Böde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 06. 15

Böde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2023.06.15.

Böde Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Böde község lakossága szociális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében, meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások formáit, szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások körét, a jogosultsági és eljárási szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed, az önkormányzat közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §. (1)-(3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott személyekre.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Szt. 4. §-ban valamint a Gyvt. 5. §-ában meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

Eljárási rendelkezések

4. § (1) E rendeletben szabályozott települési támogatási ellátásokkal kapcsolatos eljárás az ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára, más hatóság kezdeményezésére, külön jogszabályban meghatározott panaszra (továbbiakban együtt: kérelem) vagy hivatalból indulhat.

(2) A kérelmet írásban a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet illetékmentesen előterjeszteni a rendelet mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon.

(3) Ha a kérelmezőnek lakóhelye és tartózkodási helye is van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.

(4) Ha a jogosultság elbírálásához szükséges adatok, igazolások, nyilatkozatok, bizonyítékok az ellátás megállapítására jogosult szervnél rendelkezésre állnak, azokat újból bekérni nem lehet.

(5) Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Közös Önkormányzati Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél, írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.

5. § (1) A jövedelemtől függő települési támogatási ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a családtagjai, illetve a háztartásában élők jövedelmi, vagyoni viszonyairól, illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolásokat vagy azok fénymásolatát.

(2) A jövedelem számításánál irányadó időszak és a felhasználható igazolások körét:

a) az Szt. 10. §. (2)-(5) bekezdésében felsorolt jövedelmek esetén az ott meghatározott irányadó időszakokat és igazolásokat kell figyelembe venni,

b) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtásának vagy az azt megelőző hónapban kifizetett ellátásról szóló igazolás.

c) Egyéb jövedelem (például ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből származó jövedelem, életjáradékból, földből és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem) esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összegről szóló igazolás

d) az a)–c) pontban fel nem sorolt más jövedelmek esetén a kérelmező és családja illetve a háztartásában élő személyek büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről.

(3) A jövedelemszámításnál csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmezőnek és közeli hozzátartozójának, továbbá a háztartás tagja által (bírósági határozat alapján) rokontartás címén fizetett tartásdíj összegét.

(4) Ahol a rendelet a jogosultság megállapításának feltételéül valamely kiadást, költséget a jövedelem százalékában jelöli meg, a kapott százalék értékét a kerekítés szabályai szerint egészre kell kerekíteni.

6. § (1) A vagyoni helyzettől függő települési támogatási ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni a saját és a családtagjai, illetve a háztartásában élők vagyoni helyzetéről.

(2) Ha az elbírálásra jogosult szerv a vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja kérelmezőt az Szt. 10. §. (6) bekezdésében foglalt dokumentumok benyújtására.

(3) A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, valamint az ingatlanügyi hatóságtól a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából.

A szociális ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályai

7. § (1)1 A havi rendszerességgel adott pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot – a (2) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve – a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

(2) Ha a kérelmet nem a formanyomtatványon nyújtották be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörtént.

8. § A véglegesen megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról

a) rendszeres támogatás esetén utólag, minden hónap 5. napjáig,

b) egyéb esetben a véglegessé válást követő 5 munkanapon belül

a jegyző gondoskodik folyószámlára utalással, vagy postai illetve pénztári kifizetéssel.

9. § (1) A havi rendszerességgel adott pénzbeli ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot

a) a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni, és a 8. § bekezdésben meghatározott szabályok szerint kell a támogatás folyósításáról intézkedni,

b) a jogosult halála esetén annak a haláleset napjával kell megszüntetni.

(2) A természetbeni települési támogatási ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni.

Egyéb eljárási rendelkezések

10. § A szociális támogatási ügyekben a kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás.

11. § E rendeletben szabályozott szociális támogatási pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

12. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetében az Szt. 17. §-ában meghatározott szabályok szerint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését a hatáskör gyakorlója rendeli el.

(2) Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, az Szt. 17. §. (5) bekezdésében meghatározottak szerint a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból elengedheti, csökkentheti, részletekben fizettetheti meg.

Adatkezelés

13. § E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetében az Szt. 18-24. §-aiban meghatározott szabályok szerint a jegyző gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről és az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról.

A hatásköri szabályok

14. § (1) E rendelet 15. § (1) a) és b) pontjában meghatározott ellátások esetében az első fokú szociális feladat- és hatásköröket önkormányzati hatósági ügyben eljárva, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A képviselő-testület támogató döntésében meghatározott feltételeknek megfelelően a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben egyedi határozatban állapítja meg az iskolakezdési és a jóléti támogatást.

(3) Az elsőfokú feladat- és hatáskör gyakorlója dönt

a) a támogatásra való jogosultság megállapításáról, módosításáról, szüneteltetéséről és megszüntetéséről,

b) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és a kamata összege megtérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről vagy csökkentéséről.

(4) A polgármester átruházott önkormányzati hatósági hatáskörében hozott döntése ellen a képviselő-testülethez címzett, de a Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

II. Fejezet

Az ellátások rendszere

15. § E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi szociális ellátások állapíthatók meg.

a) Pénzben nyújtott települési támogatások

aa) Rendkívüli települési támogatás

ab) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatás

ac) Temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás

ad) Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók támogatása

ae) Jóléti támogatás

af) Első lakáshoz jutás támogatása

b) Természetben nyújtott települési támogatás

Köztemetés
c) Gyermekvédelmi támogatások
ca) Iskolakezdési támogatás
cb) Gyermekszületési támogatás
cc) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
d) Szociális alapszolgáltatások
da) Falugondnoki szolgálat
db) Étkeztetés
dc) Házi segítségnyújtás
dd) Családsegítés

Pénzben nyújtott települési támogatások

Rendkívüli települési támogatás

16. § (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, akinek családjában

a) váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható, jelentős többletkiadás keletkezett vagy várható, továbbá

b) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

ba)2 egyedül élő személy, valamint gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében a szociális vetítési alap összegének 500 %-át,

bb)3 egyéb esetben a szociális vetítési alap összegének 450 %-át.

és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(2)4 Különösen indokolt esetben az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatároktól a szociális vetítési alap összegének 50 %-ával el lehet térni.

(3) Különösen indokolt esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet,

a) ha az igénylő

aa)5

ab) 70 éven felüli,

ac) balesetet szenvedett vagy elemi kár érte,

ad) betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt,

ae) munkahelyét elveszítette,

b) ha a szülő (törvényes képviselő)

ba) az iskoláztatás

bb) válsághelyzetben lévő várandós anyaként gyermekének megtartásával kapcsolatos

bc) a gyermek fogadásához szükséges

bd) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás

be) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez szükséges

kiadásaira tekintettel szorul támogatásra.

(4) A települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást, vagy azok fénymásolatát,

b) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot

c) a többlet kiadásokat, hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat vagy azok másolatát, illetve az előzőek hiányában az ügyfél büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozatát,

(5)6 Ha a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott dokumentumok hiányában az igénylő büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozata igazolja a többletkiadásokat, részére utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

(6) Az eseti települési támogatás háztartásonként egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal nyújtható, úgy, hogy eseti támogatások folyósítása között legalább három hónapnak el kell telnie, összege pedig nem lehet kevesebb háromezer forintnál, éves együttes összege nem haladhatja meg a 100.000Ft-ot.

Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás

17. § (1) Települési támogatásként gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel.

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa)7 egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 500 %-át,

ab)8 kétfős család esetén a szociális vetítési alap 450 %-át,

ac)9 három vagy több főből álló család esetén a szociális vetítési alap 400 %-át.

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége három hónapon keresztül havonta eléri a

ba) 10.000Ft-ot, vagy

bb) 15.000 Ft-ot.

(2)10 Különösen indokolt esetben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatároktól a szociális vetítési alap összegének 50 %-ával el lehet térni.

(3)11 A különösen indokolt esetre vonatkozóan a rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontját kell alkalmazni.

(4)12 A gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a 16. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túl:

a) háziorvos által kiadott, aláírt igazolást a hat havi időszakot tekintve rendszeresen felírt gyógyszerekről,
b) a háziorvos által kiadott a kérelem benyújtását megelőző havi igazoláson gyógyszerészet által pecséttel ellátottan készített költségkimutatást.
(5) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás összege
a) a rendelet 17. §. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott esetben havi 5.000 Ft
b) a rendelet 17. § (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott esetben havi 8.000 Ft
(6) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott Települési támogatásra való jogosultság 1 év időtartamra állapítható meg.

Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás

18. § (1)13 Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás annak nyújtható, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül álló esetén nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét,

b) minden más esetben a szociális vetítési alap összegének nyolcszorosát.

(2) Indokolt esetben a temetés költségeinek kifizetéséhez megállapított települési támogatás előre is adható. Ez esetben a határozatban meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig a jogosult köteles a temetést igazoló számlát bemutatni.

(3)14 A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a 16. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túl:

a) a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, amelyet a megállapított támogatás összegének, illetve az arról szóló határozat számának rávezetését követően az igénylőnek vissza kell adni.
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát
(4) A temetés költségeihez megállapított települési támogatás összege egységesen 40.000 Ft.

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók települési támogatása

19. § (1) Települési támogatásként lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére nyújtott települési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki a rendelet 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, feltéve, hogy e rendelet mellékletét tartalmazó kérelmező által aláírt vagyonnyilatkozat alapján vagyonnal nem rendelkezik.

(2)15 Különösen indokolt esetben a 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatároktól a szociális vetítési alap összegének 50 %-ával el lehet térni.

(3)16 A különösen indokolt eset:

a) a rendelet 16. §. (3) bekezdés a) pontja szerinti esetek, valamint

b) az a) pontban felsoroltakon túl, ha a családban 2 vagy annál több családi pótlék ellátásra jogosult gyermeket nevelnek.

(4)17 A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére nyújtott támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a 16. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túl a felhalmozott hátralékot bizonyító szolgáltató által kiállított fizetési felhívást.

(5) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére nyújtott támogatás összege háztartásonként egy naptári éven belül a (4) bekezdés alapján benyújtott hátralékot tartalmazó felhívásban szereplő összeg 50 %-a de legfeljebb 50.000 Ft.

(6) A Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók települési támogatása természetben nyújtandó támogatásként folyósítható azon szolgáltató, vagy szolgáltatók részére ahol a lakhatással kapcsolatosan hátralék halmozódott fel és a kérelmező benyújtotta a 19. § (4) bekezdésben meghatározott fizetési felszólítót, vagy ennek megfelelő egyéb dokumentumot.

Jóléti támogatás

20. § (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a családok év végén felmerülő terheinek enyhítésére egyösszegű támogatásban részesítheti a községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben tartózkodó, szociálisan rászoruló személyt.

(2) Amennyiben tárgyévben a támogatás odaítéléséről dönt a Képviselő-testület, annak mértékét háztartásonként minimum 5.000 Ft maximum 25.000 Ft összegben határozhatja meg, amelyet az önkormányzat tárgyévben egy alkalommal december hónapban készpénz, ajándékutalvány vagy élelmiszercsomag formájában biztosít.

(3)18 A támogatás iránti kérelmet tárgyév november 30. napjáig kell benyújtani a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon, amennyiben adott évben a támogatási forma igényelhető. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez csatolni szükséges a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a háztartásban élők jövedelemigazolásait.

(4) Egy háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a juttatásra.

(5)19 Szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át.

Első lakáshoz jutás támogatása

21. § Az első lakáshoz jutás támogatásának részletes szabályait az önkormányzat az e támogatási formáról szóló mindenkori rendeletében határozza meg.

Természetben nyújtott települési támogatás

Köztemetés

22. § (1) Az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint közköltségen eltemettetett elhunyt személy eltemettetésére köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítésének kötelezettsége alól részben vagy egészben történő mentesítése érdekében írásbeli kérelmet nyújthat be a rendelet 3. mellékletében meghatározott nyomtatványon.

(2)20 A kérelemhez csatolni szükséges a rendelet 16. §. (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakat.

(3) A köztemetés költségének részbeni elengedése azon kérelmező részére lehetséges akinek

a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

aa)21 egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 300 %-át,

ab)22 egyéb esetben a szociális vetítési alap összegének 250 %-át.

és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(4) A köztemetés költségének teljes összegben történő elengedése azon kérelmező részére lehetséges akinek

a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

aa)23 egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 150 %-át,

ab)24 egyéb esetben a szociális vetítési alap összegének 130 %-át.

és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(5) Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, a hozzátartozó vagy az elhalt eltérő rendelkezése esetén a legolcsóbb testtemetés rendelhető el.

(6) Az (5) bekezdésekben foglaltaktól indokolt esetben el lehet térni, de az ezzel járó jelentősebb többletköltségeket az önkormányzat nem vállalja fel. Ilyen indokolt eset különösen, ha a méltó eltemettetés költségére az elhalt hagyatéka fedezetet nyújt.

(7) A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a kötelezett vagy családjának megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent.

Gyermekvédelmi támogatások

Iskolakezdési támogatás

23. § (1) Amennyiben tárgyévben az iskolakezdési támogatás odaítéléséről dönt a Képviselő-testület, annak mértékét tanulónként minimum 5.000 Ft maximum 20.000 Ft összegben határozhatja meg.

(2)25 Iskolakezdési támogatásban részesülhet az a községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó 18 év alatti gyermek szülője, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy gyámja (a továbbiakban együtt: szülő), akinek a gyermeke, alap-, közép- és felsőfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, illetve a 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének tizenkétszeresét nem haladja meg.

(3) A támogatás a 4. mellékletben szereplő formanyomtatványon igényelhető, melyhez a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a háztartásban élők jövedelemigazolásait is csatolni kell. A közép- és felsőfokú tanulmányaikat folytatók, valamint a nem tanköteles korú gyermekek esetében az iskolalátogatási igazolás benyújtása is szükséges. A kérelem benyújtásának határideje minden év szeptember 15. napja.

(4) Amennyiben tárgyévben az iskolakezdési támogatás odaítéléséről dönt a Képviselő-testület, az egyedi döntések meghozatalára átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

Gyermekszületési támogatás

24. § (1) A gyermekszületési támogatás célja a gyermeket vállaló szülők gyermek születésével járó anyagi terheinek csökkentése az újszülött gyermekek jogán, egyben a lakosság megtartó erejének növelése, a kedvezőbb demográfiai mutatók elérése.

(2)26 A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt Böde község közigazgatási területén a kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónapja az újszülött gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének tizenkétszeresét nem haladja meg.

(3) A rendelet 4. mellékletében szereplő kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, és a háztartásban élők jövedelemigazolásait.

(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 50.000,- forint.

(5) A (2) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel egy személy jogosult.

(6) A támogatás a gyermek születését követő 6 hónapig igényelhető.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

25. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a - gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel - annak a szülőnek, törvényes képviselőnek vagy fiatal felnőttnek a kérelmére, aki e rendelet 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.

(2) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester az e rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában vagy az egyedül élő kérelmező esetén a a 16. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jövedelmi feltételektől legfeljebb 50%-kal tér el.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet az arra rászoruló a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújthatja be. A kérelemhez mellékelni kell rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot és a jövedelemigazolásokat is.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához csatolni kell a jövedelemigazolásokon felül a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat, így különösen étkezés, tankönyv, kollégiumi díj költségeiről szóló igazolásokat.

(5) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani.

(6) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható.

(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás függetlenül annak formájától egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal nyújtható, úgy, hogy eseti támogatások folyósítása között legalább három hónapnak el kell telnie, összege pedig nem lehet kevesebb ötezer forintnál, éves együttes összege nem haladhatja meg a 100.000Ft-ot.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

26. § (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások az alábbiak:

a) falugondnoki szolgáltatás,

b) étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás,

d) családsegítés.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés b), c) pontjában írt szociális alapszolgáltatások biztosítása a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény útján történik, a (1) bekezdés d) pontjában írt alapszolgáltatást a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény útján látja el.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában írt alapszolgáltatás szabályairól az önkormányzat külön rendelettel és szakmai programmal rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában írt szociális alapszolgáltatás igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában írtak szerinti Önkormányzat alkotja meg.

(5) Az étkeztetés ellátási formánál a térítési díj összegét a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben az 5. mellékletben foglalt értékhatárok figyelembevételével csökkenti.

(6) A házi segítségnyújtás ellátási formánál a térítési díj összegét a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben az 6. mellékletben foglalt értékhatárok figyelembevételével csökkenti.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

27. § E rendelet 2021. július 1. napján lép hatályba.

28. §27

1. melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Jövedelem típusa

A kérelmező

A kérelmező családjában élők
( Szt. 4. § . (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint)

Összesen

házastárs (élettárs)

egyéb rokon

nettó jövedelme (Ft/hó)

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyból származó jövedelem

Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és önálló tevékenységből származó jövedelem

Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

Táppénz és gyermekgondozási támogatások (csecsemőgondozási díj CSED, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj)

Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék)

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (települési támogatás, időskorúak járadéka, foglalkoztatás helyettesítő támogatás, ápolási díj, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, álláskeresési ellátás, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás)

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem)

Jövedelem összesen:

Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM

A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
……………………………, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

2. melléklet

VAGYONNYILATKOZAT

I. A kérelmező személyi adatai

Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

III. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
…………………………., 20____, ______________hó ____nap
kérelmező aláírása
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

3. melléklet

K é r e l e m
Települési támogatás megállapítására
(rendkívüli, gyógyszerkiadáshoz nyújtott, temetési költségek viseléséhez nyújtott, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére nyújtott, köztemetés költségének részbeni vagy teljes elengedése, jóléti támogatás)

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Neve

Születési név

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Hajléktalan esetén a folyósítás helye

TAJ száma

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Bankszámlaszám (ha a folyósítást bankszámlára kéri)

Folyószámla-vezető pénzintézet

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

Születési hely, év, hó, nap 28

Családi kapcsolat

TAJ SZÁM

1

2

3

4

5

III. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

N y i l a t k o z a t kérelem indokoltságáról:


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
…………………………….., 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

4. melléklet

K é r e l e m
Gyermekvédelmi támogatás megállapítására
(iskolakezdési, gyermekszületési, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Neve

Születési név

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Hajléktalan esetén a folyósítás helye

TAJ száma

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Bankszámlaszám (ha a folyósítást bankszámlára kéri)

Folyószámla-vezető pénzintézet

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

Születési hely, év, hó, nap 29

Családi kapcsolat

TAJ SZÁM

1

2

3

4

5

III. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

N y i l a t k o z a t kérelem indokoltságáról:


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
…………………………….., 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

5. melléklet

Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:
(A díjak az ÁFA-t tartalmazzák)

Jövedelem

Fizetendő térítési díj/adag

30

0 – 114.000 Ft 31

700 Ft

114.001 Ft felett 32

900 Ft

6. melléklet

A házi segítségnyújtás ellátásáért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:
(A díjak az ÁFA-t tartalmazzák)

Jövedelem

Fizetendő térítési díj/óra

0-114.000 Ft 33

250 Ft

114.001-142.500 Ft 34

400 Ft

142.501 Ft felett 35

500 Ft

1

A 7. § (1) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 16. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 16. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 16. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 16. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 16. § (2) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 16. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontját a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 16. § (5) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 17. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 17. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 17. § (2) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 17. § (2) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 17. § (3) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 17. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 18. § (1) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

A 18. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 19. § (2) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 19. § (3) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A 19. § (4) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 20. § (3) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 20. § (5) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 20. § (5) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 22. § (2) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

21

A 22. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 22. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 22. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 22. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § m) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 23. § (2) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § n) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 24. § (2) bekezdése a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § o) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 3. melléklet II. részében foglalt táblázat fejléc 3. mezője a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § m) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 4. melléklet II. részében foglalt táblázat fejléc 3. mezője a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § n) pontja szerint módosított szöveg.

30

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 2. sorát a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

31

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 0 – 114.000 Ft. sora a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 114.001 Ft felett. sora a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 6. mellékletben foglalt táblázat 0-114.000 Ft. sora a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 6. mellékletben foglalt táblázat 114.001-142.500 Ft. sora a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 6. mellékletben foglalt táblázat 142.501 Ft felett. sora a Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.