Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Általános indokolás

Indokolás

Tarcal Község Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott jogkörben eljárva, az Önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

Az éves költségvetési beszámoló számszaki részből és szöveges indoklásból áll, melyet a következők szerint terjesztünk elő.

Tarcal Község Képviselő- testülete az 2/2020.(II.26.) számú rendeletével elfogadta 2020. évi költségvetését.

A Képviselő-testület által elfogadott költségvetést sikerült a rendelet eredeti előirányzataihoz képest eredményesen végrehajtani.

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatásait a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havonta utalja.

Az eredeti előirányzathoz képest emelkedtek a támogatások összegei a Belügyminisztériumi minimálbér és a garantált bérminimum növekedéséhez adott támogatással, mely a támogatói okirat alapján lekönyvelésre került, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szociális ágazati pótlékok havonta leutalt összegeivel, továbbá a bölcsődei kiegészítő pótlék összegeivel.

A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési és kiegészítő támogatásai bevételek jogcímen az önkormányzat a következő bevételeket kapta: 3 521 900 Ft lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatása, 10 058 400 Ft a 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 251 000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatása, 5 237 500 Ft idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között szerepel a közfoglalkoztatotti támogatások 87 116 258 Ft, Védőnői Szolgálat működési támogatása 10 726 000 Ft, a Tiszatardos Község Önkormányzatától a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nyújtott hozzájárulás 7 815 360 Ft, időközi országgyűlési képviselő választás támogatása 1 295 034 Ft, MVH területalapú támogatása 466 581 Ft, EFOP-3.9.2 pályázat támogatása 8 095 535 Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek tartalmazza azokat a felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, amiket a partfal helyreállításra, esőzések okozta útkárosodásra és árok tisztításokra megítéltek vis maior támogatás keretében (régi temető támfal, Középhegyi út belterületi aszfaltozott szakaszának helyreállítása, Dózsa Gy. utca mögötti vízmosás partfal helyreállítása, Keresztúri úti temető partfal helyreállítása, Veréb árok, Ifjúsági lakótelep árok tisztítása), valamint az alábbi egyéb felhalmozási célú támogatásokat:

Magyar Falu Program -útfelújítás pályázat támogatása: 17 970 800 Ft

Magyar Falu Program – eszközbeszerzés pályázat támogatása:14 999 996 Ft

Magyar Falu Program- közösségi tér felújítása támogatása: 19 443 373 Ft

TOP-4.2.1 Idősek Klubja kiegészítő támogatása: 12 209 224 Ft

Közfoglalkoztatotti eszközbeszerzés támogatása: 1 809 712 Ft

Közhatalmi bevételek: az eredeti előirányzathoz képest a következő részletezés szerint alakultak:

eredeti előirányzat teljesítés

Telekadó: 15 500 000 Ft 12 719 553 Ft

Idegenforgalmi adó: 12 000 000 Ft 1 918 250 Ft

Iparűzési adó: 99 000 000 Ft 98 389 300 Ft

Talajterhelési díj: 1 000 000 Ft 2 188 374 Ft

Az egyéb közhatalmi bevételek a késedelmi pótlék és az igazgatási szolgáltatási díj bevételeket tartalmazza.

Működési bevételek: a készletértékesítés bevétel sora tartalmazza a Tassonyi Kávézó, Borozó bevételeit, valamint a térkő értékesítés bevételeit. A szolgáltatások ellenértéke bevétel tartalmazza a piaci helypénz, lakbérek, terembérleti díjak bevételét, a Zarándoksétány mosdójának használati díját, a hirdetés, fénymásolás bevételét, az intézményeknél (Idősek Klubja, Konyha) igénybe vett felnőtt étkeztetés és rendezvények bevételeit, valamint az intézmények egymás közötti szolgáltatások bevételeit. A közvetített szolgáltatások tartalmazzák a továbbszámlázott közüzemi díjakat a Szanident Bt-nek (fogászat), valamint Tiszatardos Község Önkormányzatának továbbszámlázott postai díjak bevételét. Az ellátási díjak bevételei az intézményeken jelennek meg (Óvoda, Konyha, Idősek Klubja).

Felhalmozási bevételek: Ingatlan értékesítés bevételeként lett lekönyve 10 275 656 Ft, ami a önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származik.

Működési célú átvett pénzeszköz: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevétele az Óvodának adott 507 000 Ft adomány (eszközbeszerzéshez), és az Országos Magyar Vadászkamara támogatását (kiállításra) tartalmazza.

A bevételek között szerepel még az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 874 352 598 Ft-tal és a 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 9 839 643 Ft.

Kiadások:

A működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások szerepelnek.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a munkavállalók törvény szerinti illetményeit, munkabéreit, a kifizetett jutalmak összegét, jubileumi jutalmakat, béren kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítéseket, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait, egyéb külső személyi juttatásokat.

A személyi juttatások teljesítése csökkenést mutat az eredeti előirányzathoz képest, mert az EFOP pályázat a járványügyi helyzet miatt nem folytatódott, az oda tervezett munkabérek nem kerültek kifizetésre.

A dologi kiadások előirányzata tartalmazza az üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartási díjak, szolgáltatások, egyéb dologi kiadások kiadásait.

A dologi kiadások teljesítése az intézményeknél a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az eredeti előirányzathoz képest csökkentek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlása a saját erővel összesen: 12 510 135 Ft Ft, idősek hulladékkezelési díjának átvállalása 860 782 Ft, a beiskolázási támogatás összege: 720 000 Ft, , 65 éven felüliek karácsony előtti segélye 1 964 000 Ft, Arany János tehetséggondozó program ösztöndíj összege: 300 000 Ft (5 fő/6000 Ft/ hó ), Bursa Hungarica ösztöndíj 1 250 000 Ft, ápolási díj 1 300 000 Ft, gyógyszer kiadások támogatása 669 000 Ft, köztemetés 359 063 Ft, személyes gondoskodás szociális ellátásaihoz nyújtott támogatás, a rendkívüli települési támogatás és a lakásfenntartási támogatások kifizetései.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel az orvosi ügyelet működéséhez adott hozzájárulás 5 024 800 Ft, a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás 3 521 900 Ft összegének tovább utalása a Borsodvíz Zrt- nek , az EFOP pályázat keretében átadott lakáshoz jutás támogatása és ösztöndíjak, valamint a civil szerveztek támogatása, melynek részletezését a 6. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

A felhalmozási kiadások között a beruházás soron megjelenik többek között a közfoglalkoztatotti támogatásból beszerzésre került tőketisztító gép beszerzése, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, ingatlan vásárlások (0197/43.,981/1. 16.hrsz, Könyves K. u.108.ingatlan, Móricz Zs. u..14. ingatlan). A beruházások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A felújítás soron a vis maior támogatásokból megvalósult felújítások, Magyar Falu Program támogatásából útfelújítások (Nagy B. u., Jókai u., Vasút u.) és az Idősek Klubja felújítása szerepel, melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A mérleg szerinti vagyonkimutatást az 7.1. és 7.2. sz. tájékoztató táblában, a részesedések kimutatását a 8. sz. tájékoztató táblában kerül részletezésre. A pénzeszközök változásának levezetése a 9. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának bevétele: 1 571 318 504 Ft, kiadása: 761 179 178 Ft, így az évet önkormányzatunk 810 139 326 Ft maradvánnyal zárta.