Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 01. 27

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról

2023.01.27.

Szőlősgyörök Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, és a térítési díjakat.

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontból rászorult családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Szőlősgyörök község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eltérésekkel, és

b) az Szoctv. 6. §-a alapján az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Szőlősgyörök község közigazgatási területét tartózkodási helyeként megjelölte.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Szoctv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3) E rendelet hatálya kiterjed a Szoctv. 3. § (3) bekezdésében, a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakra.

(4) Az Önkormányzat az Szoctv-ben és e rendeletben meghatározott egyes hatásköreit Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) megjelölt bizottság, jegyző vagy polgármester átruházott hatáskörben gyakorolja.

Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyöröki Kirendeltségén lehet írásban előterjeszteni.

(2) Szőlősgyörök Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés), társulás keretében létrehozott és fenntartott intézmény a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja. Az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet a Központ Vezetőjénél lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárási kezdeményezésük, nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes.

(5) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, illetve hivatalból.

(6) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme, az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat - és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

4. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ában szereplő adatait és az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

(2) A kérelmező jövedelemtől függő szociális ellátások esetében az Szt.4. §-ban foglaltak szerint köteles (a jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat, költségeket igazoló okmányokat, számlákat) kérelméhez csatolni.

(3) A jogosultság megállapításakor:

a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 3 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

Jövedelem igazolható:· havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással,· munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában a Foglalkoztatási Osztály által kiállított igazolással,· vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolással, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.

(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.

(5) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások, és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

(6) Nincs szükség igazolásra, azon adatok tekintetében, amelyek a Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

5. § (1) A tényállás tisztázása érdekében – amennyiben indokolt – a döntés-előkészítő szerv környezettanulmányt készít.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni

a) ha a hatáskör gyakorlója megállapítja, hogy a jogszabályban előírt jövedelmi és vagyoni feltételek nem teljesültek,

b) ha az igénylőről vagy a családjáról a Hivatalnál egy évnél nem régebbi környezettanulmány áll rendelkezésre,

c) közüzemi díj támogatás ügyében indult eljárásokban,

d) születési, időskori támogatás ügyében indult eljárásokban,

e) köztemetés ügyében indult eljárásokban,

f) temetési segély ügyében indult eljárásokban.

6. § A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

7. § A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól, e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.

8. § (1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja, mert az elektronikus ügyintézés nem biztosított.

Az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályai

9. § (1) A havi rendszerességgel adott támogatás esetében a jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

(2) Ha a kérelmező a határozott időre megállapított ellátás jogosultsági időtartamának megszűnése előtt kéri a jogosultság ismételt megállapítását, az új ellátási jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap 1. napjától kell megállapítani.

(3) A havi rendszerességgel nyújtott támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani, a nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül a házipénztárból vagy átutalással történik.

(4) Havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot, ha jogszabály másként nem rendelkezik a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni.

(5) Ha e rendeletben szabályozott ellátások esetében a támogatást azért kell megszüntetni, mert az abban részesülő személy Szőlősgyörök község közigazgatási területén kívül létesített lakcímet, vagy meghalt, az ellátás a lakcímváltozás, vagy a haláleset hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

(6) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás folyósításának megszüntetéséről – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – határozatot kell hozni.

(7) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.

Felülvizsgálati szabályok

10. § (1) E rendeletben meghatározott hatáskör gyakorlójának a támogatásra való jogosultságot felül kell vizsgálni:

a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül,

b) a tudomására jutástól számított 21 napon belül, ha az együtt élők számában vagy jövedelmében olyan mértékű változás következik be, ami a jogosultság megszűnését, eredményezi.

(2) A hatáskör gyakorlója határozattal dönt a felülvizsgálat eredményéről.

(3) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a jogosult a felülvizsgálatot nem teszi lehetővé, vagy a kért dokumentumot nem bocsátja rendelkezésre.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

11. § A hatáskör gyakorlója:

a) valótlan adatközlés, vagy igazolás alapján, valamint a 6. § szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása miatt az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt megtérítésre kötelezi;

b) a megtérítés összegét elengedheti, csökkentheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, különösen akkor, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem - egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át; - egyéb esetben a 100 %-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkeznek.

Adatkezelés

12. § E rendeletben szabályozott ellátások esetében az Szt. 18–24. §-aiban meghatározott szabályok szerint gondoskodik a Hivatal a nyilvántartások vezetéséről és az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról.

II. Fejezet

Települési támogatás

13. § (1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

(2) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni, illetve nyilatkozatot tenni a tárgyévi kérelméhez, ha a jogszabályoknak és a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta

a) a tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást,

b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását,

c) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

d) a tartósan beteg, fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

f) álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról, vagy a regisztrálásról a Foglalkoztatási Osztály által kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot,

g) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.

(3) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat.

14. § (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2) A természetbeni szociális ellátás formái: étkezés, élelmiszer csomag, tűzifa, a gyermek tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása.

(3) A települési támogatás folyósítása készpénzben, gyógyszer-, vásárlási utalvány formájában vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.

(4) Települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többlet kiadások, vagy a gyermek(ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(5) Nem részesíthető települési támogatásban, aki teljes körű intézményi ellátásban részesül.

A települési támogatás formái

15. § (1) Képviselő-testület által átruházott, Szociális- és Egészségügyi Bizottság hatáskörében megállapításra kerülő települési támogatások:

a) a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtható (beiskolázási, táborozás-nyaralás, tanulmányi ösztöndíj támogatás),

b) ápolási támogatás.

(2) Képviselő-testület által átruházott, Jegyző hatáskörében megállapításra kerülő települési támogatások: lakhatás támogatása - közüzemi díj támogatás.

(3) Képviselő-testület által átruházott, a Polgármester hatáskörében megállapításra kerülő települési támogatások:

a) eseti támogatás - a létfenntartási gondok enyhítése;

b) a lakhatási támogatás – fűtési támogatás, tűzifa formájában

c) gyógyszerköltség támogatása,

d) születési támogatás

e) temetési támogatás - az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás,

f) köztemetés,

g) rendkívüli települési támogatás,

h) közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott személyek eseti jellegű vagy rendszeres települési támogatása.

16. § (1) Települési támogatás nyújtható a köznevelési intézménybe járó gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként:

a) óvodába járó gyermek nevelési költségeinek enyhítésére, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 700%-át, gyermekekként 5.000.-Ft.

b)1 általános iskolában és középiskolában tanuló gyermek beiskolázási költségeinek enyhítésére, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 700%-át, gyermekekként 15.000.-Ft.

c) a gyermek alapfokú köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozási-nyaralási költségére, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 500%-át. A támogatás összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a lehet, de nem lehet több a tényleges bekerülési költségnél.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontban igényelhető települési támogatásokra irányuló kérelmeket szeptember hónapban lehet benyújtani.

(3) A települési támogatásokra irányuló kérelmeket e rendelet 4.számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

17. § Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Szőlősgyörök közigazgatásai területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) az igénylő

aa) 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi;

ab) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására;

ac) regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult;

ad) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át, és vagyonnal nem rendelkeznek;

ae) nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra;

b) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.

18. § (1) Az ápolási támogatás ügyében hozott döntés a 18. életévét betöltött tartós beteg személy háziorvos vagy szakorvos igazolása, a lakókörnyezetben végzett környezettanulmány figyelembevételével történik.

(2) A környezettanulmány kiterjed arra, hogy az ápolt személy közvetlen lakó környezete mennyiben biztosítja:

a) a megfelelő lakhatását, személyi higiéniáját,

b) a megfelelő étkeztetését, felügyeletét, gyógyszerezését,

c) egészségi állapotának megfelelő háziorvosi, kezelőorvosi kapcsolattartást.

(3) Az ápolási célú települési támogatás folyósítás alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető. A házi segítségnyújtást végző intézmény Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzik.

(4) Az ápolási célú települési támogatás összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-a. Az így megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül.

(5) Az ápolási támogatás legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg.

(6) A támogatásból való kizárás okait, valamint a támogatás megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket az Szt. 42. § (1)-(3a) bekezdései tartalmazzák.

(7) Az ápolási díj támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a háziorvos által kiállított szakvéleményt, és az e rendelet 2. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot és 3. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot..

19. § (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz (áram, víz, gáz, hulladékszállító) történő utalással állapítható meg, melynek összege 5.000,-Ft, de nem haladhatja meg a havi számla összegét.

(2) Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül álló esetén a 300 %-át.

(3) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra:

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

b) jogcímnélküli lakáshasználó;

c) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn;

d) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be.

(4) A lakhatást elősegítő települési támogatás - közüzemi díj támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a 12. hónap végéig kerül megállapításra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára.

(5) A kérelmet a közüzemi díj támogatásra e rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

20. § (1) A települési támogatás létfenntartási gondokkal küzdő személynek időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondja enyhítésére - rászorultsághoz igazodva - maximum évi négy alkalommal legalább 3.000.- Ft, maximum 10.000.-Ft, mely természetbeni ellátás formájában is nyújtható, annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül álló esetén a 500 %-át.

(2) A támogatást e rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet igényelni.

(3) Települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többlet kiadások, vagy a gyermek(ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

21. § (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként fűtési támogatás, természetbeni tűzifa formájában október 15. - április 15. napjáig terjedő időtartamban, a fűtési időszakra 2 m³ adható.

(2) Fűtési támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak,

a) ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül álló esetén a 300 %-át,

b) egyedül álló szülőként, nevelő szülőként vagy gyámként saját háztartásában legalább 1 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

c) lakása fával fűthető.

(3) A fűtési támogatás háztartásonként egy személy részére állapítható meg.

(4) A kérelmet a fűtési (tűzifa) támogatásra e rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

22. § (1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult.

(2) Gyógyszerköltség támogatás kérelemre, annak a személynek állapítható meg:

a) aki szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni,

b) akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, egyedül élő esetén 200%-át,

c) továbbá a havi rendszeres gyógyszer költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.

(3) A (2) bekezdés szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától egy éves időtartamra állapítható meg, összege havi 5.000.- Ft.

(4) Az (1) bekezdésében szabályozott települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, a kérelem kötelező melléklete a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen szedett gyógyszerek költségének összegéről szóló igazolás.

23. § (1) Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, ha a kérelmező (édesanya) a kérelem benyújtásakor a településen állandó lakóhellyel rendelkezik, és ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át.

(2)2 A születési támogatás összege gyermekenként 60.000.-Ft

(3) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, kötelező melléklete a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

24. § (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a településen állandó lakóhellyel rendelkező személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át, egyedül álló esetén a 900%-át.

(2)3 A temetési támogatás mértéke 40.000.- Ft.

(3) A kérelmet e rendelet 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatalban.

(4) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, amennyiben nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri a temetési támogatást.

25. § (1) Az Önkormányzat gondoskodik Szőlősgyörök Község Önkormányzata illetékességi területén elhunyt személy közköltségen, hamvasztással, illetve koporsós temetéssel történő eltemettetéséről.

(2) A természetben nyújtott köztemetés költsége legfeljebb 180.000.-Ft. A köztemetés során biztosítani kell a temetés szükséges költségeit, valamint egy élővirág koszorút.

(3) A Szt. 48. § (3) bekezdése szerint az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól:

a) egészben mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, és vagyonnal nem rendelkezik,

b) 50 %-ban mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, és vagyonnal nem rendelkezik.

26. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül álló esetén a 200 %-át, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy,

b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy,

c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy,

d) önhibáján kívül legalább 2 havi közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy,

e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy,

f) betegségével kapcsolatos gyógyszereit nem tudja kiváltani (felírt vények bemutatása esetén),

g) kórházi kezelést, műtéti beavatkozást, gyógyászati segédeszközt, rehabilitációt vesz igénybe (vonatkozó igazolások bemutatásával),

h) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

(2) A rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 30.000.- Ft, és évente maximum két alkalommal adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési támogatás hivatalból vagy kérelemre, évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben a rendkívüli települési támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra, a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján a támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200%-a, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét.

(4) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget – a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható.

(5) A kérelmet e rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet igényelni.

27. § (1)4 Települési támogatásként, közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott személyeknek, eseti és/vagy rendszeres jelleggel természetbeni vagy pénzbeli támogatás adható az alábbi együttes feltételeknek megfelelően:

a) ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át,

b) Szőlősgyörök községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és ott életvitelszerűen élnek,

c) Szőlősgyörök Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak.

(2) A támogatás megállapítására irányuló önkormányzati hatósági eljárás hivatalból indul, a közfoglalkoztatásért felelős munkavezetők javaslatának figyelembevételével, egyedi önkormányzati hatósági döntés keretében.

(3)5 A támogatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyek részére minimum 5.000.-Ft/hó, maximum 40.000.- Ft/hó.

III. Fejezet

Szociális szolgáltatások

28. § (1) Az Szt. 57. § (1) bekezdés c.) d.) e.) j.) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást tárulási formában, a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ Szőlősgyöröki telephelyen működő Idősek Nappali Ellátását Nyújtó Intézmény útján biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben írt szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjról szóló rendelet a Lengyeltóti Pogányvölgye Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásában írtak szerint önkormányzat alkotja meg, az Szt. 92. § alapján.

Az intézményi és személyi térítési díjak általános szabályai

29. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat társulási formában fenntartott intézményei szolgáltatásait és a vendégétkezést igénybe vevőkre.

A térítési díjak mértéke

30. § (1) A térítési díj megállapításánál a nem szociálisan rászorulók a vendégebéd intézményi térítési díjat fizetik.

(2) Ellátási formánként az intézményi térítési díjak mértékét az 1. sz. melléklet állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület rendeletében évenként megállapított intézményi térítési díjak összegéről a rendeletalkotást követő 30 napon belül a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(4) A szociális ügyekkel foglalkozó bizottság az intézményi térítési díj összegét méltányosságból elengedheti, ha az igénybe vevő egyedül élő, és nincs tartásra képes vagy köteles hozzátartozója, vagy egészségi állapota indokolja, vagy önmaga ellátására képtelen, vagy családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és vagyona nincs.

A térítési díj befizetése

31. § (1) A térítési díjak éves felülvizsgálatát minden év november hó 1-ig az élelmezésvezető végzi el.

(2) A térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az önkormányzat számlájára.

IV. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

Méltányosság

32. § (1) Az egyedi méltányosságot a polgármester gyakorolja.

(2) A települési támogatások megállapítása során a kérelmező javára eltérés a (3) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével történhet, azonban - egy naptári évben belül - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresénél magasabb összeg nem állapítható meg.

(3) A méltányosság vizsgálata során figyelembe vehető szempontok:

a) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén az 300%-át,

b) egyedül élő vagy egyedülálló,

c) korai fejlesztést igénybe vevő gyermek részére a szolgáltatások költségeinek részbeni átvállalása, ha más jogcímen iskolai, óvodai étkezési térítési díj fizetési kötelezettség támogatására nem jogosult,

d) aktív korú álláskeresők esetében, az illetékes Foglalkoztatási Osztály kirendeltségén regisztráltatta magát és aktívan közreműködik elhelyezkedése érdekében vagy

e) méltányosság gyakorlására tárgyévben még nem került sor.

Korlátozó rendelkezések

33. § E rendeletben szabályozott ellátások közül egy család ugyanazon évben legfeljebb négy ellátási formában részesülhet.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

34. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló többször módosított 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

35. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet6

Étkezési térítési díjak - 2022. október 4. napjától

1.7 Étkezési formák

Étkezési formák

Térítési díj

óvodai gyermek 3x

563

iskola ebéd

429

iskola napközis gyermek 3x

677

2.8 Engedélyezett étkezések

Engedélyezett étkezések

Térítési díj

szünidei gyermekétkezés

630

dolgozói ebéd

819

ebéd (vendégebéd)

945

Tábori étkeztetés ebéd

1000

Tábori étkeztetés ebéd 3X

1500

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

2. melléklet

Vagyonnyilatkozat

1. A kérelmező személyes adatai:

Neve: .................................................................................................................................................

Születési neve: ..................................................................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................................................

Születési hely, év. hó, nap: ...............................................................................................................

Lakóhely: .........................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ............................................................................................................................

TAJ szám: ........................................................................................................................................

2. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

3. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m², tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő aláhúzandó).

4. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m², tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft.

5. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ..............................................................................................................

címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m², tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

6. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m², tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft.

7. Egyéb vagyontárgyak:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám, a szerzés ideje, a gyártás éve: ............................................................., Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft.

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám, a szerzés ideje, a gyártás éve: ............................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Szőlősgyörök, 20…………………………………..........

........................................

aláírás

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

3. melléklet

Jövedelemnyilatkozat
A.) SZEMÉLYES ADATOK

1. Az ellátást igénylő neve:…………………………………………………………………….

leánykori név:……………………………………………………………………………………

2. Az ellátást igénylő lakóhelye:……………………………………………………………….

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helye:……………………………………………………...

4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes a törvényes képviselő neve:…………………….

5. A törvényes képviselő lakóhelye:…………………………………………………………...

6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:………………………...fő

7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozó neve, születési ideje, rokoni kapcsolat:

……………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………….….

Kitöltési utasítás:

8. Lakóhelyként a személyi igazolványban szereplő állandó lakóhely címét kell feltüntetni.

9. Közeli hozzátartozó a házastárs, élettárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülő.

10. Egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

11. A 2.és 3. jövedelem típusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

12. A 2. és 3. jövedelem típusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

13. A jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, adóigazolás) a jövedelem-nyilatkozathoz csatolni kell.

14. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

B.) JÖVEDELMI ADATOK

Jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen

a,

b,

c,

d,

e,

f,

g,

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó, támogatások (GYED,GYES,GYET, családi pótlék, gyermektartás díj)

6. Önkormányzat és munka-ügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, rend-szeres szociális segély és gyermekvédelmi támogatás, jövedelempótló támogatás)

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, érték-papírból származó jövedelem)

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege

11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13.A család nettó havi jövedelme (9-10+11+12)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ……………………………………Ft/fő.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az önkormányzat a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
Szőlősgyörök, 20………………….
…….…………………………………… ...…..........................................................
az ellátást igénylő vagy személyes cselekvőképes hozzátartozók képviselőjének aláírása aláírása

4. melléklet

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
1.) Pénzben nyújtandó települési támogatáshoz (x)
- létfenntartási gondok enyhítésére;
- nyugdíjasok egyszeri támogatása; időskorúak támogatása;
- táborozás-nyaralás, tanulmányi ösztöndíj támogatás;
- gyógyszer támogatás;
- születési támogatás.
2.) Természetben nyújtandó települési támogatás (x)
- tűzifa igénylés
3.) Rendkívüli települési támogatás (x)
- eseti támogatásként (különösen betegség, többletkiadás, elemi kár, …)(x)
- gyermekneveléssel kapcsolatos támogatások (x)
- egyéb…………………………………………………………………. kiadások (x) miatt kérem megállapítani.
(X =Az igényelt támogatási formát kell aláhúzni!)
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve: .……………………….………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………. Családi állapota:……………………..
Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap
Személyi igazolvány száma.:………………………….. TAJ száma: ……....………………….
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………
Lakóhelye: ………………………………………. út/utca/tér …..…… szám
Tartózkodási helye: ……………….........………………………. út/utca/tér …..…… szám
Kijelentem, hogy életvitelszerűen:
 lakóhelyemen
 tartózkodási helyemen
tartózkodom.
(kérjük a megfelelőt X-el jelölje)
A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri,
számlavezető pénzintézet megnevezése:...............................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: .......................-..........................-.............................
A lakás fűtésének módja: gáz, villany, távfűtés, központi kazán, egyedi, egyéb: ...……………
Tanulmányi ösztöndíj támogatás iránti kérelem kötelező melléklete az évvégi bizonyítvány vagy leckekönyv másolata.
Gyógyszer támogatási kérelem kötelező melléklete a háziorvos és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen szedett gyógyszerek költségének összegéről szóló igazolás.
Az ápolási díj támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell: a háziorvos által kiállított, a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolás és szakvéleményt.
A születési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a gyermek születési anyakönyvi kivonata.
Kérelmezővel közös háztartásban (lakásban) élő személyek adatai:

Név

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám
Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i):


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

Házastárs (élettárs) jövedelme

Gyermek jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás

Vállalkozásból származó nettó jövedelem

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás stb.)

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)

Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó
A kérelemhez csatolni kell a közeli hozzátartozók jövedelméről szóló igazolásokat!
A kérelem indokolása:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.
Házastársamtól/élettársamtól ……….……….. óta különélek.
A különélő házastársam/élettársam lakcíme: ………………………………………………….
Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft gyerektartásdíjat kapok.
Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak érdekében - határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el kell utasítani -, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
..…………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása
Nyilatkozat
Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák.
Kelt:……………………..……
……………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása
*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)
Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..………………………………….
Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………………
Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….…………………….
………………………………………………………………………………………..…………………
Szőlősgyörök, 20………………………..
……………………………………
ellátást igénylő

5. melléklet

K É R E L E M
KÖZÜZEMI DÍJ TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

1. SZEMÉLYES ADATOK:

Az ellátást igénylő neve: ………………………………………………………………………

Születési neve: …………………………………………………………………………………

Anyja neve………………………………………………………………………………………

Szül. hely: ……………………………………………szül idő……………………………..…..

Családi állapota: …………………………………………………………...……………………

TAJ szám:……..………………………..…................ ……………………………………….

Bejelentett lakóhely:…………………………………………………………………………….

Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

Életvitelszerű tartózkodási helye:……………………………………………………………….

Kérelmezővel közös háztartásban (lakásban) élő személyek adatai:

Név

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i):


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

Házastárs (élettárs) jövedelme

Gyermek jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás

Vállalkozásból származó nettó jövedelem

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás stb.)

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)

Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó
A kérelemhez csatolni kell a közüzemi szolgáltatásról kiállított számla másolatát!
Milyen jogcímen lakik a lakásban9: tulajdonos, bérlő, albérlő, társbérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb:……………………..
A háztartás nagysága: egyszemélyes, kétszemélyes, három vagy ennél többszemélyes
Melyik lakhatással kapcsolatos költséghez kéri a támogatást10
hulladékszállítás áramdíj vízdíj gázdíj
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Szőlősgyörök, 20………………………..
……………………………………
ellátást igénylő
Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.
Házastársamtól/élettársamtól ……….……….. óta különélek.
A különélő házastársam/élettársam lakcíme: ………………………………………………….
Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft gyerektartásdíjat kapok.
Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak érdekében - határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el kell utasítani -, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
..…………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása
Nyilatkozat
Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák.
Kelt:……………………..……
……………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása
*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)
Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..………………………….
Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………
Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….…………..
………………………………………………………………………………………..…………..
Szőlősgyörök, 20………………………..
……………………………………
ellátást igénylő

6. melléklet

K É R E L E M
Települési támogatás
Temetési támogatás megállapításához
1.) Temettető neve (születési neve is)…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
2.) Anyja neve:……………………………………………………………………………
3.) Születési hely, idő:………………………………………………………………………
4.) Állandó lakóhelye:……………………………………………………………………
5.) Tartózkodási helye:…………………………………………………………………..
6.) Állampolgársága:…………………………………………………………………….
7.) TAJ száma: …………………………………………………………………………..
8.) Családi állapota:……………………………………………………………………..
9.) Közös háztartásban élő személyek száma:…………………………………..fő
10.) Az elhunyt neve……………………………………………………………….
11.) Születési hely, idő:………………………………………………………….
12.) Anyja neve:…………………………………………………………………….
13.) Halálesetének helye, ideje:………………………………………………….
14.) Halotti anyakönyvi kivonat száma:………………………………………….
15.) Temetési számla száma:…………………………………………………….
16.) Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a kérelem elbírálásához a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai a lakásomon környezettanulmányt készíthetnek, valamint hozzájárulok a kérelemben és a csatolt nyilatkozatban szereplő adatok a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Szőlősgyörök, 20…………………………….
……………………………………..
aláírás
Kérelemhez csatolni kell:
1./ halotti anyakönyvi kivonat másolata
2./ eredeti temetési számla
Nyilatkozat
Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák.
Kelt:……………………..……
……………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása
*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)
Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..………………………….
Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………
Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….…………..
………………………………………………………………………………………..………….
Szőlősgyörök, 20………………………..
……………………………………
ellátást igénylő

7. melléklet

ÁPOLÁSI DÍJ TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

Neve: ......................................................................................................................................................... Születési neve: .......................................................................................................................................... Anyja neve: .............................................................................................................................................. Születési hely, idő (év, hó, nap): ............................................................................................................... Lakóhelye: ................................................................................................................................................. Tartózkodási helye: ................................................................................................................................... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................... Adóazonosító jele: .................................................................................................................................... Állampolgársága: ......................................................................................................................................

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ............................................................................................ Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................................... Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

..................................................................................................................................................................

A fizetési számlát vezető pénzintézet :.....................................................................................................

Kijelentem, hogy keresőtevékenységet: nem folytatok, napi 4 órában folytatok, otthonomban folytatok; nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok; rendszeres pénzellátásban részesülök és annak havi összege: ………………………………………………………… nem részesülök, de részemre más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van folyamatban, nem részesülök és részemre más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás nincs folyamatban (megfelelő rész aláhúzandó);

Az ápolási tevékenységet: a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen, az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem (a megfelelő aláhúzandó);

Életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó).

2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok:

Neve: ......................................................................................................................................................... Születési neve: .......................................................................................................................................... Anyja neve: ............................................................................................................................................... Születési hely, idő (év, hó, nap): ............................................................................................................... Lakóhelye: ................................................................................................................................................. Tartózkodási helye: ................................................................................................................................... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................................

Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve: .........................................................................................................................................

A törvényes képviselő lakcíme: ...............................................................................................................

Kelt: ……………………….

……………………………… ……………………………….

ápolást végző ápolt személy

Nyilatkozat

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák.

Kelt:……………………..……

……………………………

Kérelmező/képviselő* aláírása

*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)

Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..………………………….

Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………

Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….…………..

………………………………………………………………………………………..…………..

Szőlősgyörök, 20………………………..

Az ápolási díj támogatásra való jogosultság megállapításra irányuló eljárásban elvégzendő szakértői vizsgálat szempontjai és pontozási rendszere

(az orvos tölti ki)

Értékelési szempont- és pontozási rendszer. [A 2., 3., 6., 7., 8., valamint a 11. sor minden esetben kitöltendő! Főszabály szerint a 4. és a 9. sor töltendő ki, az alábbi esetek kivételével.

Ha az ápolt személy I-es típusú diabétesz diagnózissal rendelkezik, és állapota fenntartásához rendszeres inzulinterápiára van szüksége, az 5. sort kell kitölteni azzal, hogy az 5. sor köznevelési intézménybe járó gyermek esetén csak akkor tölthető, ha a gyermek inzulinterápiájának követéséhez a szülő közreműködése a köznevelési intézményben nélkülözhetetlen.

Ha az ápolt személy autizmus diagnózissal rendelkezik (BNO F84.0-F84.9 besorolású betegség), akkor a 10. sort kell tölteni.

Egyidejűleg a 4. és az 5., illetve a 9. és a 10. sor nem tölthető ki!]

B

C

D

1

Tevékenység, funkció

Értékeljen 0 és 4 pont között (a pontérték a szükséges segítség mértékével emelkedik)

Pontszám

2

Étkezés

0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik
1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik
2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához segítséget igényel
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget igényel
4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához vagy segítséget igényel az étkezés kapcsán az I-es típusú diabétesz diagnózis alapján történő inzulinadagoláshoz

3

Öltözködés

0: nem igényel segítséget
1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk kiválasztásához segítséget igényel
2: egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget
3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben, megfelelő öltözet kiválasztásában, illetve 14 éves kor alatti gyermek esetén inzulinpumpa rendszeres viselése szükséges
4: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul

4

Tisztálkodás (személyi higiéné biztosítása)

0: szükségleteit felmérve önállóan végzi
1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget igényel
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel
4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem képes

5

Rendszeres steril eszközhasználat

0: inzulinterápia szükséges több mint 2 éve fennálló, inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, 7. életévét betöltött gyermek esetében
1: inzulinterápia szükséges kevesebb, mint 2, de több mint 1 éve fennálló, inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, a gyermek
7. életévének betöltésétől a 14. életév betöltéséig
2: inzulinterápia szükséges kevesebb, mint 1 éve fennálló, inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, a gyermek 10. életévének betöltésétől a 14. életév betöltéséig
3: inzulinterápia szükséges kevesebb, mint 1 éve fennálló, inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, a gyermek 7. életévének betöltésétől a 10. életév betöltéséig
4: inzulinterápia szükséges 7. életévét be nem töltött gyermek esetében, a diabétesz tartamától függetlenül

6

WC használat

0: önálló a WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait ellátja
1: önállóan használja a WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés feladatokban ellenőrizni kell
2: önállóan használja a WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés feladatokban segíteni kell
3: segítséget igényel a WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatok elvégzéséhez
4: segítséggel sem képes a WC használatra, öltözködésre, higiénés feladatok elvégzésére

7

Kontinencia

0: vizeletét, székletét tartani képes
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés feladatait
2: pelenkacserében, öltözködésben, illetve higiénés feladatokban alkalmanként segítséget igényel
3: rendszeres segítséget igényel pelenkacserében, öltözködésben, higiénés feladatok elvégzésében
4: teljes ellátásra szorul

8

Köznevelési vagy szakképző intézmény, nappali ellátást nyújtó szociális intézmény látogatása

0: önállóan
1: közlekedésben kíséretet igényel
2: intézménylátogatás esetenkénti felügyeletet igényel
3: intézménylátogatás csak folyamatos felügyelettel biztosítható
4: nem képes

9

Lakáson belüli közlekedés

0: önállóan
1: segédeszköz önálló használatával
2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel
3: segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel
4: nem képes

10

Kihívást jelentő viselkedés

0: viselkedését az adott szociális környezethez megfelelően alakítja; feszültségeit megfogalmazni képes
1: csökkent indulati fékek vagy túlérzékenység; viselkedését
a szociális környezet elvárásainak megfelelően alakítani nehezére esik
2: a környezet számára nehezen érthető vagy gyakori ellenkezés, esetleg verbális agresszió; gyakori feszültség, de ezt megfogalmazni kevéssé képes
3: feszültségei nagyon gyakoriak, vagy visszatérők a dührohamok, esetleg destruktív és fizikai agresszió (tárgyak, önmaga, mások ellen irányuló) formájában nyilvánulnak meg
4: viselkedése miatt időszakosan vagy állandó jelleggel teljesen elszigetelődik szűkebb vagy tágabb szociális környezetétől

11

Összesen

Szempontok az értékeléshez:
Ápolási díjjal összefüggésben végzett vizsgálat esetén gondozási szükséglet nem áll fenn, ha az ápolt személy a legfeljebb 5 pontot kap, alap gondozási szükséglet akkor áll fenn, ha az ápolt személy legalább 6, de legfeljebb 9 pontot kap, fokozott ápolási szükséglet akkor áll fenn, ha az ápolt személy legalább 10 pontot kap.
A vizsgálatot végző neve: …………………………………………………………………….
megjegyzése: .........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
A szakértői véleményhez felhasznált hivatalos irat
pontos megnevezése: ………………………………………………………………………...
kelte: …………………………………………………………………………………………
megállapításai: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Kelt:…………………………..
……………………………………….
vizsgálatot végző orvos aláírása
1

A 16. § (1) bekezdés b) pontja a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 23. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 24. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 27. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 27. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 1. pontja a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 2. pontja a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A megfelelő aláhúzandó

10

A megfelelő aláhúzandó