Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 15

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendelet alkotás. Az Mötv. 13. § (1) bek. (8a) pontja szerint a helyi önkormányzat feladata a szociális szolgáltatások és ellátások keretében települési támogatás megállapítása.

A képviselő-testület 2019. évben alkotta meg az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2019.(I.29.) önkormányzati rendeletét, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a rendelet egyes rendelkezéseinek más jogszabállyal való ellentétessége, a normavilágosság sérelme és törvényen alapuló szabályozási kötelezettség elmulasztása miatt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet célját határozza meg.

A 2–10. §-hoz

A rendelet az eljárási rendelkezéseket határozza meg. A különböző ellátásokhoz milyen tartalmú kérelmek, milyen adattartalommal, igazolásokkal, hová nyújthatók be, ki a hatáskör gyakorló, a fellebbezés hová kell előterjeszteni

A 11–13. §-hoz

A rendelet a közüzemi kiadásokhoz kapcsolódó települési támogatásra vonatkozó

rendelkezéseket tartalmazza,

A 14. §-hoz

A rendelet a rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez kapcsolódó települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza,

A 15–18. §-hoz

A rendelet a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Itt van szó a temetési célú és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás feltételeiről is.

A 19. §-hoz

A természetbeni támogatásokról rendelkezik a rendelet.

A 20. §-hoz

A rendelet a köztemetésről rendelkezik.

A 21. §-hoz és a 22. §-hoz

A rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelkezik, annak formáiról.

A 23. §-hoz

A rendelet a szociális étkeztetés igénybevételi lehetőségéről, a kedvezményekről rendelkezik.

A 24. §-hoz

A rendelet a házi segítségnyújtás igénybevételi lehetőségéről, a kedvezményekről rendelkezik.

A 25. §-hoz

A rendelet a tanyagondnoki szolgálat körzeteiről, az igénybevétel lehetőségéről, a feladatairól rendelkezik.

A 26. §-hoz

A rendelet a térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletről tesz említést.

A 27. §-hoz

A rendelet a gyermekjóléti szolgálatról rendelkezik.

A 28. §-hoz és a 29. §-hoz

Záró és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.