Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 07. 06

a gyermekvédelmi ellátásokról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: pozitív, a tanévkezdési támogatás és a gyermekvédelmi intézményrendszer rendeleti szinten kerül szabályozásra.

- gazdasági hatása: nincs

- költségvetési hatása: a támogatás a költségvetésben tervezett kiadás.

b) környezeti és egészségi következmények: környezetre gyakorolt hatás nincs. Egészségügyi következménye nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nő az adminisztratív munka, mivel a támogatás külön határozatban kerül megállapításra kérelem alapján.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Gyvt alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg, valamint a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: a költségvetésben rendelkezésre áll.

2. Indoklás

- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a jogszabály szerinti jogalkotási kötelezettségnek és a törvényességi felhívásnak való megfelelés.

- A rendelet által elérni kívánt cél: a gyermekvédelmi intézményrendszer és a támogatási rendszer egységes szabályozásának a kialakítása.

- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.

- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: képviselő-testület, gazdálkodási előadó, igazgatási ügyintéző, polgármester.

- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.

3. Véleményeztetés

A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.