Hosszúpereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2023. 01. 01

Hosszúpereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

2023.01.01.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Gércei Óvoda Cifra Palota Tagóvodájában Hosszúperesztegen óvodai nevelésben és a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hosszúperesztegi Telephelyén tanulói jogviszonyban állókra a 12. § szerinti feladatkörök tekintetében.

MÁSODIK RÉSZ

A szociális ellátásokról

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az ellátások igénylésének, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai

2. § A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmeket a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal Hosszúperesztegi Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon.

3. § (1) A kérelmező köteles a jogosultság megállapítása érdekében a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő igazolást benyújtani, a kérelmekhez minden esetben mellékelni kell a háztartásban élők jövedelemigazolását, az alábbiak szerint:

a) a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást;

b) rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, pénzintézeti számlakivonatot, postai kézbesítési szelvényt;

c) A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásról, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozóan;

d) a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, a tárgyhavi vagy előző havi igazolószelvényt és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot,

e) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelemről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (- a továbbiakban Szt.) 10. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot;

f) az alkalmi munkából származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelmére vonatkozó nyilatkozatot és az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény mellékletét képező munkaszerződés másolatát;

g) a tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló iratot vagy elismervényt, postai feladóvevényt, pénzintézeti számlakivonatot vagy a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet;

h) az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot;

i) a családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását vagy postai kézbesítési szelvényt, vagy átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot.

j) az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását.

(2) A rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelem alapját szolgáló tények igazolására:

a) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a tűzoltóság által kiadott „Műszaki/mentési jelentés” másolatát;

b) betegségről vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményi ellátásról hat hónapnál nem régebbi háziorvosi vagy szakorvosi igazolást;

c) hat hónapnál nem régebben történt bűncselekmény elkövetéséről a rendőrségi feljelentés másolatát;

d) szülési segély esetén a születési anyakönyvi kivonatot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt;

e) a temetéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a temetési költségről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére - a temetési szolgáltatást végző szerv által - kiállított számla eredeti példányát;

f) 14 éven felüliek beiskolázási támogatáshoz az iskolalátogatási bizonyítványt;

(3) A jegyző a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről, életkörülményeiről környezettanulmányt készíthet, az ellátás jogosultsági feltételeinek fennállását pedig jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fent, az ellátás megszűntetése iránt intézkedik.

(4) A megállapított ellátás összegének kifizetéséről, utalásáról a jegyző gondoskodik a határozatban megjelölt személy részére. A kifizetés történhet bankszámlára utalással, házipénztárból történő kifizetéssel vagy postai úton.

(5) Az ellátás felhasználását a jegyző ellenőrzi, ennek keretében kötelezi a kérelmezőt, hogy a rendkívüli települési támogatás kérelemben megjelölt célra történő felhasználását 30 napon belül igazolja.

(6) A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzésében együttműködni.

(7) A települési támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Hivatal gondoskodik,

4. § (1) Hosszúpereszteg Község Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

(2) A Polgármester a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokra vonatkozó igényt a hatályos jogszabályok szerint nyilvántartásba veszi.

(3) Az Szt. 115/A §-a és a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó valamennyi e rendelet alapján nyújtandó személyes gondoskodási forma esetén be kell nyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. r. 1. sz. melléklete II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

II. Fejezet

Pénzbeli ellátások

2. Rendkívüli települési támogatás

5. § A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a személynek, aki önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át.

6. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást állapít meg továbbá:

a) a település lakójaként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője részére,

b) annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás összege 20.000,- Ft, a támogatást a gyermek születését követő 90 napon belül lehet igényelni.

(3) A 5. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás összege 20.000.- Ft, a támogatást a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(4) Életvitelszerűen lakott lakást érő természeti csapás, elemi kár esetén jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül adható rendkívüli települési támogatás.

(5) Ha a rendkívüli települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segély közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható.

(6)1 A rendkívüli települési támogatás összege egy naptári évben, egy kérelmező esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

7. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető továbbá

a) tanévkezdés alkalmával az a községben lakóhellyel rendelkező általános és középiskolai tanuló gyermek szülője vagy törvényes képviselője, illetve a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

b) karácsonyi ünnepek alkalmával a községben lakóhellyel rendelkező 65 évnél idősebb személy, amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

c) karácsonyi ünnepek alkalmával az a községben élő 6 év alatti gyermeket nevelő család, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott települési támogatás összege gyermekenként 20.000,- Ft, a támogatást minden év szeptember 30. napjáig lehet igényelni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott települési támogatás összege 15.000,- Ft.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott települési támogatás összege gyermekenként 15.000,- Ft.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások.

3. Ellátási formák

8. § (1) A személyes gondoskodás ellátási formáin belül, ugyanazon jogosultat - az összes szociális körülmények ismeretében- többféle ellátási forma is megillethet.

(2) A Képviselő-testület az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) szociális étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) falugondnoki szolgáltatás

(3) A falugondnoki szolgáltatásról a Képviselő-testület külön rendeletben rendelkezik.

4. Szociális étkeztetés

9. § (1) A Képviselő-testület az Szt 62. §-ában foglaltak szerint napi egyszeri meleg étkezést biztosít a szociálisan rászorultaknak.

(2) Szociálisan rászorultak azok a személyek, akik az étkeztetést

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichikai betegségük,

d) szenvedélybetegségük,

e) hajléktalanságuk miatt kívánják igénybe venni.

(3) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(4) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut, vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(5) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül.

(7) Szociális étkeztetést a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. II/2. szolgáltató, mint feladatot ellátó intézmény útján biztosítja.

5. Házi segítségnyújtás

10. § A házi segítségnyújtást a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ 1111 Budapest, Budafoki út 34/B, mint fenntartó és a TÁBITA Alapszolgáltatási Központ 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.II/2. szolgáltató, mint feladatot ellátó intézmény útján biztosítja.

6. Családsegítés

11. § Az Szt. 64. §-a szerinti családsegítési szolgáltatás a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat,9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. útján érhető el.

HARMADIK RÉSZ

A gyermekvédelmi ellátások

IV. Fejezet

Természetbeni ellátások

7. Gyermekétkeztetés

12. § (1) A Képviselő-testület gyermek étkeztetést az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés alapján, szolgáltatás vásárlásával Hosszúpereszteg, Árpád utca 81 szám alatti konyhán biztosítja.

(2) Az intézményi térítési díj összegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

8. Szünidei étkeztetés

13. § (1) A Képviselő-testület gyermek étkeztetést az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés alapján, szolgáltatás vásárlásával Hosszúpereszteg, Árpád utca 81 szám alatti konyhán biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a szülő vagy más törvényes képviselő írásban,vagy szóban nyújthatja be a Hivatalban.

(3) Ha az intézményi, vagy szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett, az intézményi étkeztetés esetén az intézmény vezetőjénél, szünidei gyermekétkeztetés esetén a Hivatalban kell bejelenteni a távolmaradást, és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

V. Fejezet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

9. A gyermekek napközbeni ellátása

14. § Igény esetén a Képviselő-testület a Gyvt. 41-43. §-ában foglaltak szerint szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását.

10. A Gyermekjóléti Szolgálat

15. § A gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat,9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. útján érhető el.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete.

17. §2

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 17. § 2021. július 14-én lép hatályba.

1. melléklet

KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás megállapításához
Kérelmező neve: ...................................................................................................................
Kérelmező születési neve: …………………………………………………………………………….
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………………….
Lakóhely: ...................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Állampolgárság: ……………………………………………………………………………….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................
Bankszámla: ……………………………………………………………………………………
Kérelem indoka:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Amennyiben releváns:
Az eltemetett hozzátartozó neve: .................................................................................
Rokoni kapcsolat: ........................................................................................................
A haláleset ideje: .........................................................................................................
A temetés költségei: ....................................................................................................
A kérelmező jövedelme: ………………………………. Ft/hó
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

Név

Szül. idő

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

JövedelemEgyéb jövedelmek: Gyermektartásdíj: .......................................... Ft
Családi pótlék: ................................................. Ft
Önkormányzati egyéb rendszeres támogatást: ....................................... Ft


Együtt élők összes jövedelme: …………………Ft (ügyintéző tölti ki)

Egy főre jutó jövedelem: ………………………Ft (ügyintéző tölti ki)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok a valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a NAV-nál ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.
Dátum: ...........................................
………………………………
Kérelmező
A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben releváns az eredet temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást, született gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

2. melléklet3

A nevelési, oktatási intézményekben alkalmazandó a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

Ellátottak:

Ft/fő/nap

Óvodás gyermekek egész nap

799 Ft

Iskolás gyermekek

960 Ft

- ebből: - tízórai

233 Ft

— ebéd

493 Ft

- uzsonna

233 Ft

1

A 6. § (6) bekezdése a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.