Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 19

Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályairól

2023.09.19.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörömben, Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a gyermekek védelme érdekében biztosítandó személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formáit és azok igénybevételének rendjét.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Kehidakustány község közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott valamennyi jogalanyra.

A gyermekek védelmének rendszere

3. § (1) A képviselő-testület a gyermekek védelmét az e rendeletben meghatározott természetbeni ellátások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja.

(2) Természetbeni ellátásként nyújtott ellátás: gyermekétkeztetés.

(3)1 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében:

ba) mini bölcsőde,

bb) óvoda.

Gyermekétkeztetés

4. § (1) A képviselő-testület a gyermekek életkorának megfelelő étkeztetést a rendelet 1. mellékletében megjelölt szolgáltató közreműködésével biztosítja.

(2) A képviselő-testület a hatályos és vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételekkel, minden évben biztosítja a szociális nyári gyermekétkeztetést, az erre a célra biztosított központi költségvetési támogatásból.

(3) A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el.

(4)2 Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja.

Gyermekjóléti szolgáltatás

5. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Zalaszentgróti Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ (8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 32.) útján biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, az intézmény a szolgáltatást a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott intézmények és személyek jelzése alapján nyújtja.

Gyermekek napközbeni ellátása

6. §3 (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat által fenntartott Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményben biztosítja.

(2) A bölcsődei ellátás igénybevételére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Az óvodai ellátás igénybevételére a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Térítési díj

7. §4 (1) A mini bölcsődei szolgáltatás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért, az óvodai ellátás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátások intézményi térítési díjainak mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a Gyvt. 21/B §-ában biztosított kedvezményeket biztosítja.

(4) A képviselő-testület egyéni rászorultság alapján – különösen közoktatási intézmény javaslatára – a térítési díjat legfeljebb 50%-kal csökkentheti, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában a teljes összegű térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.

9. § Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2003. (V.12.) önkormányzati rendelet.

Kehidakustány, 2021. június 14.
A rendelet kihirdetve: 2021. június 14.
1

A 3. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (4) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

A 6. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.