Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Általános indokolás

A bevételek teljesítését a 2. Melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza, melyeket az alábbiak szerint terjesztjük elő:

A költségvetési főösszeg eredeti előirányzata 635.725.880 Ft volt, a módosított bevételi előirányzat 901.636.471 Ft a teljesítés 807.278.450 Ft, 89,53 %-os. (Ez tartalmazza a finanszírozási műveletek bevételeit is).

Önkormányzat működési támogatásai

A teljesítés 100.348.321 Ft, ami 100,00 %.

Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 25.403.354 Ft.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 40.890.730 Ft.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 30.214.412 Ft (rendkívüli települési támogatások; szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekétkeztetés).

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.020.526 Ft.

A központosított támogatásból a teljesítés a működéshez kapcsolódóan szociális tüzelőanyag támogatás 752.475 Ft,

2019. évi beszámoló elszámolásából származó bevétel 66.824 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzati szinten 11.776.983 Ft.

közfoglalkoztatásra és a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatási programokra önkormányzatnál 5.612.741 Ft, diákmunka-programra 836.796 Ft. Tündérkert óvodánál 393.672 Ft.

NEAK támogatás (védőnői finanszírozás) 3.755.100 Ft

1.024.214 Ft Humán szolgáltatások fejlesztése … projekt támogatása

154.460 Ft köztemetés megtérítése Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzattól.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások mindösszesen 342.857.230 Ft-ban teljesültek az alábbi részletezésben: 213.179.907 Ft elszámolt támogatás a Jászfényszaruval közös szennyvízprojekt KEHOP 2.2.2 -15-2015-000023 számláiban (szállítói finanszírozású a projekt). 98.136.275 Ft. a TOP-1.4.1-19-1JN1-2019 Mini bölcsőde projekt támogatása, 31.541.048 Ft a Magyar Falu programokra kapott támogatás. (Ebből 15.784.446 Ft Magyar Falu Út projekt, 15.756.602 Ft Magyar Falu Faluháza projektek támogatása.)

Közhatalmi bevételek

Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) 1.806.812 Ft.

Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) 25.843.364 Ft.

Gépjárműadó 2020. évtől nem illeti meg a helyi önkormányzatot, bevétele 0 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételek összege 2020-ban 62.526 Ft volt, mind késedelmi pótlék bevétel.

Működési bevételek

Készletértékesítés bevétele: 78.740 Ft, mely a fakivágásokból eredő bevétel

Szolgáltatások ellenértéke: 5.317.629 Ft

Ebből:

Az önkormányzat bérleti díjbevételei, mely tartalmazza a víztorony bérleti díja mellett az önkormányzati lakások bérleti díjbevételét is, és szerepelnek a művelődési ház terembérleti díjbevételei is.

Egyéb szolgáltatási bevételek között a közterület használati díjak, sírhely váltás bevételei, ravatalozó használat bevételei. Itt szerepel a szennyvízberuházás miatti irodabérlet bevétele, illetve a Trv Zrt. által ivóvíz- és szennyvízközművek használatáért fizetett bérleti díjak is.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 1.185.383 Ft.

Ide tartoznak a Szennyvíz átemelők elektromos mérőóráinak díjai (Sade M.Kft.), épületüzemeltetési költségek tovább számlázása Kormányhivatal felé, valamint vagyonkezelési szerződés alapján bérköltség tovább számlázása a Jászberényi Tankerületi Központnak, stb.

Ellátási díjbevételek: Intézményi ellátási díjból 9.959.328 Ft, iskolai és óvodai étkezési térítési díjakból, szociális étkeztetésből és szállításból, kismértékben gondozási díjból (házi segítségnyújtás).

Kiszámlázott ÁFA 1.206.594 Ft.

ÁFA visszatérítés 18.340.838 Ft volt (a szennyvízprojekthez kapcsolódóan szükséges könyvelés miatt.)

Kamatbevétel 40 Ft.

Egyéb működési bevételek összege 553.646 Ft, melyből 485.652 Ft az óvodai és községháza tető-beázások káreseményei miatt kifizetett biztosítási összegek. A fennmaradó 67.987 Ft tartalmazza az alábbiakat: 63.922 Ft összegben a gépjárműadóhoz kapcsolódó tételekből kötelezően kivezetendő tételekből keletkezett bevételt, valamit kisebb részben kerekítési különbözeteket, személyi jellegű átfutó kiadások rendezése miatti tételeket.

Egyéb, működési célú átvett pénzeszköz: 1.363.140 Ft. Ebből adományszámlára vállalkozások által befizetett összeg 120.000 FT, magánszemélyektől (Önkormányzati képviselők által felajánlott összegek) adományszámlára befizetett összege: 825.000 Ft, megtérített köztemetési kiadások 227.140 Ft, 191.000 Ft a nyári táborozásból származó szülői hozzájárulások összegei.

Maradvány igénybevétele:

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 282.340.369 Ft

Önkormányzat: 281.808.125 Ft

Tündérkert Óvoda: 532.244 Ft.

Belföldi finanszírozás bevételei:

Államháztartáson belüli megelőlegezések: 2020. év végén kapott, 2021. évre vonatkozó állami támogatás előleg 3.837.507 Ft.

KIADÁSOK alakulása

A kiadások teljesítését önkormányzati szinten a 2. Melléklet 2. sz. táblája tartalmazza, a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési kiadási előirányzata 901.636.471 Ft, a teljesítés 625.375.292 Ft. A kiadásból 166.547.739 Ft a költségvetési szervek működési-fenntartási kiadásai, 455.241.884 Ft a felhalmozási kiadás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019. évi támogatási előleg) 3.585.669 Ft.

A kiadások közül a személyi juttatás teljesítése 78.900.381 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 12.553.991 Ft.

A dologi kiadások módosított előirányzata összességében 184.614.982 Ft, a teljesítés 38,19 %, összegszerűen 70.509.313 Ft. Az alacsony teljesítési % oka, hogy a 2020. évhez kapcsolódó ÁFA-befizetési kötelezettség (84.734.055 Ft, mely döntően a KEHOP projekthez tartozó év végén benyújtott kivizetezői számlák fordított ÁFA-tétele) áthúzodik 2021-re, de kötelezettségvállalással 2020 évre rendelkezik.

A dologi kiadásokon belül:

Az „önkormányzat” intézménynél a dologi kiadások módosított előirányzata 164.313.982 Ft, a teljesítés 51.378.443 Ft, 31,27 %, fent részletezett okból (ÁFA-befizetési kötelezettség 2021-re)

A jelentősebb dologi kiadások voltak:

Szakmai anyagok-, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése (könyvbeszerzés, gyógyszer, munkaruha, üzemanyag, irodaszerek, tisztítószerek, stb. 2.717.307 Ft, ebből 711.000 Ft tüzelőanyag beszerzés a szociális tüzelőprogram keretében.

rezsi költségek: áramdíj, közvilágítás, gázdíj, vízdíj 6.724.206 Ft, telefon- és internet díjak, informatikai szolgáltatások 1.331.807 Ft,

vásárolt élelmezés 693.247 Ft (szünidei étkeztetés, illetve a konyhaleállás alatti szociális étkeztetés biztosítására)

bérleti díjak 14.400, karbantartásra fordított összeg 693.247 Ft, közvetített szolgáltatások összege 447.986 Ft

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások: 7.731.363 Ft, (döntő többsége a különféle pályázati forrásból megvalósuló projektek kapcsán jelentkező előkészítő, tervezői, szakértői munkák összegei, de itt szerepelnek a központi orvosi ügyeleti ellátás (járóbeteg ellátási) miatt fizetett összegek is.

egyéb szolgáltatások 3.308.055 Ft, (biztosítási díjak, postaköltség, szállítási költségek, szemétszállítási díjak stb.

ÁFA kiadások összege 4.502.387 Ft, fizetendő áfa (NAV felé rendezett) 21.226.838 Ft. (Ez utóbbi főként KEHOP projekt kapcsán keletkezett, de levonásba is helyezett áfa)

egyéb dologi kiadások és ÁH-n belüli kamatkiadások összege: 1.621.363 Ft,

Kiküldetések- és reklám kiadások 437.442 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 4.642.600 Ft, teljesítése 3.635.451 Ft, ebből:

segélyek 1.054.380 Ft

lakásfenntartási kiadásokhoz hozzájárulás 1.584.800 Ft

Települési támogatás újszülöttek életkezdési támogatása 400.000 Ft,

köztemetések összege 596.271 Ft

Egyéb működési célú kiadások összege: 948.603 Ft.

ebből előző évekkel kapcsolatos elszámolások összege 425.603 Ft, mely a 2019. évi beszámoló felülvizsgálattal kapcsolatos elszámolás (233.544 Ft), valamint a téli rezsicsökkentésre korábban kapott támogatás elszámolása (192.059 Ft)

Bursa ösztöndíjak támogatása 275.000 Ft,

Aranydió alapítvány támogatása 48.000 Ft,

100.000 Ft Polgárőrség támogatása,

egyházközség támogatása 100.000 Ft.

Előző évi elszámolásból adódó megelőlegezés visszafizetés 3.585.669 Ft.

Beruházások, különféle beszerzések és felújítások: 3. Melléklet részletesen tartalmazza az egyes feladatok teljesítéseit.

Beruházások:

Kerékpárok 3db 174.710 Ft.

KEHOP projekt: kivitelezés költsége 432.023.957 Ft.

Útalap: 5.000.000 Ft

Magyar falu Programok – utak tervezése, műszaki ellenőrzése 520.000 Ft

Magyar falu Program – Gyöngyvirág, Diófa, Petőfi S. u. útalap építése 14.764.875 Ft

Magyar falu Program – faluházak felújítása projekt (községháza tetőfelújítás tervezése) 381.000 Ft

Gépjármű beszerzés (Skoda tehergépjármű) 698.500 Ft

Ingatlan vásárlás (Csillag u. 19. alatti kivett telep) 100.000 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések: porszívó, polc, székek, háti permetező, víztisztító, fűkasza: 178.289 Ft

Felújítás:

Községháza eresz, lefolyócsatorna cseréje 1.473.723 Ft

Tündérkert Óvoda beszerzései:

Fénymásoló – óvodához 12.7000 Ft.

Óvodai asztal 4 db székkel 63.650 Ft, edények, felszerelések – konyha: 25.190 Ft

Uniós projektek 2020. évben (4. Melléklet)

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00018 Óvodafejlesztés Pusztamonostor településen:

A Pusztamonostor, Szabadság út 26. szám alatti ingatlanon történik a felújítás. Tartalma: alapterület bővítése, akadálymentesítése, homlokzati hőszigetelése, nyílászárók cseréje, tetőszerkezet és héjazat felújítása, belső felújítás és fűtéskorszerűsítés.

A 100%-os támogatási intenzitású forrás.

Megvalósítási időszak kezdő időpontja

2017.10.01.

Szerződésben rögzített támogatás

60 000 000,-Ft

Szerződésben rögzített összköltség

60 000 000,-Ft

Projekt megvalósítás tervezett befejezése

2019.08.31.

Projekt megvalósítás módosított befejezése

2019.12.31.

A projekttel kapcsolatos kifizetések 2017-ben:

szakmai megalapozó tanulmány készült el 1.500.000 Ft értékben.

A projekttel kapcsolatos kifizetések 2018-ban:

projektmenedzsmenti feladatok ellátása 1.123.950 Ft, rendszerhasználati díj (szerződés közzététele) 80.000 Ft, közbeszerzési eljárás bonyolítása 297.000 Ft, alapkő-letétel televíziós anyag 31.750 Ft, e-napló rendszerhasználati díj 2.620 Ft. Engedélyes és kiviteli tervek készültek 1.498.600 Ft értékben.

A projekttel kapcsolatos kifizetések 2019-ben: kivitelezés költsége 42.519.685 Ft (fordított áfája dologi kiadásban 9.184.000 Ft), műszaki ellenőrzés 711.200 Ft.

Nyilvánosság 165.100 Ft, projektmenedzsment 374.650 Ft, közzétételi díj 180.000 Ft, villamos kivitelezés 53.848 Ft.

Tűzjelző rendszer kiépítése 1.456.842 Ft.

A projekttel kapcsolatos kifizetések 2020-ban: fordított áfa befizetés 2.296.000 Ft, földmérés díja 65.000 Ft, közbeszerzési eljárás végszámla 296.999 Ft.

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00073 Épületenergetikai fejlesztések Pusztamonostor településen

A projekt keretében a polgármesteri hivatal és az általános iskola épületeinek komplex energetikai fejlesztésére kerül sor. Hivatal: homlokzati falak és födémszerkezet teljes hőszigetelést kap, radiátorok cseréjére kerül sor. Iskola: nyílászárók cseréje, hőszigetelés, avult radiátorok cseréje valósult meg.

Megvalósítási időszak kezdő időpontja

2017.08.01

Szerződésben rögzített támogatás

80.000.000,-Ft

Szerződésben rögzített összköltség

80.000.000,-Ft

Projekt megvalósítás tervezett befejezése

2019.09.30.

Projekt megvalósítás módosított befejezése

2019.12.31.

A projekttel kapcsolatos kifizetések 2017-ben:

projekt tervdokumentáció költsége 2.000.000 Ft.

A projekttel kapcsolatos kifizetések 2018-ban:

projektmenedzsmenti feladatok ellátása 1.495.425 Ft, közbeszerzési eljárás lebonyolítása 393.700 Ft, rendszerhasználati díj 40.000 Ft.

Engedélyes és kiviteli tervek készültek 1.993.900 Ft értékben.

A projekttel kapcsolatos kifizetések 2019-ben: kivitelezés költsége áfával 72.000.006 Ft, műszaki ellenőrzés 825.500 Ft.

Projektmenedzsment 498.475 Ft, nyilvánosság biztosítása 165.000 Ft, képzés 127.000 Ft, ÉMÁSZ csatlakozási díj 73.660 Ft, közbeszerzési eljárás bonyolítása 398.300 Ft, e-napló díja 5.240 Ft, napelemek bekötése 72.600 Ft, villamos kivitelezés 132.588 Ft.

A projekttel kapcsolatos kifizetések 2020-ban: záró műszaki dokumentáció elkészítése 600.000 Ft, iskolai fogyasztómérőhely szabványosítása 152.400 Ft.

2021 évben 191.732 Ft támogatás visszafizetésre került sor.

TOP-5.3.1-15-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft. 2018-2020 években a támogatásból felhasználásra került 1.073.644 Ft, 2021-re 3.162.749 Ft marad.

A támogatás 4.186.390 Ft-os összege 2018. szeptember 17-én került a bankszámlánkra.

tényleges bekerülési költség Ft)

vélelmezett bekerülési költség (Ft)

2018

Jász Ünnep a várban

188 641

Adventi Teaház

50 000

2019

Irodalmi teaház

50 000

2019

Majális

150 000

2019

Meteornézés

85 000

2019

Betlehemezés

150 000

2020

Retro farsang

200 000

2020

Íjásztalálkozó

150 000

2020

Tök jó buli

50 000

Kürtöskalács, gyümölcs…

50 003

összesen:

1 073 644

2021 programterv

vélelmezett bekerülési költség (Ft)

Monostor-1848

500 000

Monostor 1331-2021

1 500 000

Monostori szüret

150 000

2 150 000

Vélhetően támogatási szerződés módosításra/átcsoportosításra kerülhet sor a veszélyhelyzet miatt.

EFOP-1.5.3-16-JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban - teljes költség 13.792.000 Ft.

Támogatási előlegként 1.412.000 Ft került a bankszámlánkra 2019. október 14-én.

A projekt eddigi kifizetései (5.573.371Ft):

2019

Szakmai megvalósítók

677 021

néptánc oktatás, sportágválasztó táborok

célcsoport támogatásai

1 496 000

sportbemutatók, táborok, koncertek, drámaórák, kézműves foglalkozások …

beruházáshoz kapcs.költségek

464 114

tárgyi eszközök (sátor, vetítővászon stb.) beszerzése

2 020

Szakmai megvalósítók

373 101

néptánc oktatás, sportágválasztó táborok

célcsoport támogatásai

2 563 135

táborok, koncertek, drámaórák, kézműves foglalkozások, stresszkezelő tréning

beruházáshoz kapcs.költségek

0

várható kiadásai és a felhasználás céljai:

2020

2021

Szakmai megvalósítók

149 878

0

célcsoport támogatásai

3 800 000

3 732 855

beruházáshoz kapcs.költségek

535 886

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására. 2019. évi kiadások : szolgalmi jog létesítés 150.000 Ft, PR tevékenység költsége 1.799.142 Ft, kivitelezés számlái értéke 583.339.754 Ft (fordított áfája: 322.473.969 Ft). 2020. évben kivitelezés számlái értéke nettó 432.023.957 Ft.

TOP-1.4.1-19-JN1-2019 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron

A támogatás összege 98.136.275 Ft. 2020 évben szakmai megalapozó dokumentáció elkészítésére 2.500.000 Ft-ot, módszertani szakértői tevékenységre 300.000 Ft-ot fizettünk ki.

Tündérkert Művészeti Óvoda

A módosított költségvetési kiadási előirányzata (a 5.2. sz. Melléklet szerinti bontásban) 73.372.178 Ft, a felhasználás 68.652.215 Ft, 93,57 %-os.

Ebből személyi juttatások kiadása 42.295.778 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 7.124.027 Ft. A dologi kiadások teljesítése 19.130.870 Ft, beruházás 101.540 Ft.

Könyv-, irodaszer és egyéb szakmai anyagok beszerzése 118.702 Ft, üzemeltetési anyagok (élelmiszer, tisztítószer beszerzés) 12.442.007 Ft, telefon-, internet-használat és informatikai eszközök bérlete 389.867 Ft. A rezsiköltségek 2.031.672 Ft. Egyéb szakmai és üzemeltetési szolgáltatások kiadásai 1.238.052 Ft (bankköltség, postaköltség, szemétdíj, stb). A közüzemi díjakhoz és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFA kiadás összege 2.910.570 Ft.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 532.244 Ft volt.

Intézményfinanszírozásra 58.734.969 Ft-ot kapott az Óvoda.

Maradvány (7.Melléklet)

Az önkormányzat maradványa 181.364.966 Ft, az óvodáé 538.192 Ft.

Többéves kihatással járó döntések (1. tájékoztató tábla)

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00018 Óvodafejlesztés Pusztamonostor településen projektben a kivitelezés megvalósult 2019 év végéig és a vállalkozó kifizetésre került, az előleg számlájához kapcsolódó fordított áfa befizetés történt meg 2020. évben 2.296.000 Ft összegben.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására projekt szállítói finanszírozású, 2019-2020. években 1.015.213.711 Ft került kifizetésre, 2021 évre áthúzódó kifizetés 47.167.819 Ft.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása (2. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat nem nyújtott hitelt, kölcsönt.

Adósság állomány alakulása (3. tájékoztató tábla)

KEHOP projekt 12. részszámla rendezetlen fővállakozói számlák hányada, melynek elszámolását a támogató 2021-ben fogadta el.

Közvetett támogatások (4. tájékoztató tábla)

Önkormányzati rendeletünk alapján az együttes adóbevétel kiesés 96 E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója:

A – magánszemélyek kommunális adója lakóházas ingatlanra – 2005. évtől került bevezetésre, a 20/2004.(XII.22.) számú Önkormányzati rendelettel.

Az 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi sajátossági tényezőket figyelembe véve a fenti adónemnél alanyi és tárgyi adómentességet biztosított helyi adórendeletünk.

Tárgyánál fogva adómentesek az 50 m2 alatti komfort nélküli lakóházas ingatlanok. Továbbá alanyi adómentesek azok a 80. életévét betöltött személy, az életkor betöltését követő év január 1-től, ha nem egyedül él. A 75. életévét betöltött személy, az életkor betöltését követő év január 1-től, ha egyedül él.

Magánszemélyek kommunális adójában 2020. évben az adóbevétel kiesés 96 E Ft volt.

Iparűzési adó:

Az 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat adómentességet biztosít azoknak az adózóknak, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. A fentiek figyelembevételével az adóbevétel kiesés 0 E Ft.

Késedelmi pótlék:

Késedelmi pótlék vonatkozásában 2020. évben méltányossági törlés nem volt.

Gépjárműadó:

A gépjárműadó bevétele 2020.01.01-től az államot illeti meg 100%-ban a COVID-19 járvánnyal összefüggő intézkedések és jogszabályok alapján.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása (5. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedések állománya 15.950.096 Ft.

Az önkormányzat pénzeszközök változása (6. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat pénzkészlete – intézményével együtt - (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 46.176.514 Ft volt. Bevételként 866.013.419 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 684.110.261 Ft kifizetésére került sor az önkormányzat és intézménye részéről. A 2019. évi pénzmaradvány felhasználás 282.340.369 Ft volt, a kapott előlegeket és a túlfizetéseket (-221.079.082) is figyelembe vételével a záró pénzkészlet 2020. december 31-én 166.818.385 Ft.

Vagyoni helyzet alakulása (7.1.-7.4. tájékoztató tábla)

Eszközök:

Az önkormányzat eszközeinek nettó értéke 2020. december 31-én 1.884.750.941 Ft. Ebből tárgyi eszközök 1.577.389.345 Ft, részesedések 15.950.096 Ft, pénzeszközök 166.818.385 Ft, követelések 124.173.220 Ft, egyéb sajátos elszámolások 1.350 Ft.

Források:

A nemzeti vagyon induláskori értéken és az egyéb eszközök induláskori értékében változás nem történt az előző évekhez képest.

A felhalmozott eredmény 1.164.600.314 Ft-ot mutat, a mérleg szerinti eredmény 312.467.386 Ft.

A kötelezettségek 100.658.895 Ft. Egy része az előző évet érintő, de a tárgyévben kifizetett szállítói számlákból adódnak, másik része a nettó finanszírozás során kapott megelőlegezés visszafizetésének összege, továbbá a kapott előlegek.

Függő kötelezettségek, követelések:

Gépjárműadóval összefüggésben az államot megillető gépjárműadó hátralék 3.509.277 Ft, a túlfizetés 216.920 Ft