Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021 (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 22- 2022. 08. 31

Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021 (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. § A rendelet 1 .melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezés

2. § (1) A rendelet 2021. július 22. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gerő Attila s. k. polgármester

Balogh Györgyi s. k. jegyző

1. melléklet

1.melléklet a 7/2021 (VII.22.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díjak

1) Óvodai étkeztetés

Tízórai

65,- Ft + ÁFA

Ebéd

210,- Ft + ÁFA

Uzsonna

65,- Ft + ÁFA

2) Általános iskolai étkeztetés

Tízórai

65,- Ft + ÁFA

Ebéd

240,- Ft + ÁFA

Uzsonna

65,- Ft + ÁFA

3) Mini Bölcsőde

Egész hónapos ellátás 0,- Ft/hó

4) Bölcsődei étkeztetés

Reggeli

30,-Ft+ÁFA

Tízórai

35,- Ft + ÁFA

Ebéd

210,- Ft + ÁFA

Uzsonna

65,- Ft + ÁFA