Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01

az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) 54. § (1) bekezdése szerint a nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.

A 2. §-hoz

A módosítás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdése közötti összhang megteremtését biztosítja.

A 3. §-hoz

A módosítás az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontjának való megfelelést biztosítja.

A 4. §-hoz

A módosítás az Szt. 45. § (3) bekezdésnek való megfelelést biztosítja.

Az 5. §-hoz

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény 2020. január 1-jei hatállyal az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvényben hatályon kívül helyezte az Erzsébet-utalványra vonatkozó törvényi szintű rendelkezéseket. A módosítás ezzel összhangban történt.

A 6. §-hoz

6. § a) pont: Az IRM rendelet 51. § (1) bekezdésével való összhang megteremtését szolgálja.

6. § b) pont: A rendkívüli települési támogatásra való jogosultsági feltételek meghatározása során a képviselő-testületnek tekintettel kell lennie arra, hogy a támogatás megítélése bizonyos esetekben soron kívüli eljárást igényel, illetve nem várt események esetén olyan személyek is létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülhetnek, akik egyébként jövedelmi/vagyoni viszonyaik alapján nem tekintendők rászorulónak. E krízishelyzetben azonban az önkormányzat részükre is köteles támogatást nyújtani. Mindezek alapján az önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdését hatályon kívül kellett helyezni.

6. § c)-d) pont: Az Szt. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzat társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Fentiek miatt a rendelet érintett szabályozásait, eljárási szabályait hatályon kívül kellett helyezni.

A 7. §-hoz

A módosító rendelet hatálybalépésének napja.