marcali SZESZK útján biztosítja.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát ellátó Marcali SZESZK térítési díjait Marcali Város Önkormányzata állapítja meg.

Támogató szolgáltatás

32. § (1) Böhönye Község Önkormányzata a támogató szolgáltatást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodása alapján, a kistérségi szociális feladatokat ellátó Marcali SZESZK útján biztosítja.

(2) Az ellátásra vonatkozó kérelmet az Alapszolgáltatási Központhoz lehet benyújtani, de az ellátásról a Marcali SZESZK vezetője dönt. A Marcali SZESZK térítési díjait a Marcali Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

Családsegítés

33. § A Szt. 64. §-ban szabályozott szolgáltatást az Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

Gyermekjóléti szolgáltatás

34. § A Gyvt. 40. §-ban foglalt ellátást az Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

35. § A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

Gyermekek napközbeni ellátása

36. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat az Intézmény útján, valamint az állami fenntartású Festetics Pál Általános Iskola és Művészeti Iskola napközi otthonos ellátásával, biztosítja.

(2) Az Önkormányzat az otthontalanná vált szülő és gyermek részére elhelyezést a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével kötött megállapodás alapján a szervezet fenntartásában lévő Családok Átmeneti Otthona (Nagyatád, József A. u. 1.) útján biztosítja.

Bölcsődei ellátás

37. § (1) A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes.

(2) A felvételi kérelem elbírálása Gyvt. 42-42/A. §-a alapján történik.

(3) A bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy a törvényes képviselő az Intézmény vezetőjének nyújtja be. A kérelemhez mellékelni kell a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

(4) Az Intézményvezető a kérelmeket nyilvántartásba veszi, és a kérelem beérkezésének sorrendjében – a (7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - gondoskodik az ellátásról.

(5) Az Intézmény vezetője a bölcsődei ellátás igénybevételéről, valamint a kérelem elutasításáról és annak indokáról a kérelem benyújtását követő 5 munkanapon belül dönt, és értesíti az igénylőt. Amennyiben az elutasítás oka férőhelyhiány, az ellátást igénylőt várakozó listán kell nyilvántartani. Ezen ok megszűnését követő 3 napon belül az Intézmény vezető értesíti az igénylőt.

(6) Bölcsődei ellátásban elsősorban azokat a gyermeket kell részesíteni, akinek gondviselője munkahely létesítése vagy munkaviszonyának folytatása miatt vagy más módon a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni nem tud.

(7) A gyermekjóléti szolgálat igazolása alapján, ha a kérelmező szociális és egészségügyi helyzete, valamint a gyermek otthoni körülményei indokolják, az Intézményvezető külön eljárás nélkül azonnal gondoskodik a felvételről.

(8) A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt.-ben meghatározott eseteken túl:

a) a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére, feltéve, ha a gyermek az ellátás megszüntetésével nem kerül veszélyhelyzetbe,

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével,

c) ha a gyermek magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét.

d) a bölcsőde házi rendjének súlyos és ismételt megszegése esetén,

e) ha az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.

(9) A (8) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

(10) A (8) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben az Intézmény vezetője az ellátást hivatalból szünteti meg. A megszüntetésről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a szülőt vagy a törvényes képviselőt. Egyet nem értés esetén, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz lehet fordulni. A fenntartó döntéséig az ellátást biztosítani kell.

Idősek nappali ellátása

38. § (1) Az idősek klubjában a nappali tartózkodásért térítési díj nem kerül megállapításra.

(2) Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez lehet benyújtani.

(3) Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.

(4) Az intézményi térítési díj összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A fizetendő személyi térítési díj, és annak csökkentésének, elengedésének esetei, módjai

39. § (1) Ha az Szt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyi térítési díjat az Alapszolgáltatási Központ vezetője, a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az Intézmény vezetője állapítja meg.

40. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját az Önkormányzat, évenként legfeljebb két alkalommal állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Minden évben a konkrét személyi térítési díj mértékének megállapításánál az igénybevevő jövedelmétől függően normatív személyi térítési díj kedvezményben részesül. Az intézményvezető a személyi térítési díjat az ellátott jövedelmétől függő kedvezmény érvényesítésével állapítja meg.

(3) A szociális étkeztetésnél az ellátottat megillető kedvezmény mértéke:

a) 0-28.500 forint jövedelemig, az intézményi térítési díjból 35%,

b) 28.501- 42.750 forint jövedelemig az intézményi térítési díjból 15 %,

c) 42.751-62.700 forint jövedelemig az intézményi térítési díjból 8%.

A személyi térítési díjak megfizetése

41. § (1) A személyi térítési díjat havonta kell megfizetni.

(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.27.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.

(3)11 A személyi térítési díj befizetését a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalnál, annak pénztárában havonta, a tárgyhónapot követő hónap Hivatal által meghatározott napjain szükséges befizetni.

(4) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban írásban vagy szóban kell bejelenteni az intézményvezetőnek.

Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás

42. § (1) Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/C. § (3) bekezdésben foglaltakon túl az alábbiakra is:

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára,

b) házi segítségnyújtás esetén a nyújtott szolgáltatási elemeket

c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára,

d) az ellátás megkezdésének időpontjára.

e) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira,

f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre,

g) a döntések elleni jogorvoslat módjára.

Az intézményi jogviszony megszűnése

43. § Az intézményi ellátás megszűnik az Szt. 100. §. és 101. §-ában foglalt esetekben és módon.

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal

44. § (1) Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

(2) A kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülés összehívásáról az Alapszolgáltatási Központ vezetője gondoskodik. Össze kell hívni az ülést bármely tag indítványára.

(3) A kerekasztal tagjai:

a) Általános Iskola Igazgatója,

b) Vezető Óvónő,

c) Óvoda ifjúságvédelmi felelőse,

d) Nagyszakácsi Gyermekotthon delegált pedagógusa,

e) Rendőrőrs parancsnoka,

f) Háziorvos,

g) Böhönyei Vöröskereszt Alapszervezetének vezetője,

h) Védőnő,

i) Idősek klubja vezető,

j) Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke,

k) Alapszolgáltatási Központ vezetője.

(4) A kerekasztal működésének szabályait a kerekasztal ügyrendje tartalmazza.

Záró rendelkezések

45. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 29/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Intézményi térítési díjak
(1) Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde intézményi térítési díjai

a) Bölcsőde

aa) Napi négyszeri étkezés esetén nettó 393 .- Ft.
ab) Tízórai + ebéd + reggeli esetén nettó 328 - Ft.
ac) Csak ebéd esetén nettó 198.- Ft.

b) Óvoda

ba) Napi háromszori étkezés esetén nettó 417 .- Ft.
bb) Tízórai + ebéd esetén nettó 327 - Ft.
bc) Csak ebéd esetén nettó 237.- Ft.
(2) Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola részére

a) Napi háromszori étkezés esetén nettó 492.- Ft.

b) Tízórai + ebéd esetén nettó 382.- Ft.

c) Csak ebéd esetén nettó 272.- Ft.

A speciális étkeztetés térítési díja megegyezik az óvodára és az iskolára megállapított térítési díjak mértékével.
Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményi térítési díjai
(1) Szociális étkeztetés:

a) intézményi térítési díj nettó 313.- Ft.

b) szociális étkezés kiszállítása intézményi térítési díja: nettó 35.- Ft. A díj az egy címre történő kiszállítás díja.

(2) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: díjmentes, 0 forint. (Elengedett díj: nettó 642.- Ft.)
(3) Nappali ellátás keretében nyújtott étkezés intézményi térítési díja: nettó 313- Ft.
(4) Nappali ellátás intézményi térítési díja

a) étkezés nélkül: díjmentes, 0 forint

b) Elengedett díj: nettó 1.105-Ft.

1

Az 1. § (5) bekezdés a) pontja a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (5) bekezdés b) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (5) bekezdés c) pontja a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 16. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az „Egyéb természetbeni vagy pénzbeli támogatás” alcímet (17/A. §) a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

6

A 18. § a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A „Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás és iskolakezdési támogatás” alcím címe a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 24/A. §-t a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

9

A 28. § (1) bekezdés b) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 29. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 41. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.