Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

a pénzbeli és természetben nyújtott települési és gyermekvédelmi támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 21

a pénzbeli és természetben nyújtott települési és gyermekvédelmi támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Általános indokolás

2015-ben a képviselőtestület megalkotta A településit támogatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet). A Kormányhivatal a szakmai segítségnyújtásában a szociális ellátásokat szabályozó rendeleteikben több tartalmi, továbbá jogszabályszerkesztési hibát kifogásoltak.

A hibák kiküszöbölése érdekében célszerűbb egy olyan rendelet megalkotása, ami minden olyan szolgáltatást és támogatást tartalmaz, amely felmerülhet a településen, továbbá szabályozza a falugondnoki szolgáltatás nyújtásának szabályait is.

A Rendelet tartalmazza a helyben szokásos települési támogatásokat, amelyeket a képviselő-testület nem kíván megszüntetni, azonban, ahhoz, hogy ezekkel továbbra is támogatni tudja a település lakosságát érdemi változásokat kellene végrehajtani.

Összegzésként, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) mely rendelkezéseit szükséges figyelembe venni egy ilyen rendelet megalkotásakor.

Az Szt. 32. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén az önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél kel előterjeszteni.

Az Szt. 32. § (3) bekezdése alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.

Az Szt. 48. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

Az Szt. 26. § -a alapján a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

Az Szt. 45. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az Szt. 45. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a képviselő-testület korábbi Rendelete minden szükséges támogatási formát tartalmazott. Ezeket a továbbiakban is meg kívánja tartani.

Hatályon kívül kell tehát helyezni a korábbi települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletet, így léphet hatályba a most megalkotott rendelet.