Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2021. 11. 26
A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról
Végső előterjesztői indokolás
ELŐTERJESZTÉS
Bakonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 24. napi zárt ülésére
Tárgy: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása
Készítette: dr. Csernyánszky Gábor aljegyző
Előadó: Janz Anikó Szilvia polgármester
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tihanyi Keve jegyző
Szavazás: nyílt többség határozat
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások 2.2.1. pont alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag (keménylombú fa, szén) vásárláshoz kapcsolódó támogatásra nyújthatnak be igényt.
Fenti jogcímen kapott támogatással a Kormány Bakonya Község Önkormányzatának, a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez szükséges tűzifa megvásárlásához kíván segítséget nyújtani.
E támogatás elnyerésének alapja, hogy előzetesen igénybejelentéssel éljünk a Kormány felé. Bakonya település kemény lombos fafajtára adhat be igényt a 2020. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám, az Önkormányzat 2020. évi OSAP statisztika alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma, illetve a 2021. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján benyújtható kemény lombos fafajta mennyiségre, azaz 60 m3 mennyiséget igényelhet az Önkormányzat.
Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a támogatás felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat 1000 Ft/erdei m3+Áfa mértékű (76.200 Ft) önrészt vállaljon fel.
Ennek megfelelően a Rendeletben meghatározott maximálisan igényelhető 60 erdei m3 mennyiségre kívánunk pályázatot benyújtani.
Részletes indoklás

Előzetes hatásvizsgálat:
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 17. § (1) bekezdés e alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés e a helyi önkormányzati rendelet előkészítőjének feladatául szabja, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével mérje fel a helyi önkormányzati rendeleti szabályozás várható következményeit.

Az IRM rendelet 17. § (2) bekezdés e szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
1. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
2. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendelet újraszabályozása tárgyában – az előzetes hatásvizsgálat tükrében– az alábbi tájékoztatást adom:

Törvényességi véleményezésre bemutatva

1. Az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1.1. Társadalmi hatása: a szociálisan rászorulók megsegítése

1.2. A gazdasági, költségvetési hatása: van , de az Önkormányzat költségvetésében nem okoz jelentős hatást.

2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nincs

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Mivel a korábbi eljárási rend nem változik, így az adminisztrációs terhek sem változnak

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A mennyiben elmarad a jogalkotás, úgy nem lesz lehetőség a szociális tűzifa biztosítására a rászorultak részére.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet elfogadása többletkiadást eredményez.

Cserkút, 2021. november 17.
p.h.
dr. Csernyánszky Gábor
aljegyző
sk.