Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 10 - 2021. 12. 11

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.10.

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásokról szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 17. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Pénzbeli vagy természetbeni ellátásként karácsonyi települési támogatásban részesíthetőek azok a szociálisan rászoruló családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum tízszeres mértékét, gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét.

(2) A támogatás egy családból egy személy részére állapítható meg.

(3) A támogatás összegét és formáját az adott tárgyévben képviselő-testületi határozat állapítja meg.

(4) A támogatás iránti kérelmek előterjesztésének határidejét a képviselő-testület határozatban állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet 2021. december 10-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.