Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VIII.17.) önkormányzati rendelete szabályozza a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabályokat.

A rendelet nem szabályozza azt az esetet amikor az adott ingatlan magánszemély hasznosításában van és a hulladék szállításért díjat fizet, de ugyan akkor az adott ingatlan gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelep helyéül is szolgál azonban a gazdálkodó szervezet ténylegesen ott tevékenységet nem folytat.

A kialakult gyakorlat szerint a szolgáltató ilyen esetben egyrészt a magánszemélyt, másrészt ugyanerre az ingatlanra vonatkozóan a gazdálkodó szervezet is díj megfizetésére kötelezi.

Nem szabályozott ugyanakkor a bérbe adott ingatlanok utáni díj fizetési kötelezettség.

A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § - a szerint:

7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.

(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is. Amennyiben a cég telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy azt a cégjegyzékben fel kell tüntetni.

(3) Magyar cég külföldön lévő fióktelepének a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez a cégnek a külföldi cégkivonattal, illetve más okirattal, valamint ezeknek magyar nyelvű hiteles fordításával kell igazolnia, hogy a fióktelepet a fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba vették.

(4) Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára - ideértve a székhelyszolgáltatás útján biztosított székhelyhasználatot is - a cég jogosult.

Az eltelt időszakban több jelzés, kérelem érkezett arra vonatkozóan, hogy az ingatlantulajdonos az adott lakcímen lakik életvitelszerűen, a hulladékszállításra, mint magánszemély a szolgáltatóval szerződést kötött, azonban az ingatlan egyben cég székhelye, így mint magánszemély és mint jogi személy is fizetésre kötelezett, annak ellenére, hogy a cég nyilvántartásba bejegyzett székhelyen hulladék nem keletkezik.

Jelen módosítás vonatkozásában egyeztetésre került sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályával és álláspontjuk szerint – miután a rendelet módosításnak környezetvédelmi hatása nincs – részükről a rendelet tervezet véleményezése nem szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendeletmódosítás tartalmazza azt a rendelkezést, mely szerint, ha a bejegyzett gazdálkodó szervezet székhelye olyan ingatlanon van, ahol magánszemély igénybe veszi a közszolgáltatást, a gazdálkodó szervezet már nem köteles igényelni a közszolgáltatást, és díjfizetési kötelezettség nem terheli.

A 2. §-hoz

Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.